Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Wassereingang Weltkulturerbe / Waterentree Werelderfgoed , Kinderdijk/ Niederlande

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024312
Tag der Veröffentlichung
29.06.2018
Aktualisiert am
02.04.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten, Ingenieure
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
07.08.2018
Preisgerichtssitzung
13.03.2019

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

Stijn Tijhuis (Witteveen+Bos), Deventer
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Die Gemeinde Molenwaard hat den öffentlichen Wettbewerb für die Gestaltung eines gastfreundlichen Wassereingangs zum UNESCO-Welterbe Kinderdijk gestartet. Das Wachstum des (internationalen) Tourismus in den Niederlanden ist seit Jahren ein Trend. Gut für unsere Wirtschaft, aber manchmal weniger angenehm für die Bewohner von Städten und Dörfern wie Amsterdam, Giethoorn und Kinderdijk. Diese Entwicklung wurde auch 2014 im Bereich des Weltkulturerbes Kinderdijk beobachtet. Im Jahr 2017 besuchten rund 250.000 Besucher Kinderdijk auf dem Wasserweg, und diese Zahl steigt jährlich um rund 20.000. Wie können wir sicherstellen, dass die wachsende Zahl der Besucher, die über den Fluss Lek kommen, in einer dem Welterbe würdigen Weise empfangen wird und das Mühlengebiet sicher und komfortabel erreichen kann? Und wie kommen Besucher, die sich besonders für die Windmühlen auf der Landseite interessieren, an dem manchmal belebten und engen Lekdijk vorbei?

---

De gemeente Molenwaard schrijft de openbare prijsvraag Waterentree Werelderfgoed Kinderdijk uit voor het ontwerp van een gastvrije waterentree naar het UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk. De groei van het (internationale) toerisme naar Nederland is een trend die al jaren aanhoudt. Goed voor onze economie, maar soms minder plezierig voor inwoners van steden en dorpen zoals Amsterdam, Giethoorn en Kinderdijk. Ook rondom het Werelderfgoed Kinderdijk werd in 2014 deze ontwikkeling gesignaleerd. In 2017 bezochten zo’n 250 000 bezoekers Kinderdijk over water en dat aantal stijgt jaarlijks met zo’n 20 000 passagiers. Hoe zorgen we ervoor dat het groeiende aantal bezoekers dat via de Lek komt op een Werelderfgoed-waardige manier wordt ontvangen en op een veilige en comfortabele manier het molengebied kan bereiken? En hoe passeren de bezoekers die vooral oog hebben voor de molens aan de landzijde de soms drukke en smalle Lekdijk?
29/06/2018    S123    - - Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Openbare procedure 
Nederland-Groot-Ammers: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
2018/S 123-280314
Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen
Legal Basis:
Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie
I.1) Naam en adressen
Gemeente Molenwaard
591952644
Voorstraat 88
Groot-Ammers
2964 AL
Nederland
Contactpersoon: B. Talman
Telefoon: +31 205304000
E-mail: bram.talman@arch-lokaal.nl
NUTS-code: NL
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.gemeentemolenwaard.nl
I.2) Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: arch-lokaal.nl/prijsvraag-waterentree-kinderdijk/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/6ac54c7e6be5fe06e4ff548c5b94e301
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4) Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: Prijsvraag Waterentree Werelderfgoed Kinderdijk
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
71200000
II.2) Beschrijving
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
71300000
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: De gemeente Molenwaard schrijft de openbare prijsvraag Waterentree Werelderfgoed Kinderdijk uit voor het ontwerp van een gastvrije waterentree naar het UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk. De groei van het (internationale) toerisme naar Nederland is een trend die al jaren aanhoudt. Goed voor onze economie, maar soms minder plezierig voor inwoners van steden en dorpen zoals Amsterdam, Giethoorn en Kinderdijk. Ook rondom het Werelderfgoed Kinderdijk werd in 2014 deze ontwikkeling gesignaleerd. In 2017 bezochten zo’n 250 000 bezoekers Kinderdijk over water en dat aantal stijgt jaarlijks met zo’n 20 000 passagiers. Hoe zorgen we ervoor dat het groeiende aantal bezoekers dat via de Lek komt op een Werelderfgoed-waardige manier wordt ontvangen en op een veilige en comfortabele manier het molengebied kan bereiken? En hoe passeren de bezoekers die vooral oog hebben voor de molens aan de landzijde de soms drukke en smalle Lekdijk?
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.10) Criteria voor de selectie van de deelnemers:
III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Deelneming is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Beroepsgroep: Architectenregister
Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving
IV.1.2) Type prijsvraag
Openbaar
IV.1.7) Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9) Criteria voor de beoordeling van ontwerpen: Criterium: Kwaliteit Weging: 100
IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/08/2018
Plaatselijke tijd: 16:30
IV.2.3) Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.3) Prijzen en jury
IV.3.1) Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: ja
Aantal prijzen en de waarde ervan: In het vervolg op de prijsvraag nodigt de gemeente Molenwaard de winnaar uit om diens ontwerp in nauwe samenspraak met de opdrachtgever nader uit te werken tot een voorlopig ontwerp; hiervoor is een vergoeding van 20 000 EUR excl. btw beschikbaar. Dit ontwerp zal als uitgangspunt dienen om de benodigde financiering voor de realisatie te verkrijgen.
IV.3.2) Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers: De jury selecteert vijf inzendingen voor uitwerking in de tweede ronde; de inzenders ontvangen hiervoor een tegemoetkoming in de kosten van 12 500 EUR excl. btw. Uit deze plannen kiest de jury een winnaar.
IV.3.3) Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: neen
IV.3.4) Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: ja
IV.3.5) Namen van de geselecteerde juryleden:
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen
: In een team is tenminste opgenomen: (1) een ontwerper die is ingeschreven in het Nederlands Architectenregister of een vergelijkbaar buitenlands register en (2) een civiel technicus.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Rechtbank Dordrecht
Steegoversloot 36
Dordrecht
3311 EG
Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nlInternetadres: www.rechtspraak.nl
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3) Beroepsprocedure
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:

28/06/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen