Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Landentwicklung am Durowskie-See / Zagospodarowania terenów wokół jeziora durowskiego , Wągrowcu/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026950
Tag der Veröffentlichung
02.07.2019
Aktualisiert am
31.10.2019
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
6 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
30.07.2019
Preisgerichtssitzung
29.10.2019

1. Preis

Marek Szapiel · Jakub Chrzanowski · Miłosz Korczak
Tomasz Kierończyk, Poznań

2. Preis

Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj, Szczecin

3. Preis

KJ Architekci Katarzyna Jucha, Michał Jania, Filip Łękawski s.c., Kraków

Anerkennung

Piotr Łuszczek wyróżnienie, Wrocław

Anerkennung

Pniewski Architekci Sp. z o.o. wyróżnienie, Gdynia

Anerkennung

Szymon Nowakowski, Jędrzej Pawlaczyk wyróżnienie, Poznań
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Entwicklung eines städtebaulichen Konzepts der Landentwicklung am Durowski-See in Wągrowiec.

Zadanie konkurencyjne
Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów wokół Jeziora Durowskiego w Wągrowcu.
Polen-Poznań: Architekturentwurf
2019/S 125-306615
Wettbewerbsbekanntmachung
Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)
Name und Adressen
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu
konkurs SARP nr 987
Stary Rynek 56
Poznań
61-772
Polen
Kontaktstelle(n): arch. Katarzyna Wrońska
Telefon: +48 618520020
E-Mail: poznan@sarp.org.pl
NUTS-Code: PL415
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.sarp.org.pl
I.2)
Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)
Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: poznan.sarp.org.pl/konkurs-jezioro-wagrowiec
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu
Stary Rynek 56
Poznań
61-772
Polen
Kontaktstelle(n): arch. Katarzyna Wrońska (SARP Oddział Poznań)
Telefon: +48 602433493
E-Mail: poznan@sarp.org.pl
NUTS-Code: PL415
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.sarp.org.pl
I.4)
Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Stowarzyszenie
I.5)
Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: stowarzyszenie
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)
Umfang der Beschaffung
II.1.1)
Bezeichnung des Auftrags:

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów wokół jeziora durowskiego w Wągrowcu

Referenznummer der Bekanntmachung: 987
II.1.2)
CPV-Code Hauptteil
71220000
II.2)
Beschreibung
II.2.2)
Weitere(r) CPV-Code(s)
71240000
71420000
II.2.4)
Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów wokół Jeziora Durowskiego w Wągrowcu, a także przedstawienie koncepcji rewitalizacji i modernizacji plaży miejskiej wraz z kąpieliskiem i otoczeniem, przedstawienie koncepcji zagospodarowania obszaru miejskiego parku wraz ze strefą amfiteatru oraz przedstawienie koncepcji zagospodarowania przestrzeni promenady spacerowej położonej wzdłuż brzegu Jeziora Durowskiego, zlokalizowanej w granicach Miasta. – zgodnie z załącznikiem nr B.7, z wykorzystaniem opisu przeznaczenia funkcjonalnego terenu i jego zainwestowania – załącznik nr B.6, a także z uwzględnieniem wskazań konserwatorskich zawartych w załączniku nr. B.8 oraz wytycznymi przedstawionymi na planszy uwarunkowań konkursowych stanowiącej załącznik nr B.9 do Regulaminu Konkursu. Z uwagi na krajobrazowy charakter i położenie terenu opracowania konkursowego w niedalekim sąsiedztwie centrum miasta Wągrowca, zgodnie ze wskazaniami Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącymi obszaru objętego historycznym układem urbanistycznym, a także z powodu przyrodniczego charakteru części terenu, projektowane rozwiązania przestrzenne, urbanistyczne i architektoniczne muszą harmonijnie wpisywać się w otoczenie - w istniejący kontekst urbanistyczny - zarówno pod względem wysokości, formy, jak i stylistyki oraz przyjętych rozwiązań materiałowych, a także estetycznych. Obszar objęty konkursem obejmuje teren rekreacji, aktywności i wypoczynku dla mieszkańców Wągrowca (i odwiedzających) oraz usług związanych z tym przeznaczeniem zlokalizowany nad Jeziorem Durowskim, które jest naturalnym zbiornikiem wodnym leżącym częściowo w granicach miasta. Całkowita powierzchnia jeziora wynosi ok. 150 ha. Obszar objęty konkursem to także tereny krajobrazowe, tereny leśne, tereny podmokłe (osuwiska), tereny naturalnej flory i fauny. Celem Konkursu jest uzyskanie koncepcji zagospodarowania terenów wokół Jeziora Durowskiego atrakcyjnej dla mieszkańców (i odwiedzających), a jednocześnie umiejętnie wpisującej się w otoczenie, z uwzględnieniem istniejącego kontekstu i przestrzeni niezurbanizowanych, które znajdują się wokół obszaru objętego konkursem. Celem Konkursu jest uzyskanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjno-przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym zarówno dla całego terenu opracowania konkursowego, jak i dla terenu plaży miejskiej i kąpieliska, obszaru miejskiego parku wraz ze strefą amfiteatru oraz przestrzeni promenady spacerowej położonej nad jeziorem w granicach miasta.Koncepcja konkursowa powinna na nowo zdefiniować ten teren, określić jego relacje z istniejącym otoczeniem oraz wskazać zasady i charakter kształtowania przestrzeni rekreacyjnej w tym miejscu. Celem jest wyłonienie opracowania prezentującego ciekawie zagospodarowaną przestrzeń publiczną. 5.4. Celem Konkursu jest opracowanie koncepcji rewitalizacji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania istniejącej plaży miejskiej i kąpieliska położonych nad Jeziorem Durowskim, po jego wschodniej stronie. Wyłoniona koncepcja pozwoli Zamawiającemu zdefiniować kierunki rozwoju w zakresie charakteru i nowych funkcji dla plaży miejskiej i kąpieliska. Realizacja koncepcji pozwoli na wykorzystanie w przyszłości tego miejsca jako miejsca spotkań, rekreacji i aktywnego wypoczynku atrakcyjnego dla mieszkańców Wągrowca (i odwiedzających).

II.2.13)
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)
Teilnahmebedingungen
III.1.10)
Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer:
III.2)
Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)
Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten: ja
Beruf angeben:

Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej. Niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli Uczestnik Konkursu wykaże, że będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)
Beschreibung
IV.1.2)
Art des Wettbewerbs
Offen
IV.1.7)
Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)
Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Prace konkursowe zostaną ocenione przez Sąd Konkursowy pod względem formalnym i merytorycznym, wg zgodności z przedmiotem i celem Konkursu. I tak zostaną ocenione pod względem:
— krajobrazowo-przestrzennym, pokazującym wykorzystanie możliwości i walorów naturalnych oraz przyrodniczych terenu opracowania konkursowego, z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych,
— urbanistyczno-architektonicznym, pokazującym umiejętność wpisania nowych rozwiązań w istniejący kontekst urbanistyczno-kompozycyjny i stylistykę otoczenia oraz powiązanie z miastem,
— funkcjonalno-użytkowym, pokazującym atrakcyjność zaproponowanych funkcji i rozwiązań użytkowych,
— ekonomiki i realności realizacyjnej przyjętych rozwiązań projektowych.

IV.2)
Verwaltungsangaben
IV.2.2)
Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/07/2019
Ortszeit: 19:00
IV.2.3)
Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)
Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Polnisch
IV.3)
Preise und Preisgericht
IV.3.1)
Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

W Konkursie przewiduje się przyznanie następujących nagród i wyróżnień:
— I nagroda – 45 000 PLN brutto + zaproszenie do negocjacji dotyczących opracowania dokumentacji projektowej,
— II nagroda – 30 000 PLN brutto,
— III nagroda – 15 000 PLN brutto,
— dwa wyróżnienia po 5 000 PLN brutto.
Autor pracy, która otrzyma I nagrodę lub zostanie uznana przez sąd konkursowy za najlepszą, zostanie zaproszony przez Zamawiającego do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej obszaru plaży miejskiej wraz z kąpieliskiem, stanowiącego część opracowania zawartego w pracy konkursowej (pierwszy etap).
Sąd Konkursowy może dokonać zmian w zakresie kolejności, ilości oraz wysokości nagród i wyróżnień w ramach łącznej puli wynoszącej 100 000 PLN brutto w zależności od ilości i jakości prac konkursowych, pod warunkiem wykorzystania całej kwoty na ten cel przeznaczonej.

IV.3.2)
Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:

Kwoty nagród są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zostaną wypłacone przez Zamawiającego na podstawie oświadczeń zawierających podstawowe dane autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac w terminie 30 dni, od dnia przedłożenia w/w oświadczeń, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 dni, od dnia publicznego rozstrzygnięcia konkursu. Zamawiający wypłaci nagrody pieniężne po ostatecznym zatwierdzeniu wyniku Konkursu przez kierownika Zamawiającego. Zastrzega się wydłużenie tego terminu w przypadku wniesienia odwołań przez uczestników konkursu – do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań. Wypłacenie przyznanych przez sąd konkursowy nagród i wyróżnień zostanie dokonane przelewem na konta bankowe wskazane przez uczestników konkursu, którym takie nagrody i wyróżnienia przyznano.
Wypłacenie nagród i wyróżnień nastąpi po podpisaniu umowy przez autorów prac o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do wykonanej pracy konkursowej na rzecz Zamawiającego zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

IV.3.3)
Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
IV.3.4)
Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: nein
IV.3.5)
Namen der ausgewählten Preisrichter:
Przewodniczący Sądu arch. Marek Orłowski - SARP Szczecin, Zachodniopomorska OIA RP
Sędzia referent - arch. Przemysław Woźny – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Członek - mgr Jarosław Berendt – Burmistrz miasta Wągrowca
Członek - Jakub Zadroga – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu
Członek - mgr inż. Paulina Radecka – Kamińska – główny specjalista – Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii
Członek - arch. Szymon Weyna – główny specjalista – Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii, SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Członek - arch. Michał Kapturczak - SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Członek - arch. Aleksandra Kornecka - SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Zastępca sędziego - mgr inż. Piotr Pałczyński – Zastępca Burmistrza miasta Wągrowca
Zastępca sędziego - - arch. Joanna Kapturczak – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Sekretarz organizacyjny Konkursu - arch. Katarzyna Wrońska – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)
Zusätzliche Angaben:
VI.4)
Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)
Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)
Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)
Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/06/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen