Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Výstavba mestských nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach , Košice / Slowakei

Abgabefrist 01.02.2021

Wettbewerbs-Ausschreibung

wa-ID
wa-2030287
Tag der Veröffentlichung
20.11.2020
Abgabetermin
01.02.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Fachbereich
Allgem. Ing.-Leistungen
Architektur
Ingenieurwesen/ Fachplanung
Vermessung
20/11/2020    S227
Slovensko-Košice: Architektonické a súvisiace služby
2020/S 227-559345
Oznámenie o sú?aži návrhov
Právny základ:Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávate?/obstarávate?
I.1) Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Košice
Identifika?né ?íslo organizácie (I?O): 00691135
Poštová adresa: Trieda SNP 48/A
Mesto/obec: Košice-Západ
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
PS?: 040 11
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Mižák
E-mail: miroslav.mizak@kosice.sk
Telefón: +421 556419810
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.kosice.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6915
I.3) Komunikácia
Sú?ažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ?i poplatkov na: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429129
?alšie informácie možno získa? na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? elektronicky prostredníctvom: josephine.proebiz.com/sk/
I.4) Druh verejného obstarávate?a
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) Hlavná ?innos?
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov:
Výstavba mestských nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach
Referen?né ?íslo: MK/C/2020/01231
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2) Opis
II.2.2) Dodato?né kódy CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
71240000 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71250000 Architektonické a inžinierske služby a dozor
II.2.4) Opis obstarávania:
Neoddelite?nou sú?as?ou sociálnej politiky Košíc je podpora nájomného bývania na území mesta. Snahou samosprávy je zosúla?ova? proces bytovej výstavby s politikou štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracova? so štátnou správou na vytvorení podmienok pre vstup rôznych foriem investovania do bytovej výstavby, zoh?ad?ova? v návrhu štandardov vznikajúcu sociálnu diferenciáciu obyvate?stva so zabezpe?ením zodpovedajúceho bývania pre všetky vrstvy obyvate?stva. Cie?om sú?aže je nájs? najviac optimálny návrh riešenia mestských nájomných bytov z poh?adu komplexnej architektonickej kvality, zah??ajúci v sebe funk?né, technické a prevádzkové riešenie, ako aj ekonomickú realizovate?nos? návrhu.
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finan?né a technické informácie
III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Ú?as? je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uve?te profesiu:
Architekt, stavebný inžinier


Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh sú?aže
Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádza?ov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
1. Komplexná kvalita architektonicko-urbanistického riešenia a ekonomická realizovate?nos? a udržate?nos? projektu vo vz?ahu k zadaniu.
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o ú?as?
Dátum: 01/02/2021
Miestny ?as: 12:00
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na ú?as? vybraným uchádza?om
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracova? projekty alebo žiadosti o ú?as?:
Sloven?ina, ?eština
IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Po?et a hodnota ude?ovaných ocenení:
1. miesto - 10 000 EUR
2. miesto - 6 000 EUR
3. miesto - 4 000 EUR
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádza?om:
Porotou vybraní ú?astníci, ktorí nebudú ocenení, budú odmenení. Stanovená celková výška na odmeny je: 5 000 EUR, pri?om maximálna výška odmeny môže by? 3 200 EUR.
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledova? po sú?aži, budú pridelené ví?azovi alebo ví?azom sú?aže: áno
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávate?a/obstarávate?a záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných ?lenov poroty:
Ing. arch. Martin Jerguš
Ing. arch. Michal Hladký, ArtD.
Ing. arch. Ladislav Bob?ák, PhD.
Ing. arch. Mária ?utková
Ing. arch. Peter Marcinko

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Dopl?ujúce informácie:
Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávaním inovácií, nie je zeleným verejným obstarávaním a nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získa? informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:

16/11/2020

Weitere Ausschreibungen

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen