Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. 1 Sierpnia 30B , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035434
Tag der Veröffentlichung
03.01.2023
Aktualisiert am
07.06.2023
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
14 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
30.01.2023 16:00
Preisgerichtssitzung
23.05.2023

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

Górecki Architekci Sp. z o.o., Warszawa

2. Preis

EMA Studio Sp. z o.o., Warszawa
Archigrest Sp. z o.o., Warszawa

3. Preis

Lab 3 Architekci Sp. z o.o., Poznań

Anerkennung

Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj, Szczecin
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Erstellung eines städtebaulichen und architektonischen Konzepts für einen Komplex von Mehrfamilienwohnhäusern mit Dienstleistungen, bestehend aus:

• Gemeinschaftswohnungen,
• Dienstleistungsräumen in den Erdgeschossen der Gebäude,
• Tiefgaragen unter den einzelnen Gebäuden,
• Landschaftsgestaltung mit Parkplätzen und internen Straßen,
• Begrünung der Anlage.

Der Komplex wird für die Zwecke des sozialen Wohnungsbaus im Segment der kommunalen Wohnungen entwickelt.

Die Studie bezieht sich auf ein Gebiet in Warschau, im Bezirk Włochy, in der Straße 1 Sierpnia 30B. Es besteht aus den Grundstücken Nr.: 9, 12/1, 12/2, 12/3, 42/1, 42/2, 43/1, 43/2, und Teilen der Grundstücke Nr: 41/1, 41/2, 45 der Gemarkung 2-04-01. Die Fläche des Grundstücks beträgt 1,844 ha.

Die Größe der gewonnenen Nutzfläche der Wohnungen wird ein Kriterium für die Bewertung der Wettbewerbsarbeiten sein.

Zu den geplanten Dienstleistungen gehören: Immobilienverwaltung, lokaler Aktivitätsplatz, Tagesbetreuungseinrichtung für Kinder und Jugendliche sowie Gewerberäume zur Vermietung. Geplante Gesamtnutzfläche der Dienstleistungen - 2200-2400 m2.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, składającego się z:

• mieszkań komunalnych,
• lokali usługowych zlokalizowanych w parterach budynków,
• garaży podziemnych zlokalizowanych pod każdym z budynków,
• zagospodarowania terenu z miejscami parkingowymi i drogami wewnętrznymi,
• zieleni osiedlowej.

Zespół ten będzie realizowany na potrzeby budownictwa społecznego w segmencie mieszkań komunalnych.

Zakres opracowania obejmuje teren położony w Warszawie, w Dzielnicy Włochy, przy ul. 1 Sierpnia 30B. W jego skład wchodzą działki o nr. ew.: 9, 12/1, 12/2, 12/3, 42/1, 42/2, 43/1, 43/2, oraz części działek o nr. ew.: 41/1, 41/2, 45 z obrębu 2-04-01. Powierzchnia terenu wynosi 1,844 ha.

Wielkość uzyskanej powierzchni użytkowej mieszkań będzie kryterium oceny prac konkursowych.

W zakres planowanych usług wchodzą: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, Miejsce Aktywności Lokalnej, Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz lokale komercyjne pod najem. Łączna planowana powierzchnia użytkowa usług - 2200-2400 m2.
03/01/2023    S2

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2023/S 002-003791

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa

Adres pocztowy: pl. Bankowy 3/5

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-950

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Marek Konopka

E-mail: konkursy@um.warszawa.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://um.warszawa.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. 1 Sierpnia 30B w Warszawie

II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71222000 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, składającego się z:

• mieszkań komunalnych,

• lokali usługowych zlokalizowanych w parterach budynków,

• garaży podziemnych zlokalizowanych pod każdym z budynków,

• zagospodarowania terenu z miejscami parkingowymi i drogami wewnętrznymi,

• zieleni osiedlowej.

Zespół ten będzie realizowany na potrzeby budownictwa społecznego w segmencie mieszkań komunalnych.

Zakres opracowania obejmuje teren położony w Warszawie, w Dzielnicy Włochy, przy ul. 1 Sierpnia 30B. W jego skład wchodzą działki o nr. ew.: 9, 12/1, 12/2, 12/3, 42/1, 42/2, 43/1, 43/2, oraz części działek o nr. ew.: 41/1, 41/2, 45 z obrębu 2-04-01. Powierzchnia terenu wynosi 1,844 ha.

Wielkość uzyskanej powierzchni użytkowej mieszkań będzie kryterium oceny prac konkursowych.

W zakres planowanych usług wchodzą: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, Miejsce Aktywności Lokalnej, Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz lokale komercyjne pod najem. Łączna planowana powierzchnia użytkowa usług - 2200-2400 m2.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

1. Kryteria dopuszczenia uczestników do udziału w konkursie

1.1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy krajowi i zagraniczni, spełniający następujące obiektywne wymagania:

• nie podlegają wykluczeniu z konkursu. W przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie wymóg ten musi spełnić każdy z Uczestników indywidualnie.

• spełniają warunki udziału w konkursie.

1.2. Wykluczeniu z konkursu podlegają Uczestnicy w przypadkach opisanych w:

• art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;

• art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;

• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

• art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

1.3. W konkursie nie mogą uczestniczyć lub współpracować z Uczestnikami osoby, które:

• wchodzą w skład sądu konkursowego, są ekspertami lub pozostają w stosunku do sędziów konkursowych i ekspertów w zależnościach, o których mowa w art. 56 ust. 2 pkt. 2-4 Ustawy;

• są pracownikami Zamawiającego lub jego przedstawicielami, udziałowcami, członkami władz;

• biorą bezpośredni udział w organizowaniu konkursu lub opracowaniu regulaminu konkursu.

2. Warunki udziału w konkursie

2.1. Za Uczestników spełniających warunki udziału w konkursie Zamawiający uzna osoby fizyczne, które wykażą, że posiadają uprawnienia budowalne do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, lub podmioty, które będą posługiwać się co najmniej jedną osobą fizyczną posiadającą te uprawnienia.

2.2. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy wykażą posiadanie doświadczenia w należytym wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, przynajmniej jedną wielobranżową dokumentacją projektową, obejmującą co najmniej: projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiar robót, na podstawie której uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę budynku lub zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych o sumarycznej powierzchni użytkowej co najmniej 10 000 m2. Ww. termin 5 lat liczony będzie od dnia zakończenia projektu wykonawczego.

2.3. Uczestnicy muszą wykazać, że na etapie wykonywania usługi na podstawie pracy konkursowej będą posiadali lub będą posługiwali się co najmniej jedną osobą fizyczną posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania lub kwalifikacjami zawodowymi w poszczególnych, następujących specjalnościach:

• architektonicznej,

• konstrukcyjno-budowlanej,

• inżynieryjnej drogowej,

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

• architektury krajobrazu.

2.4. W przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie warunki sformułowane w punktach 2.1, 2.2 i 2.3 mogą być spełnione łącznie przez poszczególnych Uczestników.

2.5. Oceny spełnienia warunków dokona Organizator konkursu w oparciu o wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczenia i dokumenty wraz z nimi złożone.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

architekt

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1
Maksymalna liczba: 200
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

I. Pierwszorzędne -

1. Atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań.

2. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań.

3. Wkomponowanie projektowanego układu budynków w charakter układu sąsiedniej zabudowy.

Najwyżej punktowane będą prace oferujące największą powierzchnię użytkową mieszkań przy zachowaniu atrakcyjnych i funkcjonalnych rozwiązań architektonicznych gwarantujących bezpieczeństwo, uniwersalną dostępność i wysoką estetykę oraz umiejętne wkomponowanie budynków w istniejące otoczenie.

II. Drugorzędne - Zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego:

Najwyżej punktowane będą prace najpełniej odpowiadające na wytyczne Zamawiającego wskazane w Regulaminie.

III. Trzeciorzędne - Realność realizacyjna i ekonomika proponowanych rozwiązań:

W kryterium uwzględniony będzie maksymalny, planowany koszt wykonania pracy realizowanej na podstawie pracy konkursowej, w odniesieniu do uzyskanej atrakcyjności rozwiązań. Promowane będzie zastosowanie rozwiązań obniżających eksploatację inwestycji oraz umożliwienie sprawnego przeprowadzenia procedury formalno-prawnej (np. poprzez minimalizowanie obszaru oddziaływania oraz unikanie uzyskiwania odstępstw od obowiązujących przepisów).

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/01/2023
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

• I Nagroda pieniężna w wysokości 50 000 zł brutto,

• II Nagroda pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto,

• III Nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł brutto,

• Nagrody pieniężne w formie wyróżnień w łącznej puli 5 000 zł brutto,

• Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Zbigniew Maćków - Przewodniczący Sądu
Daniel Frąc - Sędzia Referent
Błażej Hermanowicz
Monika Kryk
Michał Niziński
Wanda Stolarska
Danuta Kamińska
Małgorzata Moj
Beata Marczak-Wacławek
Beata Bejtman-Kuźmienko

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 15 dni, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego konkurs wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów na stronie internetowej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen