Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Zagospodarowania brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku , Ruciane-Nida/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032804
Tag der Veröffentlichung
29.10.2021
Aktualisiert am
21.03.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
10 Arbeiten
Auslober
Koordination
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Wrocław
Bewerbungsschluss
22.11.2021
Preisgerichtssitzung
03.03.2022

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

Restudio Jacaszek Architekci Sp. z o. o.

2. Preis

D+P Architektura Paweł Skóra

3. Preis

Pracownia Architektoniczna Format

Anerkennung

Inicjatywa Projektowa Sp. z o. o.
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Ausarbeitung eines städtebaulichen Konzepts für das Stadtzentrum von Ruciane-Nida, das die Entwicklung des Ufers des Guzianka Duża-Sees zusammen mit den angrenzenden städtischen Grünflächen und dem ehemaligen Sägewerk umfasst. Das funktionale Rahmenprogramm geht von der Ansiedlung eines Yachthafens, einer Servicezone für Wasser-, Fußgänger- und Fahrradtourismus, einer städtischen Grünanlage und einer allgemein zugänglichen Ruhezone am Wasser aus. Die Besonderheit des Themas ergibt sich aus dem einzigartigen natürlichen und kulturellen Kontext des Wettbewerbsgeländes und seiner strategischen, innerstädtischen Lage in der funktionalen und räumlichen Struktur der Stadt. Ziel des Wettbewerbs ist es, das beste städtebauliche und architektonische Konzept in Bezug auf Architektur, Raum, Funktionalität und Nutzbarkeit für die Entwicklung des Ufers des Guzianka-Sees zusammen mit der angrenzenden städtischen Grünanlage und dem ehemaligen Sägewerk in dem in der Wettbewerbsordnung festgelegten Gebiet zu ermitteln.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej śródmiejskiego obszaru Rucianego-Nidy, obejmującej zagospodarowanie brzegu jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku. Ramowy program funkcjonalny zakłada lokalizację: portu jachtowego, strefy obsługi turystyki wodnej, pieszej i rowerowej, terenów urządzonej zieleni miejskiej oraz ogólnodostępnej strefy wypoczynku nad wodą. Specyfikę tematu tworzy unikatowy kontekst przyrodniczo-kulturowy konkursowej lokalizacji oraz jej strategiczne, śródmiejskie położenie w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym, funkcjonalnym i funkcjonalno - użytkowym koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania brzegów Jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku w obszarze wskazanym w Regulaminie jako zakres opracowania konkursowego.
29/10/2021    S211

Polska-Ruciane-Nida: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2021/S 211-555955

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ruciane-Nida

Krajowy numer identyfikacyjny: 8491503943

Adres pocztowy: Aleja Wczasów 4

Miejscowość: Ruciane-Nida

Kod NUTS: PL623 Ełcki

Kod pocztowy: 12-220

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Małgorzata Kaczmarczyk

E-mail: malgorzata.kaczmarczyk@ruciane-nida.pl

Tel.: +48 874254451

Adresy internetowe:

Główny adres: https://1016.konkurs.sarp.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://1016.konkurs.sarp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epk.sarp.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://epk.sarp.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku.

II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Konkurs jest konkursem ograniczonym, jednoetapowym, realizacyjnym w zakresie pierwszego etapu planowanej inwestycji.

W konkursie główną Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie Uczestnika konkursu wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej śródmiejskiego obszaru Rucianego-Nidy, obejmującej zagospodarowanie brzegu jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku. Ramowy program funkcjonalny zakłada lokalizację: portu jachtowego, strefy obsługi turystyki wodnej, pieszej i rowerowej, terenów urządzonej zieleni miejskiej oraz ogólnodostępnej strefy wypoczynku nad wodą. Specyfikę tematu tworzy unikatowy kontekst przyrodniczo-kulturowy konkursowej lokalizacji oraz jej strategiczne, śródmiejskie położenie w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym, funkcjonalnym i funkcjonalno - użytkowym koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania brzegów Jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku w obszarze wskazanym w Regulaminie jako zakres opracowania konkursowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

a) O dopuszczenie do udziału w konkursie może ubiegać się Uczestnik konkursu, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie Ustawy PZP tj. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 (konflikt interesów oceniany w stosunku do członków Sądu Konkursowego) oraz pkt 7-10 Ustawy. UWAGA: Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie

b) W Konkursie może wziąć udział Uczestnik konkursu w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który spełnia określony przez Zamawiającego warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż:

c) dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej. Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

d) Dopuszcza się także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

e) Będzie dysponować na etapie wykonywania umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w punkcie 8.3 niniejszego Regulaminu.

f) Dla potwierdzenia spełnienia w/w warunku Organizator wymaga złożenia wraz z wnioskiem

o dopuszczenie do udziału w Konkursie Oświadczenia o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej

w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wraz z wykazem tych osób, informacjami

o posiadanych przez nie uprawnieniach oraz podstawą dysponowania tymi osobami

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

architekt

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 2
Maksymalna liczba: 999
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Prace konkursowe oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

a) za atrakcyjność i realność rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych;

b) za atrakcyjność i realność rozwiązań funkcjonalno – użytkowych;

c) za rozwiązania dotyczące kosztów eksploatacji, komfortu użytkowania, efektywności ekonomicznej i energetycznej;

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/11/2021
Czas lokalny: 18:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

W konkursie mogą zostać przyznane następujące nagrody:

a) I nagroda - kwota pieniężna w wysokości 35 000,00zł brutto

b) Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie pokonkursowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

c) II nagroda - kwota pieniężna w wysokości 20 000,00zł brutto

d) III nagroda - kwota pieniężna w wysokości 10 000,00zł brutto

e) Jedna nagroda pieniężna w formie wyróżnienia w wysokości 5 000,00zł brutto

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

a) Nagrody pieniężne będą wypłacane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni (nie krótszym niż 15 dni) od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

b) Zamawiający w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu zaprosi autora najlepszej Pracy konkursowej nagrodzonej I Nagrodą, do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

c) Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: nie
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
a) Przewodniczący Sądu arch. Zbigniew Maćków (SARP / Wrocław)
b) Sędzia Referent arch. Wojciech Gadomski (SARP / Olsztyn)
c) Piotr Ryszard Feliński Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida (z ramienia Zamawiającego)
d) Danuta Kowalewska Sekretarz Miasta i Gminy Ruciane - Nida (z ramienia Zamawiającego)
e) Małgorzata Lidia Kaczmarczyk Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (z ramienia Zamawiającego)
f) Artur Chudzik Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (z ramienia Zamawiającego)
g) arch. Marcin Brataniec (SARP / Kraków)
h) arch. Adriana Patalas (SARP / Olsztyn)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Komunikacja w Konkursie, w tym składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, składanie Prac konkursowych, składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (pytania do Regulaminu konkursu), wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Organizatorem a Uczestnikiem konkursu lub podmiotami zainteresowanymi udziałem w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu Elektronicznej Platformy Konkursowej https://epk.sarp.pl

TERMINY

1. Termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – zalecany do 10.11.2021 jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania wniosków.

2. Termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora do dnia 22.11.2021 do godz. 18.00.

3. Termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania Prac konkursowych do dnia - zalecany do 13.12.2021 jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania wniosków.

4. Termin składania Prac konkursowych do dnia 18.02.2022 do godz. 18.00

5. Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej konkursu oraz zawiadomienie poprzez Platformę komunikacji elektronicznej Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu do dnia 03.03.2022

Regulamin konkursu oraz Załączniki do Regulaminu są dostępne na stronie internetowej konkursu:

https://1016.konkurs.sarp.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Uczestnikom konkursu, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Organizatora lub Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w treści Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨

w wyniku naruszenia przez Organizatora lub Zamawiającego przepisów Ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o konkursie przysługują̨ również̇ organizacjom wpisanym na listę̨, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Organizatora lub Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Organizator jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać́ czynność́ lub zaniechanie czynności Organizatora lub Zamawiającego, której zarzuca się̨ niezgodność z przepisami ustawy, zawierać́ zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać́ żądanie oraz wskazywać́ okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą̨ ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Organizatorowi i Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać́ się̨ z jego treścią̨ przed upływem tego terminu.

8. Odwołanie wnosi się̨ w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Organizatora lub Zamawiającego stanowiącej podstawę̨ jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane

w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 15 dni, jeśli zostały przesłane

w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o konkursie wnosi się̨ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się̨ w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy należytym zachowaniu staranności można było powziąć́ wiadomość́ o okolicznościach stanowiących podstawę̨ jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +45 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/10/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen