Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonej energochłonności , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035183
Tag der Veröffentlichung
15.11.2022
Aktualisiert am
01.06.2023
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
10 Arbeiten
Auslober
Koordination
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Wrocław
Bewerbungsschluss
22.02.2023 12:00
Abgabetermin Pläne
25.04.2023
Preisgerichtssitzung
29.05.2023

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

WAWW Pracownia Projektowa Mirosław Wojcieszak
Gąska Studio Łukasz Gąska
Marta Sowińska-Gąska

Gewinner

Rafał Mazur, Łukasz Gaj

Gewinner

Łukasz Stępnik

Gewinner

Młynarczyk Architekci sp. z o.o.
Verfahrensart
Nicht offener zweistufiger Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel des Wettbewerbs ist es, die maximal fünf (5) besten architektonischen und funktionalen Konzepte für ein typisches Mehrfamilienwohngebäude mit reduziertem Energieverbrauch zu ermitteln.

Celem Konkursu jest uzyskanie maksymalnie pięciu (5) najlepszych pod względem architektonicznym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji architektonicznych typowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonej energochłonności.

Jury
dr hab. Architekt Bolesław Stelmach – Przewodniczący Sądu konkursowego Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa
mgr inż. arch. Piotr Jurkiewicz – Sędzia referent Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa
prof. Politechniki Warszawskiej, dr architekt Jerzy Grochulski – członek Sądu Konkursowego Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa
Grzegorz Muszyński – członek Sądu Konkursowego Pełnomocnik Ministra Rozwoju i Technologii ds. mieszkalnictwa w programach współfinansowanych ze środków unijnych, Sędzia ze strony Organizatora
mgr Juliusz Tetzlaff – członek Sądu Konkursowego Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Sędzia ze strony Organizatora
mgr inż. Zuzanna Lulińska – członek Sądu Konkursowego Główny specjalista w Departamencie Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Sędzia ze strony Organizatora
 
27/02/2023    S41

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2023/S 041-120796

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 220-633084)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Adres pocztowy: pl. Trzech Krzyży 3/5

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 00-507

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Ewa Michalik

E-mail: Ewa.Michalik@mrit.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs dwuetapowy na koncepcję architektoniczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonej energochłonności

II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Konkurs jest konkursem dwuetapowym, ograniczonym i nierealizacyjnym. Celem Konkursu jest uzyskanie maksymalnie pięciu (5) najlepszych pod względem architektonicznym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji architektonicznych typowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonej energochłonności. Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:

• I etap: przygotowanie opracowania studialnego przez uczestników konkursu zaproszonych do składania opracowań studialnych na podstawie wniosków o dopuszczenie,

• II etap: opracowanie pracy konkursowej przez uczestników konkursu, których opracowania studialne zostały zakwalifikowane do etapu II konkursu

Autorzy najlepszych prac konkursowych zostaną w ramach otrzymanych maksymalnie pięciu (5) równorzędnych Nagród zaproszonych do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie koncepcji wielobranżowej, projektu budowalno-architektonicznego i projektu technicznego do wielokrotnego zastosowania na podstawie opracowanej pracy konkursowej.

Do Etapu II Konkursu zostanie wybranych maksymalnie dziesięć (10) najlepszych Opracowań studialnych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/02/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 220-633084

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.3.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Zamiast:

 

dr hab. Architekt Bolesław Stelmach – Przewodniczący Sądu konkursowego Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa

mgr inż. arch. Piotr Jurkiewicz – Sędzia referent Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa

prof. Politechniki Warszawskiej, dr architekt Jerzy Grochulski – członek Sądu Konkursowego Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa

Grzegorz Muszyński – członek Sądu Konkursowego Pełnomocnik Ministra Rozwoju i Technologii ds. mieszkalnictwa w programach współfinansowanych ze środków unijnych, Sędzia ze strony Organizatora

mgr Juliusz Tetzlaff – członek Sądu Konkursowego Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Sędzia ze strony Organizatora

mgr inż. Zuzanna Lulińska – członek Sądu Konkursowego Główny specjalista w Departamencie Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Sędzia ze strony Organizatora

Powinno być:

 

dr hab. Architekt Bolesław Stelmach – Przewodniczący Sądu konkursowego Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa

mgr inż. arch. Piotr Jurkiewicz – Sędzia referent Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa

prof. Politechniki Warszawskiej, dr architekt Jerzy Grochulski – członek Sądu Konkursowego Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa

mgr Juliusz Tetzlaff – członek Sądu Konkursowego Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Sędzia ze strony Organizatora

mgr inż. Zuzanna Lulińska – członek Sądu Konkursowego Główny specjalista w Departamencie Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Sędzia ze strony Organizatora

VII.2)Inne dodatkowe informacje:
15/11/2022    S220

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2022/S 220-633084

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Adres pocztowy: pl. Trzech Krzyży 3/5

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 00-507

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Ewa Michalik

E-mail: Ewa.Michalik@mrit.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.gov.pl/rozwoj-technologia/konkurs-na-koncepcje-architektoniczna-wielorodzinnego-budynku-mieszkalnego-o-obnizonej-energochlonnosci
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epk.sarp.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs dwuetapowy na koncepcję architektoniczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonej energochłonności

II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Konkurs jest konkursem dwuetapowym, ograniczonym i nierealizacyjnym. Celem Konkursu jest uzyskanie maksymalnie pięciu (5) najlepszych pod względem architektonicznym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji architektonicznych typowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonej energochłonności. Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:

• I etap: przygotowanie opracowania studialnego przez uczestników konkursu zaproszonych do składania opracowań studialnych na podstawie wniosków o dopuszczenie,

• II etap: opracowanie pracy konkursowej przez uczestników konkursu, których opracowania studialne zostały zakwalifikowane do etapu II konkursu

Autorzy najlepszych prac konkursowych zostaną w ramach otrzymanych maksymalnie pięciu (5) równorzędnych Nagród zaproszonych do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie koncepcji wielobranżowej, projektu budowalno-architektonicznego i projektu technicznego do wielokrotnego zastosowania na podstawie opracowanej pracy konkursowej.

Do Etapu II Konkursu zostanie wybranych maksymalnie dziesięć (10) najlepszych Opracowań studialnych.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

Uczestnicy konkursu muszą spełnić wszystkie następujące wymagania:

1. Nie podlega wykluczeniu na podstawie:

a) art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 (konflikt interesów oceniany w stosunku do członków Sądu Konkursowego) oraz pkt 7-10 Ustawy,

b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

c) art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

2. Spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż dysponuje na etapie Konkursu co najmniej:

a) Jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą wymagane prawem uprawnienia w specjalności architektonicznej.

Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

Na spełnienie powyższego warunku Organizator wymaga złożenia, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie, Oświadczenia o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wraz z wykazem tych osób, informacjami o posiadanych przez nie uprawnieniach oraz podstawą do dysponowania tymi osobami (wg Załącznika nr 3c do Regulaminu).

b) Organizator informuje, że Uczestnik zaproszony po Konkursie do negocjacji w ramach postępowania z wolnej ręki będzie zobowiązany wykazać, iż będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale X pkt. 1.2. ppkt. 3. Regulaminu.

Na spełnienie powyższego warunku Uczestnik składa na etapie Konkursu oświadczenie zawarte we wniosku o dopuszczenie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

Architekt

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 2
Maksymalna liczba: 999
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

1. KRYTERIA OCENY OPRACOWAŃ STUDIALNYCH

Opracowania studialne oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych,

b) Sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku,

c) Stopień i zasadność uwzględnienia rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i ograniczających wpływ inwestycji na środowisko.

d) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji oraz jej użytkowania i utrzymania.

2. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych,

b) Sprawność funkcjonalno-użytkowa przestrzeni i pomieszczeń budynku,

c) Stopień i zasadność uwzględnienia rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i ograniczających wpływ inwestycji na środowisko,

d) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji.

e) Stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/12/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie maksymalnie pięć (5) równorzędnych Nagród w formie pieniężnej (po 40 000 zł brutto każda) oraz w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania Przedmiotu usługi na podstawie Pracy konkursowej.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

Nagrody pieniężne będą wypłacane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni (nie krótszym niż 15 dni) od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

Poza nagrodami określonymi powyżej dodatkowo Organizator przewiduje zwrot kosztów w wysokości maksymalnie po 20 000 zł brutto dla wszystkich Uczestników konkursu, którzy zostali zakwalifikowani do Etapu II Konkursu i skutecznie złożyli Prace konkursowe. Łączna pula zwrotu kosztów wynosi nie więcej niż 200 000 zł brutto.

W przypadku, jeżeli Konkurs zostanie unieważniony z przyczyn leżących po stronie Organizatora, zwróci on Uczestnikom konkursu koszty przygotowania i złożenia:

– Opracowań studialnych podlegających ocenie w kwocie 5 000 zł brutto za każde Opracowanie studialne,

– Prac konkursowych podlegających ocenie w kwocie 20 000 zł brutto za każdą Pracę konkursową.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
dr hab. Architekt Bolesław Stelmach – Przewodniczący Sądu konkursowego Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa
mgr inż. arch. Piotr Jurkiewicz – Sędzia referent Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa
prof. Politechniki Warszawskiej, dr architekt Jerzy Grochulski – członek Sądu Konkursowego Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa
Grzegorz Muszyński – członek Sądu Konkursowego Pełnomocnik Ministra Rozwoju i Technologii ds. mieszkalnictwa w programach współfinansowanych ze środków unijnych, Sędzia ze strony Organizatora
mgr Juliusz Tetzlaff – członek Sądu Konkursowego Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Sędzia ze strony Organizatora
mgr inż. Zuzanna Lulińska – członek Sądu Konkursowego Główny specjalista w Departamencie Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Sędzia ze strony Organizatora

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1. Komunikacja w Konkursie, w tym:

1) składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie w tym także uzupełnień i wyjaśnień wniosków na wezwanie Organizatora;

2) składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów;

3) składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu konkursu);

4) składanie Opracowań studialnych;

5) składanie Prac konkursowych;

6) przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu;

7) wymiana wszelkich innych informacji między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu.

odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, jakim jest Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK), z uwzględnieniem dodatkowych wymagań określonych w Regulaminie, a dotyczących Opracowań studialnych (Rozdział IV pkt 3.1. lit. b.) oraz Prac konkursowych (Rozdział VI pkt 3.1. lit. b.).

2. Regulamin konkursu oraz Załączniki do Regulaminu są dostępne na stronie internetowej konkursu: http://www.gov.pl/rozwoj-technologia/konkurs-na-koncepcje-architektoniczna-wielorodzinnego-budynku-mieszkalnego-o-obnizonej-energochlonnosci

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Ustawy.

2. Uczestnik konkursu może wnieść odwołanie na zasadach określonych w Dziale IX Ustawy.

3. Na wyrok albo postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku albo postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen