Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Schul- und Kindergartenkomplex in der Asfaltowa Straße / Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem działki szkolnej przy ul. Asfaltowej , Breslau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027263
Tag der Veröffentlichung
09.08.2019
Aktualisiert am
02.12.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
14 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
05.09.2019
Preisgerichtssitzung
28.11.2019

1. Preis

Major Architekci, Breslau/Wroclaw
Marcin Major

2. Preis

M.O.C. Architekci Sp. z o.o., Katowice

3. Preis

CH+ Architekci, Breslau

Anerkennung

Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Entwicklung des architektonischen und städtebaulichen Konzepts des Schul- und Kindergartenkomplexes zusammen mit dem Konzept der Grundstücksentwicklung in der Asfaltowa Straße, Areal Wojszyce in Wrocław.

Zadanie konkurencyjne
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu przy ul. Asfaltowej, na osiedlu Wojszyce we Wrocławiu.
09/08/2019 S153 - - Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta
Polska-Wrocław: Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych
2019/S 153-378166
Ogłoszenie o konkursie
Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Januszowicka 15a
Wrocław
53-135
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Szabała
Tel.: +48 713607390
E-mail: tszabala@zim.wroc.pl
Faks: +48 713607331
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zim.wroc.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zim.wroc.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem działki szkolnej przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu
Numer referencyjny: NZ.362.87.konkurs_ZSP-Asfaltowa.2019
II.1.2)Główny kod CPV
71230000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu przy ul. Asfaltowej, na osiedlu Wojszyce we Wrocławiu.
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:
Projektanci legitymujący się uprawnieniami budowlanymi do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:
1. rozwiązania funkcjonalne – 35 %
2. rozwiązania architektoniczno-przestrzenne – 35 %
3. aspekty ekonomiczne realizacji inwestycji i eksploatacji obiektu – 30 %

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/09/2019
Czas lokalny: 15:30
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:
1. Na nagrody przeznacza się kwotę 90 000 PLN z następującym podziałem:
1.1. I nagroda 40 000 PLN
1.2. II nagroda 30 000 PLN
1.3. III nagroda 20 000 PLN
2. Dodatkowo Uczestnik konkursu nagrodzony pierwszą nagrodą otrzyma zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia temu Uczestnikowi konkursu zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót, na podstawie opracowanej koncepcji architektonicznej z uwzględnieniem zaleceń Sądu Konkursowego.
IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
1. Wypłata nagród nastąpi w złotych polskich.
2. Kwoty nagród pieniężnych podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.
3. Zamawiający jest zobowiązany, w terminie nie krótszym niż 15 dni ale nie dłuższym niż 30 dni od dnia ustalenia wyników konkursu, do wypłaty nagród pieniężnych.
4. Warunkiem wypłacenia nagród jest zawarcie porozumienia w sprawie przeniesienia praw autorskich do opracowanej koncepcji stanowiącej przedmiot postępowania konkursowego. Wzór porozumienia stanowi do Regulaminu Konkursu.
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Piotr Fokczyński
Tadeusz Sawa-Borysławski
Elżbieta Urbanek
Jarosław Delewski
Iwona Kuczewska
Maciej Hawrylak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem danych osobowych jest Gmina Wrocław – Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław, POLSKA;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wrocław – Zarządzie Inwestycji Miejskich jest Pan Rafał Świerczyński, iod@zim.wroc.pl, +48 713607385;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jak w tytule;
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania danych osobowych osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada każda osoba, której dane udostępniono:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących wyłącznie swojej osoby,
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących wyłącznie swojej osoby,
— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna osoba, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje osobie, której dane udostępniono:
— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych.
Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Sposób korzystania, terminy składania odwołań oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 ÷ art. 198g ustawy Pzp.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/08/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen