Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Schlosspark / Zámecký park v Ostravě-Porubě , Ostrava/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027350
Tag der Veröffentlichung
28.08.2019
Aktualisiert am
12.01.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
3 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
29.11.2019
Preisgerichtssitzung
03.12.2020

Gewinner

Laboratórium architektúry krajiny, spol. s.r.o., Bratislava
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Aufgabe ist es, einen ganzheitlichen Parkbereich zu schaffen, der dazu beiträgt, die Geschichte mit den expansiven Tendenzen der Stadt in Einklang zu bringen. Er verbindet ein scheinbar unvereinbares Gebiet zu einer sinnvollen Funktionseinheit, die nach den Bedürfnissen und Interessen der Anwohner und operativen Einrichtungen unterteilt ist. Der Park wird sicher, zugänglich und befahrbar sein. Ein Park, der für aktive Erholung, kulturelle Erfahrung und einen Grad an Ruhe, Entspannung und Kontemplation genutzt wird.

Ziel ist es, einen hochwertigen repräsentativen Raum für die erwarteten Aktivitäten in der Region zu schaffen (Ruhe, Sitzen und Gehen, für kulturelle, soziale und sportliche Aktivitäten und Besichtigungsveranstaltungen). Ein Raum, der die richtige Größe und Qualität hat. Zukünftige Aktivitäten sollten daher direkt an die aktuellen anknüpfen, diese entwickeln und stärken.

Ziel ist es aber auch, einen Park zu schaffen, der uns Geschichte und Architektur lehrt und uns in die Natur einlädt. Schaffung eines Raums für die Weitergabe des historischen Erbes und der Bildung.

Soutěžní úkol
Cílem je vytvoření celistvého parkového území, které přispěje k vyrovnání se historie s expanzivními tendencemi města. Propojí území zdánlivě neslučitelné ve smysluplný funkční celek členěný dle potřeb a zájmů místních obyvatel i působících institucí. Park bude bezpečný, dostupný, průchozí. Park sloužící k aktivnímu vyžití, kulturnímu zážitku i míře odpočinku, relaxace a rozjímání.

Cílem je vytvoření kvalitního reprezentativního prostoru pro předpokládané aktivity v území (odpočinek, posezení a procházky, pro kulturní, společenské i sportovní aktivity a poznávací akce). Prostoru, který bude mít odpovídající rozměr a kvalitu. Budoucí aktivity by tak měly přímo navázat na současné, ty rozvíjet a posilovat.

Cílem je však také vytvořit park učící nás o historii i architektuře a zvoucí nás k přírodě. Vytvoření prostoru pro předávání historického dědictví i vzdělávání.
28/08/2019    S165    - - Dienstleistungen - Wettbewerbsbekanntmachung - Offenes Verfahren 
I.II.III.IV.VI.
Tschechien-Ostrava: Dienstleistungen von Architekturbüros
2019/S 165-405358
Wettbewerbsbekanntmachung
Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)
Name und Adressen
Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
00845451
Klimkovická 55/28
Ostrava - Poruba
708 56
Tschechien
Kontaktstelle(n): Pavla Pipreková, odbor rozvoje obvodu
Telefon: +420 599480327
E-Mail: ppiprekova@moporuba.cz
Fax: +420 599480303
NUTS-Code: CZ080
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: poruba.ostrava.cz/cs
Adresse des Beschafferprofils: www.tenderarena.cz/profily/ostrava-poruba
I.2)
Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)
Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.tenderarena.cz/profily/ostrava-poruba
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.tenderarena.cz/profily/ostrava-poruba
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: www.tenderarena.cz/profily/ostrava-poruba
I.4)
Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)
Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)
Umfang der Beschaffung
II.1.1)
Bezeichnung des Auftrags:

Zámecký park v Ostravě-Porubě

II.1.2)
CPV-Code Hauptteil
71200000
II.2)
Beschreibung
II.2.2)
Weitere(r) CPV-Code(s)
71200000
II.2.4)
Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem soutěže je zpracování inspirativního krajinářsko-urbanistického návrhu na řešení prostoru s názvem „Zámecký park v Ostravě Porubě“.
Cílem je vytvoření celistvého parkového území, které přispěje k vyrovnání se historie s expanzivními tendencemi města. Propojí území zdánlivě neslučitelné ve smysluplný funkční celek členěný dle potřeb a zájmů místních obyvatel i působících institucí. Park bude bezpečný, dostupný, průchozí. Park sloužící k aktivnímu vyžití, kulturnímu zážitku i míře odpočinku, relaxace a rozjímání.
Cílem je vytvoření kvalitního reprezentativního prostoru pro předpokládané aktivity v území (odpočinek, posezení a procházky, pro kulturní, společenské i sportovní aktivity a poznávací akce). Prostoru, který bude mít jiný rozměr a kvalitu. Budoucí aktivity by tak měly přímo navázat na současné, ty rozvíjet a posilovat.

II.2.13)
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)
Teilnahmebedingungen
III.1.10)
Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer:
III.2)
Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)
Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten: ja
Beruf angeben:

Viz čl. 4.1. Podmínky účasti v soutěži

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)
Beschreibung
IV.1.2)
Art des Wettbewerbs
Offen
IV.1.7)
Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)
Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy hodnoceny, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:
a) architektonická, urbanistická a krajinářská kvalita návrhu s důrazem na funkční a estetickou využitelnost a variabilitu prostoru, s přihlédnutím k vazbě na okolí a charakter lokality, včetně využití adaptačních opatření na změnu klimatu,
b) kvalita řešení koncepce dopravní infrastruktury s důrazem na pěší propustnost i bezbariérovost území, zklidnění území z hlediska automobilové dopravy a citlivost řešení statické dopravy v území.
c) hospodárnost a ekonomická přiměřenost zvoleného řešení včetně hlediska dlouhodobé správy a údržby.
Míru naplnění kritérií, která nelze vyjádřit kvantitativně, bude porota hodnotit na základě zkušeností a znalostí jejích jednotlivých členů. Takové hodnocení bude tedy profesionálním, leč subjektivním názorem poroty. Tento způsob hodnocení je obecně standardní a účastníci soutěže svou účastí v ní vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.

IV.2)
Verwaltungsangaben
IV.2.2)
Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/11/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)
Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)
Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.3)
Preise und Preisgericht
IV.3.1)
Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži se stanovuje ve výši 1 050 000 CZK (slovy: milion padesát tisíc korun českých).
Ceny
1. cena se stanovuje ve výši 500 000 CZK (slovy: pět set tisíc korun českých),
2. cena se stanovuje ve výši 300 000 CZK (slovy: tři sta tisíc korun českých),
3. cena se stanovuje ve výši 150 000 CZK (slovy: sto padesát tisíc korun českých),
Odměny
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 100 000 CZK (slovy: sto tisíc korun českých).

IV.3.2)
Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:
IV.3.3)
Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
IV.3.4)
Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja
IV.3.5)
Namen der ausgewählten Preisrichter:
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)
Zusätzliche Angaben:
VI.4)
Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechien
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: www.uohs.cz/
VI.4.2)
Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)
Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)
Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechien
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: www.uohs.cz/
VI.5)
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/08/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen