Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Zespołu budownictwa mieszkaniowego wraz z zagospodarowaniem terenu położonego w Poznaniu przy ulicy Żelaznej , Poznań/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036900
Tag der Veröffentlichung
02.10.2023
Aktualisiert am
19.01.2024
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
9 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
27.10.2023 15:00
Preisgerichtssitzung
18.01.2024

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis

22ARCHITEKCI SP. Z O.O.

2. Preis

PANTA RHEI PROJEKT SP. Z O.O.

3. Preis

Dementi Sp. z o.o Sp. k.
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Erstellung eines städtebaulich-architektonischen Konzepts für einen Komplex von Mehrfamilien-Wohngebäuden mit Grundstückserschließung in Poznan an der Żelazna-Straße - unter Anwendung der Entwicklungsbedingungen für die Investition, die in der Errichtung eines Komplexes von 12 Mehrfamilien-Wohngebäuden mit 2 oberirdischen Garagen und technischer Infrastruktur besteht und auf den Grundstücken Nr. 1/9, 1/13, 6/2 und 6/4, Blatt 04, Kobylepole-Bezirk in Poznan realisiert werden soll.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonego w Poznaniu przy ulicy Żelaznej – wykorzystującej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 2 garażami nadziemnymi oraz z infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na terenie działek nr: 1/9, 1/13, 6/2 i 6/4, arkusz 04, obręb Kobylepole w Poznaniu.

Jury
Przewodniczący Sądu- Agnieszka Pakulska, architekt
Zastępca przewodniczącego- Małgorzata Konarska- Stroynowska, architekt
Członek Sądu- Agnieszka Buczyńska- Pigułe, PTBS sp. z o.o.
Członek Sądu- Joanna Gumilar, architekt, PTBS sp. z o.o.
Członek Sadu- Bartosz Szymczak, urbanista, PTBS sp. z o.o.
Członek Sądu- Damian Nowak- PTBS sp. z o.o.
Sekretarz Sądu I- Krzysztof Bogusiewicz, PTBS sp. z o.o. - bez prawa głosu
Sekretarz Sądu II- Jerzy Czapliński, PTBS sp. z o.o. - bez prawa głosu
20/10/2023    S203

Polska-Poznań: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

2023/S 203-639249

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 189-591492)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: PL415

Adres pocztowy: ul. Konfederacka 4

Miejscowość: Poznań

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

Kod pocztowy: 60-281

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Jerzy Czapliński

E-mail: sekretariat@ptbs.pl

Tel.: +48 618508321

Faks: +48 618508300

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.ptbs.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu budownictwa mieszkaniowego wraz z zagospodarowaniem terenu położonego w Poznaniu przy ulicy Żelaznej.

Numer referencyjny: ZP-11/K/2023
II.1.2)Główny kod CPV
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonego w Poznaniu przy ulicy Żelaznej – wykorzystującej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 2 garażami nadziemnymi oraz z infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na terenie działek nr: 1/9, 1/13, 6/2 i 6/4, arkusz 04, obręb Kobylepole w Poznaniu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 189-591492

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 20/10/2023
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 27/10/2023
Czas lokalny: 15:00
Numer sekcji: IV.2.3
Zamiast:
Data: 08/11/2023
Powinno być:
Data: 17/11/2023
VII.2)Inne dodatkowe informacje:
02/10/2023    S189

Polska-Poznań: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

2023/S 189-591492

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: PL415

Adres pocztowy: ul. Konfederacka 4

Miejscowość: Poznań

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

Kod pocztowy: 60-281

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Jerzy Czapliński

E-mail: sekretariat@ptbs.pl

Tel.: +48 618508321

Faks: +48 618508300

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.ptbs.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/ptbs
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: art. 4 pkt 3) lit.b)
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu budownictwa mieszkaniowego wraz z zagospodarowaniem terenu położonego w Poznaniu przy ulicy Żelaznej.

Numer referencyjny: ZP-11/K/2023
II.1.2)Główny kod CPV
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71230000 Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonego w Poznaniu przy ulicy Żelaznej – wykorzystującej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 2 garażami nadziemnymi oraz z infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na terenie działek nr: 1/9, 1/13, 6/2 i 6/4, arkusz 04, obręb Kobylepole w Poznaniu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie powinien spełniać warunki udziału w postępowaniu i nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 i art. 109 ust, 1 pkt 4), 5) 6 i 7) ustawy Pzp.

W zakresie warunków wskazanych w art. 112 ustawy Pzp Organizator Konkursu wymaga, aby Uczestnik Konkursu wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - nie dokonuje się opisu sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku;

b.Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia - opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku:

1)Wykonawca wykaże za pomocą referencji lub innych dokumentów że on sam lub zespół autorski, którego jest on częścią był w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej jeden raz autorem koncepcji architektonicznej lub projektu budowlanego budynku lub zespołu budynków mieszkalnych o pow. użytkowej min. 10 000 m2 i minimum 2 000 m2 w technologii prefabrykowanej.

2)Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykonania dokumentacji projektowej. Wykonawca na etapie składania wniosku o dopuszczenie do Konkursu wykaże, że dysponuje zespołem osób składającym się z:

a)minimum jednej osoby legitymującej się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej;

b)minimum jednej osoby legitymującej się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

c)minimum jednej osoby legitymującej się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

d)minimum jednej osoby legitymującej się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

e)minimum jednej osoby legitymującej się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej;

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1
Maksymalna liczba: 100
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

a.atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych zespołu budynków mieszkalnych oraz zagospodarowania terenu – stworzenie spójnej całości z zagospodarowaniem terenu konkursu i obszarami przyległymi,

b.jakość rozwiązań funkcjonalno-architektonicznych budynków i poszczególnych lokali, efektywne rozwiązania funkcjonalne w mieszkaniach, efektywne wykorzystanie powierzchni wspólnych;

c.realność rozwiązań pod względem konstrukcyjnym, doboru materiałów, a także eksploatacyjnym obiektu z uwzględnieniem rozwiązań trwałych, proekologicznych i energooszczędnych;

d.optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji inwestycji,

e.ocena przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów użytkowania i utrzymania inwestycji

kryterium a. do e.– łączna maksymalna ilość punktów: 70

f.planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej – najniższa cena – maksymalna ilość punktów: 30

Razem (w kryteriach a.-f.): maksymalna ilość punktów 100.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/10/2023
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Data: 08/11/2023
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

I.nagroda – pieniężna w wysokości 30 000,00 zł oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiot opisano w pkt 7 Rozdziału II Regulaminu;

II.nagroda pieniężna w wysokości 20 000,00 zł.

III.nagroda pieniężna w wysokości 10 000,00 zł

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Przewodniczący Sądu- Agnieszka Pakulska, architekt
Zastępca przewodniczącego- Małgorzata Konarska- Stroynowska, architekt
Członek Sądu- Agnieszka Buczyńska- Pigułe, PTBS sp. z o.o.
Członek Sądu- Joanna Gumilar, architekt, PTBS sp. z o.o.
Członek Sadu- Bartosz Szymczak, urbanista, PTBS sp. z o.o.
Członek Sądu- Damian Nowak- PTBS sp. z o.o.
Sekretarz Sądu I- Krzysztof Bogusiewicz, PTBS sp. z o.o. - bez prawa głosu
Sekretarz Sądu II- Jerzy Czapliński, PTBS sp. z o.o. - bez prawa głosu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Okregowy w Warszawie

Miejscowość: Warszawa

Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Zgodnie z Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-784

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587803
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/09/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen