Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Warsztatowej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego - HIPERBAZA , Świdwin/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033532
Tag der Veröffentlichung
04.02.2022
Aktualisiert am
09.02.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Beteiligung
12 Arbeiten
Bewerbungsschluss
03.03.2022 15:00
Preisgerichtssitzung
09.07.2022

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

PROLOG Sp. z o.o., Wroclaw

Gewinner

P2PA Sp. zo.o., Wroclaw

Gewinner

D+P architektura Paweł Skóra, Katowice

Gewinner

IPSO Paulina Sobiech, monomo.studio Marta Mazur, Łukasz Piszcałka, Poznan

Gewinner

UGO Hugon Kowalski, Poznan
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Opracowanie Koncepcji architektoniczno- budowalnej bazy warsztatowej ZSR CKZ w Świdwinie

------

Entwicklung eines Architektur- und Konstruktionskonzepts für den ZSR CKZ-Werkstattstützpunkt in Świdwin


04/02/2022 S25I.

II.

III.

IV.

VI.Polska-Świdwin: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne2022/S 025-063756Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Powiat ŚwidwińskiKrajowy numer identyfikacyjny: 6721722985Adres pocztowy: Mieszka I 16Miejscowość: ŚwidwinKod NUTS: PL426 KoszalińskiKod pocztowy: 78-300Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Janusz HelwigE-mail: zp@powiatswidwinski.plAdresy internetowe:Główny adres: powiatswidwinski.ezamawiajacy.pl

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: powiatswidwinski.ezamawiajacy.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: powiatswidwinski.ezamawiajacy.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Inna działalność: administracja publicznaSekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej bazy warsztatowej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego - HIPERBAZA w Świdwinie

Numer referencyjny: ZP.272.1.2022

II.1.2)Główny kod CPV

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71200000 Usługi architektoniczne i podobne

71220000 Usługi projektowania architektonicznego

71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71300000 Usługi inżynieryjne

71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie Koncepcji architektoniczno- budowalnej bazy warsztatowej ZSR CKZ w Świdwinie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

1. O dopuszczenie do udziału w Konkursie może ubiegać się Uczestnik, który:1) Nie podlega wykluczeniu na podstawie:a) art. 108 ust. 1. Pzp;b) art. 109 ust. 1. pkt 4 Pzp, tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,c) art. 109 ust. 1 pkt 5 Pzp, tj.: który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów,d) art. 109 ust. 1 pkt 6 Pzp, tj.: jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy,e) art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp, tj.: który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady,f) art. 109 ust. 1 pkt 8 Pzp, tj.: który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych,g) art. 109 ust. 1 pkt 9 Pzp, tj.: który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,h) art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp, tj.: który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.UWAGAPowyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje.2) Spełnia warunek udziału w Konkursie określony przez Organizatora dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik wykaże, że:a) Dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.b) Będzie dysponował na etapie realizacji umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymienionymi w Rozdziale VII Dział II ust. 1 lit b) Regulaminu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak

Proszę określić zawód:

ArchitektSekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu

Ograniczona

Minimalna liczba: 1

Maksymalna liczba: 100

IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:

IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

1. Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:a) jakość rozwiązań przestrzennych,b) jakość rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych,c) innowacyjność zastosowanych w obiekcie rozwiązań architektonicznych, przestrzennych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych,d) ekonomiczność rozwiązań techniczno-funkcjonalnych,

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 03/03/2022

Czas lokalny: 15:00

IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom

Data: 18/03/2022

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.3)Nagrody i sąd konkursowy

IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)

Zostaną przyznane nagrody: tak

liczba i wartość przyznawanych nagród:

I NAGRODA- kwota pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto- zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowejII NAGRODA- kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł bruttoIII NAGRODA- kwota pieniężna w wysokości 10 000 zł bruttoWYRÓŻNIENIEDwa wyróżnienia w wysokości 5 000 zł brutto każde

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od daty zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wydania ostatecznego rozstrzygnięcia przez właściwy organ.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie

Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak

IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego

Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak

IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:

mgr inż. arch. Dariusz Herman, SARP Koszalin – Przewodniczący

dr inż. arch. Miłosz Raczyński, SARP Szczecin – Sędzia Referent

mgr inż. arch. Jacek Lenart, SARP Szczecin – Członek

mgr inż. arch. Maciej Siekierski, Politechnika Koszalińska – Członek

mgr Zdzisław Pawelec, Wicestarosta Powiatu Świdwińskiego – Członek

mgr Daniel Nowak, Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie – CzłonekSekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

01/02/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen