Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich , Czernica/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035491
Tag der Veröffentlichung
17.01.2023
Aktualisiert am
14.07.2023
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
11 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
15.02.2023 12:00
Preisgerichtssitzung
01.06.2023

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

BCM Architekci Sp. z o.o.

2. Preis

Marek Chaciński ARCHITEKT

3. Preis

3XA Sp. z o.o.
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Entwicklung eines architektonischen und städtebaulichen Konzepts für den Schul- und Kindergartenkomplex in Nadolice Wielkie in der Gemeinde Czernica sowie eines Konzepts für die Erschließung des Geländes, die Anbindung, die Zufahrtsstraße und die Verkehrsanbindung des Schul- und Kindergartenkomplexes.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica wraz z koncepcją zagospodarowania terenu, przyłączami oraz drogą dojazdową i obsługą komunikacyjną do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Jury
Karol Pietrucha
Małgorzata Szurek
Dagmara Oliwa- Pyzik
Paweł Pach
Dąbrówka Piechocka
03/02/2023    S25

Polska-Czernica: Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych

2023/S 025-069911

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 012-029526)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Czernica

Krajowy numer identyfikacyjny: 931934986

Adres pocztowy: ul. Kolejowa 3

Miejscowość: Czernica

Kod NUTS: PL518 Wrocławski

Kod pocztowy: 55-003

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Katarzyna Zawadka

E-mail: zamowienia.publiczne@czernica.pl

Tel.: +48 717265700

Faks: +48 717265700

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.czernica.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Numer referencyjny: ZW.271.2.1.2023.KZ
II.1.2)Główny kod CPV
71230000 Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica wraz z koncepcją zagospodarowania terenu, przyłączami oraz drogą dojazdową i obsługą komunikacyjną do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 012-029526

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.10
Zamiast:

 

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej albo Uczestnicy konkursu, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową, są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Uczestnicy konkursu, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

a) minimum jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz posiadającą doświadczenie w sporządzeniu w okresie ostatnich 10 lat przed ogłoszeniem konkursu co najmniej jednego projektu budowlanego budowy budynku oświatowego, szkolnictwa wyższego, opieki zdrowotnej, o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2,

b) minimum jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą doświadczenie w sporządzeniu w okresie 10 lat przed ogłoszeniem konkursu co najmniej jednego projektu budowlanego budowy budynku, o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2.

PRZEZ UPRAWNIENIA NALEŻY ROZUMIEĆ: uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz 2351 (rozdz. 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220).

PRZEZ BUDOWĘ NALEŻY ROZUMIEĆ wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa:

1. w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

2. w art. 109 ust. 1 pkt 4 -10 ustawy Pzp tj.:

3. w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozrządzeniem Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (dalej jako Rozporządzenie Rady) oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835, dalej jako Ustawa o szczególnych rozwiązaniach) – stanowiących regulacje prawa powszechnie obowiązującego, które statuują wobec tzw. podmiotów rosyjskich (tzn. podmiotów objętych / określonych dyspozycją tych aktów prawnych – zgodnie z poniższym) sankcje i zakazy związane z obszarem zamówień publicznych

4. w art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

Uczestnik konkursu składa wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie w formie elektronicznej. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich uczestników konkursu, które należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu.

Powinno być:

 

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej albo Uczestnicy konkursu, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową, są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Uczestnicy konkursu, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

a) minimum jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz posiadającą doświadczenie w sporządzeniu w okresie ostatnich 10 lat przed ogłoszeniem konkursu co najmniej jednego projektu budowlanego, który uzyskał pozwolenie na budowę, budowy budynku oświatowego, szkolnictwa wyższego, opieki zdrowotnej, o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2,

b) minimum jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą doświadczenie w sporządzeniu w okresie 10 lat przed ogłoszeniem konkursu co najmniej jednego projektu budowlanego, który uzyskał pozwolenie na budowę, budowy budynku, o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2.

PRZEZ UPRAWNIENIA NALEŻY ROZUMIEĆ: uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz 2351 (rozdz. 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220).

PRZEZ BUDOWĘ NALEŻY ROZUMIEĆ wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa:

1. w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

2. w art. 109 ust. 1 pkt 4 -10 ustawy Pzp tj.:

3. w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozrządzeniem Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (dalej jako Rozporządzenie Rady) oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835, dalej jako Ustawa o szczególnych rozwiązaniach) – stanowiących regulacje prawa powszechnie obowiązującego, które statuują wobec tzw. podmiotów rosyjskich (tzn. podmiotów objętych / określonych dyspozycją tych aktów prawnych – zgodnie z poniższym) sankcje i zakazy związane z obszarem zamówień publicznych

4. w art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

Uczestnik konkursu składa wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie w formie elektronicznej. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich uczestników konkursu, które należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/02/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/02/2023
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:
 
23/01/2023    S16

Polska-Czernica: Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych

2023/S 016-044674

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 012-029526)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Czernica

Krajowy numer identyfikacyjny: 931934986

Adres pocztowy: ul. Kolejowa 3

Miejscowość: Czernica

Kod NUTS: PL518 Wrocławski

Kod pocztowy: 55-003

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Katarzyna Zawadka

E-mail: zamowienia.publiczne@czernica.pl

Tel.: +48 717265700

Faks: +48 717265700

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.czernica.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Numer referencyjny: ZW.271.2.1.2023.KZ
II.1.2)Główny kod CPV
71230000 Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica wraz z koncepcją zagospodarowania terenu, przyłączami oraz drogą dojazdową i obsługą komunikacyjną do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 012-029526

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.3.5
Zamiast:

 

Karol Pietrucha

Małgorzata Szurek

Dagmara Oliwa

Paweł Pach

Dąbrówka Piechocka

Powinno być:

 

Karol Pietrucha

Małgorzata Szurek

Dagmara Oliwa- Pyzik

Paweł Pach

Dąbrówka Piechocka

VII.2)Inne dodatkowe informacje:
17/01/2023    S12

Polska-Czernica: Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych

2023/S 012-029526

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Czernica

Krajowy numer identyfikacyjny: 931934986

Adres pocztowy: ul. Kolejowa 3

Miejscowość: Czernica

Kod NUTS: PL518 Wrocławski

Kod pocztowy: 55-003

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Katarzyna Zawadka

E-mail: zamowienia.publiczne@czernica.pl

Tel.: +48 717265700

Faks: +48 717265700

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.czernica.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/703365
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Numer referencyjny: ZW.271.2.1.2023.KZ
II.1.2)Główny kod CPV
71230000 Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych
II.2)Opis
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica wraz z koncepcją zagospodarowania terenu, przyłączami oraz drogą dojazdową i obsługą komunikacyjną do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej albo Uczestnicy konkursu, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową, są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Uczestnicy konkursu, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

a) minimum jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz posiadającą doświadczenie w sporządzeniu w okresie ostatnich 10 lat przed ogłoszeniem konkursu co najmniej jednego projektu budowlanego budowy budynku oświatowego, szkolnictwa wyższego, opieki zdrowotnej, o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2,

b) minimum jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą doświadczenie w sporządzeniu w okresie 10 lat przed ogłoszeniem konkursu co najmniej jednego projektu budowlanego budowy budynku, o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2.

PRZEZ UPRAWNIENIA NALEŻY ROZUMIEĆ: uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz 2351 (rozdz. 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220).

PRZEZ BUDOWĘ NALEŻY ROZUMIEĆ wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa:

1. w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

2. w art. 109 ust. 1 pkt 4 -10 ustawy Pzp tj.:

3. w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozrządzeniem Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (dalej jako Rozporządzenie Rady) oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835, dalej jako Ustawa o szczególnych rozwiązaniach) – stanowiących regulacje prawa powszechnie obowiązującego, które statuują wobec tzw. podmiotów rosyjskich (tzn. podmiotów objętych / określonych dyspozycją tych aktów prawnych – zgodnie z poniższym) sankcje i zakazy związane z obszarem zamówień publicznych

4. w art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

Uczestnik konkursu składa wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie w formie elektronicznej. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich uczestników konkursu, które należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

Projektanci legitymujący się uprawnieniami budowlanymi do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1
Maksymalna liczba: 999
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

1.3. Sąd Konkursowy oceni prace według następujących kryteriów:

1) rozwiązania funkcjonalne – 35 pkt (A);

2) rozwiązania architektoniczno-przestrzenne – 35 pkt (B);

a) forma architektoniczna budynku,

b) powiązanie budynku z otoczeniem,

c) czytelność i funkcjonalność zagospodarowania terenu ZS-P,

3) aspekty ekonomiczne realizacji inwestycji i eksploatacji obiektu – 30 pkt (C).

1.4. Każdy z Sędziów Sądu Konkursowego może przyznać danej pracy w danym kryterium punkty w ilości nie większej niż określone powyżej.

1.5. Liczba punktów, jakie każda z prac konkursowych otrzyma od jednego członka Sądu Konkursowego za stopień spełnienia poszczególnych kryteriów wyliczona będzie według wzoru:

Ocena punktowa danej pracy wyliczona przez sędziego = A + B + C (= max 100 pkt.),

przy czym oceny danej pracy, według powyższego wzoru, dokona każdy z Sędziów.

1.6. Suma punktów, jakie dana praca otrzyma w Konkursie to suma ocen poszczególnych Sędziów podzielona przez liczbę Sędziów biorących udział w ocenie.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/02/2023
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

2. Na nagrody przeznacza się kwotę 120 000,00 zł z następującym podziałem:

2.1 I nagroda 60 000,00 zł

2.2 II nagroda 40 000,00 zł

2.3 III nagroda 20 000,00 zł

2.4 Dodatkowo Uczestnik konkursu nagrodzony pierwszą nagrodą otrzyma zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia temu Uczestnikowi konkursu zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót, na podstawie opracowanej koncepcji architektonicznej z uwzględnieniem zaleceń Sądu Konkursowego.

3. Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, co do liczby i wysokości nagród w ramach ogólnej kwoty przeznaczonej na nagrody, a w przypadku niezadowalającego poziomu prac konkursowych - nieprzyznania nagrody. Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień (bez przyznania nagrody finansowej).

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

Wypłata nagród nastąpi w złotych polskich. Wartość nagród jest wartością brutto (uwzględniająca VAT). Nagroda zostanie wypłacona na podstawie faktury lub rachunku wystawionych przez Uczestnika konkursu, któremu została przyznana nagroda. Warunkiem wypłacenia nagrody jest przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do pracy konkursowej. Zamawiający jest zobowiązany, w terminie nie krótszym niż 30 dni ale nie dłuższym niż 60 dni od dnia ustalenia wyników konkursu, do wypłaty nagród pieniężnych, na podstawie faktury lub rachunku wystawionych przez Uczestnika konkursu, któremu została przyznana nagroda, o ile Uczestnik konkursu podpisze z zamawiającym porozumienie w sprawie przeniesienia praw autorskich do opracowanej koncepcji stanowiącej przedmiot postępowania konkursowego. Projektant pracy nagrodzonej I nagrodą otrzyma od Zamawiającego zaproszenie, ze wskazaniem terminu i miejsca negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na szczegółowe opracowanie dokumentacji projektowej budowy ZS - P w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na podstawie opracowania koncepcji architektonicznej oraz ewentualnymi zaleceniami Sądu Konkursowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowana wystawy nagrodzonych prac oraz opublikowania nagrodzonych prac na stronie internetowej Gminy, na co Uczestnik konkursu wyraża zgodę.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Karol Pietrucha
Małgorzata Szurek
Dagmara Oliwa
Paweł Pach
Dąbrówka Piechocka

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu IX art. 505 ÷ art. 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/01/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen