Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Kunstgarten / Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie , Prešov/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2025294
Tag der Veröffentlichung
13.11.2018
Aktualisiert am
28.12.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten und Ingenieure
Beteiligung
7 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
17.12.2018
Preisgerichtssitzung
20.12.2018

Gewinner

zerozero, s. r. o., Prešov
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Ausarbeitung der Stadt-, Architektur- und Landschaftsgestaltung des Kunstgartens und des Kmeťový stromoradia promenády in Prešov in dem abgegrenzten Gebiet und den angrenzenden Gebieten. Ziel des Wettbewerbs ist es, die optimale urbane, architektonische und landschaftsgärtnerische Lösung für den Kunstgarten und der Kmetov-Stromoradia des barrierefreien Gehens (Promenade) zu entwerfen.

---

Predmetom súťaže je vypracovanie urbanistického, architektonického a krajinárskeho návrhu riešenia Záhrady umenia a Kmeťovho stromoradia promenády v Prešove na vymedzenom území a priľahlých priestoroch. Účelom súťaže je navrhnúť optimálne urbanistické, architektonické a krajinárske riešenie Záhrady umenia s funkciou kultúrnospoločenského priestoru a Kmeťovho stromoradia bezbariérovej pešej komunikácie (promenády).
13/11/2018    S218    - - Služby - Sú?až návrhov - Verejná sú?až 
Slovensko-Prešov: Návrhárske a architektonické služby
2018/S 218-500081
Oznámenie o sú?aži návrhov
Legal Basis:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávate?/obstarávate?
I.1) Názov a adresy
Mesto Prešov
00327646
Hlavná 73
Prešov
080 01
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. ?ubomír Jankura
Telefón: +421 917765110
E-mail: lasachisro@gmail.com
Fax: +421 517733665
Kód NUTS: SK041
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.presov.sk
I.2) Informácia o spolo?nom verejnom obstarávaní
I.3) Komunikácia
Sú?ažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ?i poplatkov na: www.uvo.gov.sk
?alšie informácie možno získa? na inej adrese:
Lasachi, s.r.o.
46545727
Volgogradská 9
Prešov
080 01
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. ?ubomír Jankura
Telefón: +421 917765110
E-mail: lasachisro@gmail.com
Kód NUTS: SK041
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.presov.sk
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? elektronicky prostredníctvom: evo.gov.sk/evo
I.4) Druh verejného obstarávate?a
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) Hlavná ?innos?
Iná ?innos?: Samospráva
Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov:
Záhrada umenia, Kme?ovo stromoradie Prešov
II.1.2) Hlavný kód CPV
71220000
II.2) Opis
II.2.2) Dodato?né kódy CPV
71320000
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom sú?aže je vypracovanie urbanistického, architektonického a krajinárskeho návrhu riešenia Záhrady umenia a Kme?ovho stromoradia promenády v Prešove na vymedzenom území a pri?ahlých priestoroch.
Ú?elom sú?aže je navrhnú? optimálne urbanistické, architektonické a krajinárske riešenie Záhrady umenia s funkciou kultúrno-spolo?enského priestoru a Kme?ovho stromoradia bezbariérovej pešej komunikácie (promenády).
Bližší opis predmetu sú?aže návrhov je uvedený v sú?ažných podmienkach.
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finan?né a technické informácie
III.1) Podmienky ú?asti
III.1.10) Kritériá na výber uchádza?ov:
III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Ú?as? je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uve?te profesiu:
Je oprávnený na ?innos? pod?a §4 alebo §4a Zákona ?. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov - úplné znenie je uvedené v sú?ažných podmienkach z dôvodu obmedzenia po?tu znakov.

Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh sú?aže
Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádza?ov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
1.Porota hodnotí komplexnú kvalitu návrhov v sú?te bodov
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o ú?as?
Dátum: 17/12/2018
Miestny ?as: 10:00
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na ú?as? vybraným uchádza?om
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracova? projekty alebo žiadosti o ú?as?:
Sloven?ina, ?eština
IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Po?et a hodnota ude?ovaných ocenení:
1. cena sa stanovuje vo výške 5 000,- EUR
2. cena sa stanovuje vo výške 3 000,- EUR
3. cena sa stanovuje vo výške 2 000,- EUR
Pre neocenené návrhy môže porota udeli? odmenu, celková ?iastka k rozdeleniu na odmeny je 1 000 EUR.
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádza?om:
Pre neocenené návrhy môže porota udeli? odmenu, celková ?iastka k rozdeleniu na odmeny je 1 000 EUR.
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledova? po sú?aži, budú pridelené ví?azovi alebo ví?azom sú?aže: áno
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávate?a/obstarávate?a záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných ?lenov poroty:
Ing. arch. Mária ?utková
Ing. arch. Juraj Medvecký Heretik
Ing. Rastislav Mochnacký
Ing. Eva Semanová
akad. arch. Ing. Karol Gregor
Ing. arch. Štefan Polakovi?
Mgr. art. Martin Zai?ek
nahradní?ka Ing. Magdaléna Artimová
náhradník Ing. arch. Martin Jerguš

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Dopl?ujúce informácie:
Pod?a § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED, je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradi? doklady preukázanie splnenia podmienok ú?asti ur?ené verejným obstarávate?om. Ostatné ustanovenia § 39 týmto nie je dotknuté. Jednotný európsky dokument (?alej len JED) bude zverejnený v profile verejného obstarávate?a. Úradné hodiny spolo?nosti zabezpe?ujúcej proces verejného obstarávania je od 9.00-12.00 hod.Predmetné verejné obstarávanie bude realizované systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom evo.gov.sk. Verejný obstarávate? neposkytne sú?ažné podmienky v listinnej podobe.?alšie podrobnosti o komunikácií sú uvedené v sú?ažných podmienkach.
VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: revízne postupy v zákone ?. 343/2015, IV.hlava, najmä § 164 Žiados? o nápravu a § 170 Námietky
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získa? informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:

09/11/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen