Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Výstavba mestských nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach , Košice/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2030287
Tag der Veröffentlichung
20.11.2020
Aktualisiert am
29.03.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
38 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
01.02.2021
Preisgerichtssitzung
03.03.2021

Gewinner

OON Design s.r.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ein wesentlicher Bestandteil der Sozialpolitik von Košice ist die Unterstützung von Mietwohnungen in der Stadt. Die Selbstverwaltung versucht, den Wohnungsbau mit der Politik des staatlichen Wohnungsentwicklungsfonds in Einklang zu bringen und mit der staatlichen Verwaltung zusammenzuarbeiten, um unter Berücksichtigung der sich abzeichnenden sozialen Differenzierung der Bevölkerung Bedingungen für den Eintritt verschiedener Formen von Wohninvestitionen zu schaffen. Ziel des Wettbewerbs ist es, die optimalste Entwurfslösung für städtische Mietwohnungen im Hinblick auf eine umfassende architektonische Qualität zu finden, einschließlich einer funktionalen, technischen und betrieblichen Lösung sowie der wirtschaftlichen Machbarkeit des Entwurfs.

Súťažná úloha
Neoddeliteľnou súčasťou sociálnej politiky Košíc je podpora nájomného bývania na území mesta. Snahou samosprávy je zosúlaďovať proces bytovej výstavby s politikou štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať so štátnou správou na vytvorení podmienok pre vstup rôznych foriem investovania do bytovej výstavby, zohľadňovať v návrhu štandardov vznikajúcu sociálnu diferenciáciu obyvateľstva so zabezpečením zodpovedajúceho bývania pre všetky vrstvy obyvateľstva. Cieľom súťaže je nájsť najviac optimálny návrh riešenia mestských nájomných bytov z pohľadu komplexnej architektonickej kvality, zahŕňajúci v sebe funkčné, technické a prevádzkové riešenie, ako aj ekonomickú realizovateľnosť návrhu.
20/11/2020    S227
Slovensko-Košice: Architektonické a súvisiace služby
2020/S 227-559345
Oznámenie o sú?aži návrhov
Právny základ:Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávate?/obstarávate?
I.1) Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Košice
Identifika?né ?íslo organizácie (I?O): 00691135
Poštová adresa: Trieda SNP 48/A
Mesto/obec: Košice-Západ
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
PS?: 040 11
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Mižák
E-mail: miroslav.mizak@kosice.sk
Telefón: +421 556419810
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.kosice.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6915
I.3) Komunikácia
Sú?ažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ?i poplatkov na: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429129
?alšie informácie možno získa? na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? elektronicky prostredníctvom: josephine.proebiz.com/sk/
I.4) Druh verejného obstarávate?a
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) Hlavná ?innos?
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov:
Výstavba mestských nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach
Referen?né ?íslo: MK/C/2020/01231
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2) Opis
II.2.2) Dodato?né kódy CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
71240000 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71250000 Architektonické a inžinierske služby a dozor
II.2.4) Opis obstarávania:
Neoddelite?nou sú?as?ou sociálnej politiky Košíc je podpora nájomného bývania na území mesta. Snahou samosprávy je zosúla?ova? proces bytovej výstavby s politikou štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracova? so štátnou správou na vytvorení podmienok pre vstup rôznych foriem investovania do bytovej výstavby, zoh?ad?ova? v návrhu štandardov vznikajúcu sociálnu diferenciáciu obyvate?stva so zabezpe?ením zodpovedajúceho bývania pre všetky vrstvy obyvate?stva. Cie?om sú?aže je nájs? najviac optimálny návrh riešenia mestských nájomných bytov z poh?adu komplexnej architektonickej kvality, zah??ajúci v sebe funk?né, technické a prevádzkové riešenie, ako aj ekonomickú realizovate?nos? návrhu.
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finan?né a technické informácie
III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Ú?as? je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uve?te profesiu:
Architekt, stavebný inžinier


Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh sú?aže
Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádza?ov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
1. Komplexná kvalita architektonicko-urbanistického riešenia a ekonomická realizovate?nos? a udržate?nos? projektu vo vz?ahu k zadaniu.
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o ú?as?
Dátum: 01/02/2021
Miestny ?as: 12:00
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na ú?as? vybraným uchádza?om
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracova? projekty alebo žiadosti o ú?as?:
Sloven?ina, ?eština
IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Po?et a hodnota ude?ovaných ocenení:
1. miesto - 10 000 EUR
2. miesto - 6 000 EUR
3. miesto - 4 000 EUR
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádza?om:
Porotou vybraní ú?astníci, ktorí nebudú ocenení, budú odmenení. Stanovená celková výška na odmeny je: 5 000 EUR, pri?om maximálna výška odmeny môže by? 3 200 EUR.
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledova? po sú?aži, budú pridelené ví?azovi alebo ví?azom sú?aže: áno
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávate?a/obstarávate?a záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných ?lenov poroty:
Ing. arch. Martin Jerguš
Ing. arch. Michal Hladký, ArtD.
Ing. arch. Ladislav Bob?ák, PhD.
Ing. arch. Mária ?utková
Ing. arch. Peter Marcinko

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Dopl?ujúce informácie:
Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávaním inovácií, nie je zeleným verejným obstarávaním a nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získa? informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:

16/11/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen