Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Zentralkrankenhaus , Budapest/ Ungarn

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024664
Tag der Veröffentlichung
01.08.2018
Aktualisiert am
27.12.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
2 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
08.10.2018
Preisgerichtssitzung
07.12.2018

Gewinner

Paulinyi-Reith & Partners Zrt., Budapest
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Erstellung von architektonischen Entwurfsplänen für das Zentralkrankenhaus von Nord-Pest, das in das Programm Healthy Budapest zur Erneuerung der Gesundheitsinfrastruktur von Budapest passt.

Ziel des Designwettbewerbs ist es, alle architektonischen Lösungen und Ideen zu erforschen, die zur Schaffung eines optimalen Krankenhauses für die Implementierung des North Pest Centrum Hospital erforderlich sind, und den Designer für die Erstellung der technischen Designdokumentation auszuwählen.

---

Észak-pesti Centrumkórház építész tervpályázati terveinek létrehozása, mely illeszkedik az Egészséges Budapest Program által kijelölt, Budapest egészségügyi infrastruktúrájának megújítását célzó programba.

A tervpályázat célja a Észak-pesti Centrumkórház megvalósításához minden olyan építészeti megoldás, ötlet feltárása, mely egy optimális kórház megalkotásához szükséges, valamint a műszaki tervdokumentációk elkészítéshez a tervező kiválasztása.
01/08/2018    S146    - - Szolgáltatások - Tervpályázat - Nyílt eljárás 
Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások
2018/S 146-335071
Tervpályázati kiírás
Legal Basis:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkér?
I.1) Név és címek
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
EKRSZ_28937120
Róbert Károly körút 44.
Budapest
1134
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó László
Telefon: +36 17927404
E-mail: szabo.laszlo@cordict.hu
Fax: +36 17927447
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkér? általános címe: www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe: www.honvedkorhaz.hu
I.2) Információ közös közbeszerzésr?l
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes kör?en, közvetlenül és díjmentesen elérhet? a következ? címen: ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000432982018/reszletek
További információ a következ? címen szerezhet? be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000432982018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4) Az ajánlatkér? típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségv
I.5) F? tevékenység
Egészségügy
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
Észak-pesti Centrumkórház építészeti tervpályázat
Hivatkozási szám: EKR000432982018
II.1.2) F? CPV-kód
71220000
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Észak-pesti Centrumkórház építész tervpályázati terveinek létrehozása, mely illeszkedik az Egészséges Budapest Program által kijelölt, Budapest egészségügyi infrastruktúrájának megújítását célzó programba.
A tervpályázat célja a Észak-pesti Centrumkórház megvalósításához minden olyan építészeti megoldás, ötlet feltárása, mely egy optimális kórház megalkotásához szükséges, valamint a m?szaki tervdokumentációk elkészítéshez a tervez? kiválasztása.
Általános követelmények:
A tervezend? kórház egyes funkcionális egységeit építészeti és orvosszakmai szempontból is optimálisan kell megalkotni.
Törekedni kell betegközpontú, barátságos, a gyógyulást el?segít? kellemes környezet megalkotására. Az épületet a gyógyászati módszerek és technikai fejl?dés szem el?tt tartásával olyan struktúrában kell létrehozni, hogy az komolyabb beavatkozás nélkül, dinamikusan tudjon reagálni a változó igényekre.
Az épület költségeit nem csak a kezdeti beruházási költség szempontjából, hanem az üzemeltetés költségeinek figyelembevételével kell tervezni, a gazdaságosság és környezettudatosság kiemelt fontosságú.
A tervezésénél törekedni kell az építészeti értékteremtésre, valamint kiemelt figyelmet kell fordítani az ahhoz kapcsolódó közterek és pihen?parkok tervezésére.
A betegellátás és épületüzemeltetés támogatására integrált informatikai rendszer, „smart hospital”- megoldások tervezése szükséges.
További információk a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és m?szaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvev?k/részvételre jelentkez?k kiválasztásának szempontjai:
III.2) A szerz?déssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát:
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefügg? szakmagyakorlási tevékenységekr?l, építészeti tervezési terület

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.2) Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7) A már kiválasztott résztvev?k neve:
IV.1.9) A pályam?vek értékelésének szempontjai:
1. Építészeti értékteremtés, környezetalakítás
2. Funkcionális kialakítás
3. Betegközpontú, barátságos környezet
4. Flexibilitás és fejleszthet?ség
5. Gazdaságosság
6. Smart Hospital megoldások
A részletes leírást a pályázati dokumentáció tartalmazza.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályam?vek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 08/10/2018
Helyi id?: 12:00
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkez?k részére történ? megküldésének dátuma
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályam?vek vagy részvételi jelentkezések elkészíthet?ek:
Magyar
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zs?ri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélend? díjak száma és értéke:
A pályam?vek díjazására és megvételére szánt összeg: bruttó 75 000 000 Ft A díjazás legnagyobb összege: bruttó 25 000 000 Ft A díjazás vagy megvétel legkisebb összege: bruttó 6 000 000 Ft
IV.3.2) Az összes pályázónak történ? kifizetésekre vonatkozó adatok:
A bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követ? szerz?dések
A tervpályázati eljárást követ?en a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerz?dést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelez? az ajánlatkér? számára: igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
Füleky Zsolt, Elnök
Dr. Cserháti Péter, Társelnök
Kun Szabó István Vezér?rnagy, Társelnök
Halasi Andrea Éva, Tag
Szalay Tihamér, Tag
Rompos Richárd, Titkár
Arató György, Tag
Z. Halmágyi Judit, Tag
Turányi Gábor DLA, Tag
Vadász Bence DLA, Tag
Plájer János, Tag
Berzsák Zoltán, Tag
Mandel Gábor, Póttag
VI. szakasz: Kiegészít? információk

VI.3) További információk
:
1) A tervpályázat lebonyolítása a 2015. évi CXLIII. törvény, illet?leg a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet el?írásai szerint történik.
2) A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályam?vel vehet részt. A társszerz?k és a szerz?k munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közrem?ködhetnek.
3) A tervpályázaton az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez? jogalany vehet részt – a továbbiakban Pályázó – aki/amely:
— a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
— a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelez?nek elfogadja (a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében a pályázó azzal, hogy pályam?vét benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelez?nek fogadja el)
— a pályázati kiírásban meghatározott szolgáltatás teljesítésére (tervezési feladat elvégzésére) vállalkozik, és ehhez a külön jogszabály szerinti jogosultsággal rendelkezik
— nyilatkozatával elfogadja, hogy a tervpályázatot követ?, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejöv? szerz?déskötési és a tervezési szakaszra a tervezési program elemeit a Ajánlatkér? pontosíthatja, módosíthatja a közbeszerzési jogszabályok által megengedett mértékben és tartalommal,
— akivel szemben a 310/2015. Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése, valamint 18. § (4) bekezdése és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
A karakterkorlátra való tekintettel folytatás a VI. 4.3) pontban.

VI.4) Jogorvoslati eljárás


VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
A VI.3) további információk folytatása:
4) A tervpályázat a titkosság biztosításával kerül lefolytatásra, a pályam?vek nem sérthetik a titkosságot. A titkosság biztosítása érdekében a pályam?vek szerz?inek adatait a bírálóbizottság csak a bírálat lezárását és a zárójelentés elfogadását követ?en ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra.
5) A pályam? benyújtásával kapcsolatos el?írásokat részletesen a dokumentáció tartalmazza.
6) A pályam?vek minden egyes dokumentuma elektronikusan nyújtandó be a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján az I.3) pontban megjelölt címre. A pályam? benyújtásának id?pontja az az id?pont, amikor a pályam? teljes egészében elektronikusan feltöltésre került.
7) A pályázati dokumentáció beszerzésének módja: A pályázó az EKR rendszerben jelzi érdekl?dését. A tervpályázati dokumentáció teljes terjedelm? letöltése a pályam? benyújtásának feltétele.
8) A helyszíni bejárás: A Kiíró 7.8.2018 napján 14: 00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozó: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. A szemlén az érdekl?d?k a helyszínt megtekinthetik. A helyszíni bejárás nem konzultációs jelleg?, a felmerül? kérdéseket a kiegészít? tájékoztatásra kérésére irányuló kérdésként feltehetik a gazdasági szerepl?k az EKR rendszeren keresztül.
9)A tervpályázati eljárás dokumentációját beszerz? pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban felmerül? kérdéseket 15.8.2018 napjáig tehetik fel. A határid?ben beadott kérdéseket a kiíró 27.8.2018 napjáig megválaszolja.
10) A bírálóbizottság a titkosságot sért? pályam?veket a tervpályázatból kizárja.
11) A díjazott és megvételt nyert pályam?vek a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja a szerz?i jogi védelemre vonatkozó el?írások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályam?vek szerz?i a pályam?vük beadásával a szerz?i m?vükre vonatkozó korlátlan, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjed?, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják, mely magában foglalja a tervek átdolgozására illetve tovább tervezésére vonatkozó jogot is.
12) Felel?s akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Panácz István (lajstromszám: 00037).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következ? szervt?l szerezhet? be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
30/07/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen