Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem działki szkolnej przy ul. Cynamonowej , Wrocław/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2029045
Tag der Veröffentlichung
14.05.2020
Aktualisiert am
30.09.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Beteiligung
41 Arbeiten
Abgabetermin
09.06.2020
Preisgerichtssitzung
25.09.2020

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Gewinner

MPP sp. z o.o. sp. k.. Wroclaw

Gewinner

Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne sp. z o.o., Kraków
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Entwicklung eines architektonischen und städtischen Konzepts für den Schul- und Kindergartenkomplex sowie das Konzept der Landentwicklung an der ul. Cynamonowa in Breslau.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu przy ul. Cynamonowej we Wrocławiu.
14/05/2020 S94 Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta
Polska-Wrocław: Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych
2020/S 094-225179
Ogłoszenie o konkursie
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Inwestycji Miejskich
Adres pocztowy: ul. Januszowicka 15a
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 53-135
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Gmyrek
E-mail: agmyrek@zim.wroc.pl
Tel.: +48 713607384
Faks: +48 713607331
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zim.wroc.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zim.wroc.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem działki szkolnej przy ul. Cynamonowej we Wrocławiu
Numer referencyjny: NZ.362.30.konkurs_ZSP-Cynamonowa.2019
II.1.2)Główny kod CPV
71230000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu przy ul. Cynamonowej we Wrocławiu.
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:
Projektanci legitymujący się uprawnieniami budowlanymi do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:
1. Sąd konkursowy oceni prace według następujących kryteriów:
1.1. rozwiązania funkcjonalne – 35 pkt (A);
1.2. rozwiązania architektoniczno-przestrzenne – 35 pkt (B):
a) forma architektoniczna budynku;
b) powiązanie budynku z otoczeniem;
c) czytelność i funkcjonalność zagospodarowania terenu ZS-P;
1.3. aspekty ekonomiczne realizacji inwestycji i eksploatacji obiektu – 30 pkt (C).
2. Każdy z sędziów sądu konkursowego może przyznać danej pracy w danym kryterium punkty w ilości nie większej niż określone powyżej.
3. Liczba punktów, jakie każda z prac konkursowych otrzyma od jednego członka sądu konkursowego za stopień spełnienia poszczególnych kryteriów wyliczona będzie według wzoru:
ocena punktowa danej pracy wyliczona przez sędziego = A + B + C (= maks. 100 pkt);
przy czym oceny danej pracy, według powyższego wzoru, dokona każdy z sędziów.
4. Suma punktów, jakie dana praca otrzyma w konkursie to suma ocen poszczególnych sędziów podzielona przez liczbę sędziów biorących udział w ocenie.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/06/2020
Czas lokalny: 15:30
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:
Zostaną przyznane nagrody: tak.
Liczba i wartość przyznawanych nagród:
1. Na nagrody przeznacza się kwotę 90 000 PLN z następującym podziałem:
1.1. I nagroda 40 000 PLN;
1.2. II nagroda 30 000 PLN;
1.3. III nagroda 20 000 PLN.
2. Dodatkowo uczestnik konkursu nagrodzony pierwszą nagrodą otrzyma zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia temu uczestnikowi konkursu zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z
pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót, na podstawie opracowanej koncepcji architektonicznej z uwzględnieniem zaleceń sądu konkursowego.
IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
1. Wypłata nagród nastąpi w złotych polskich.
2. Kwoty nagród pieniężnych podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Wartość nagród jest wartością brutto (uwzględniającą podatek od towarów i usług (VAT)).
3. Nagroda zostanie wypłacona na podstawie faktury lub rachunku wystawionych przez uczestnika konkursu, któremu została przyznana nagroda. Zamawiający jest zobowiązany, w terminie nie krótszym niż 30 dni ale nie dłuższym niż 45 dni od dnia ustalenia wyników konkursu, do wypłaty nagród pieniężnych, na podstawie faktury lub rachunku wystawionych przez uczestnika konkursu, któremu została przyznana nagroda.
4. Projektant pracy nagrodzonej I nagrodą otrzyma od Zamawiającego zaproszenie, ze wskazaniem terminu i miejsca negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na szczegółowe opracowanie dokumentacji projektowej budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Cynamonowej we Wrocławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na podstawie opracowania koncepcji architektonicznej oraz ewentualnymi zaleceniami sądu konkursowego.
5. Warunkiem wypłacenia nagród jest zawarcie porozumienia w sprawie przeniesienia praw autorskich do opracowanej koncepcji stanowiącej przedmiot postępowania konkursowego. Wzór porozumienia stanowi do regulaminu konkursu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowana wystawy prac konkursowych oraz opublikowania prac konkursowych na stronie internetowej ZIM i Gminy Wrocław, na co uczestnik konkursu wyraża zgodę.
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Piotr Fokczyński
Tadeusz Sawa-Borysławski
Elżbieta Urbanek
Jarosław Delewski
Aleksandra Komarow

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem danych osobowych jest Gmina Wrocław – Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław, POLSKA;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wrocław – Zarządzie Inwestycji Miejskich jest Pan Rafał Świerczyński, iod@zim.wroc.pl, +48 713607385;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jak w tytule;
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania danych osobowych osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada każda osoba, której dane udostępniono:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących wyłącznie swojej osoby,
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących wyłącznie swojej osoby,
— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna osoba, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje osobie, której dane udostępniono:
— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Sposób korzystania, terminy składania odwołań oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dział VI, art. 179 – art. 198g ustawy Pzp.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen