Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Wawel Podziemny - udostępnienie rezerwatów archeologicznych w obrębie międzymurza , Krakau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033230
Tag der Veröffentlichung
03.01.2022
Aktualisiert am
19.04.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Bewerbungsschluss
17.01.2022
Preisgerichtssitzung
10.03.2022

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Gewinner

Sławomir Pankiewicz Architekt, Krakau
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Auftrages ist die Erstellung von Architektur- und Baudokumentationen für die genannte Aufgabe: Wawel Underground - Zugang zu den archäologischen Reserven in der międzymurza. Gegenstand der Leistung ist insbesondere die Erarbeitung von Projektunterlagen, soweit sie für die Durchführung der Investition erforderlich sind und sich aus dem eingereichten Wettbewerbskonzept ergeben, die Beschaffung und Erarbeitung von Vorprojektunterlagen und die Ausübung der Autorenaufsicht sowie die Erbringung sonstiger Leistungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Investition.

Zadanie konkursowe
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej dla zadania pod nazwą: Wawel Podziemny-udostępnienie rezerwatów archeologicznych w obrębie międzymurza. Przedmiot usługi w szczególności będzie polegał na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji i wynikającym z przedstawionej koncepcji konkursowej, pozyskanie i opracowanie materiałów przedprojektowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego oraz świadczenia innych usług związanych z przygotowaniem i realizacją Inwestycji.
24/12/2021    S250

Polska-Kraków: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2021/S 250-664113

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Krajowy numer identyfikacyjny: 000276009

Adres pocztowy: Wawel 5

Miejscowość: Kraków

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Kod pocztowy: 31-001

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Łukasz Biela

E-mail: lukasz.biela@wawelzamek.pl

Faks: +48 124215177

Adresy internetowe:

Główny adres: https://wawel.krakow.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Instytucja Kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Wawel Podziemny - udostępnienie rezerwatów archeologicznych w obrębie międzymurza.

Numer referencyjny: DZZP-282-41/21
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej dla zadania pod nazwą: "Wawel Podziemny-udostępnienie rezerwatów archeologicznych w obrębie "międzymurza". Przedmiot usługi w szczególności będzie polegał na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji i wynikającym z przedstawionej koncepcji konkursowej, pozyskanie i opracowanie materiałów przedprojektowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego oraz świadczenia innych usług związanych z przygotowaniem i realizacją Inwestycji.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

1.1. Uczestnikiem konkursu może być:

1. Osoba fizyczna;

2. Osoba prawna;

3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

zarówno krajowa jak i zagraniczna (zagraniczna w znaczeniu posiadająca siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium RP).

1.2. Podmioty wymienione w punkcie 1.1.mogą:

a. samodzielnie brać udział w konkursie, wówczas zwane są „Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie”,

b. wspólnie brać udział w konkursie, wówczas zwane są „Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie”.

Przepisy dotyczące Uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do każdego z Uczestników konkursu biorących wspólnie udział w Konkursie.

Uwaga: Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie są w szczególności wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja (przez konsorcjum należy rozumieć także zespoły autorskie).

1.3. Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie, w tym do złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych w niniejszym Rozdziale oraz Prac konkursowych. Pełnomocnikiem Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie może być jeden z tych Uczestników. Wzór pełnomocnictwa dla Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie stanowi Załącznik nr 3e do Regulaminu.

1.4. Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie może ustanowić pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa dla Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie stanowi Załącznik nr 3d do Regulaminu.

1.5. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Za złożenie Wniosku uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu (Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie).

Uczestnik, który złoży więcej niż jeden Wniosek zostanie wykluczony z konkursu

1.6. Uczestnicy konkursu muszą spełnić wszystkie następujące wymagania:

a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 (konflikt interesów oceniany w stosunku do członków Sądu Konkursowego) oraz pkt 7-10Ustawy.

UWAGA

Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje.

b) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże,iż:

1. Dysponuje na etapie Konkursu co najmniej

- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz posiada doświadczenie w projektowaniu konserwatorskim obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków o kubaturze nie mniejszej niż 5000 m3, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej

- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno budowlanej, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej

- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacji sanitarnych (w szczególności w zakresie wentylacji mechanicznej oraz instalacji wod kan ),która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej;

- 1 osobą posiadającą doświadczenie w projektowaniu zagospodarowania zieleni, w tym nasadzeń drzew, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej

- 1 osobą posiadającą doświadczenie w projektowaniu dziedzińców/tarasów odwróconych, uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej.

Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale III Regulaminu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Liczba wziętych pod uwagę uczestników: 10
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) Walory proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,

b) Sprawność funkcjonalno-użytkowa projektowanego obiektu,

c) Sprawność funkcjonalno-użytkowa zagospodarowania,

d) Realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania,

e) Zastosowanie rozwiązań proekologicznych, energooszczędnych i zagospodarowania terenu.

Szczegółowy opis w rozdziale V Regulaminu konkursu.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/01/2022
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Data: 27/01/2022
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

1 NAGRODY

1.1.W Konkursie mogą zostać przyznane trzy Nagrody pieniężne tj.: I Nagroda, II Nagroda i III Nagroda przy czym pierwsza (I) Nagroda zostanie przyznana najlepszej pracy konkursowej.

Całkowita kwota przeznaczona przez Organizatora na Nagrody pieniężne wynosi 24.000,00 zł brutto.

Organizator gwarantuje wypłatę całej puli Nagród określonej w Regulaminie konkursu. Oprócz Nagród pieniężnych Organizator przewiduje przyznanie Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna) w głosowaniu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 2.2.

Sąd konkursowy może w imieniu Organizatora przyznawać powyższe Nagrody.

1.2.W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

1.2.1. Nagrody pieniężne

I NAGRODA

- kwota pieniężna w wysokości 10.000,00 zł brutto

II NAGRODA

- kwota pieniężna w wysokości 8.000,00 zł brutto

III NAGRODA

- kwota pieniężna w wysokości 6.000,00 zł brutto

1.2.2. NAGRODA w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę głosów (I Nagroda pieniężna).

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminach:

5.1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

5.2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia;

5.3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/12/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen