Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Výstavba chráněného bydlení , Nové Pace/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032092
Tag der Veröffentlichung
02.07.2021
Aktualisiert am
22.11.2021
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
6 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
26.07.2021
Preisgerichtssitzung
01.11.2021

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

NEUHÄUSL HUNAL s. r. o.
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Předmětem soutěže je zpracování architektonického a projektového řešení vybudování zázemí pro poskytování pobytové sociální služby chráněného bydlení v k. ú. Nová Paka. Cílovou skupinou služby jsou dospělé osoby s intelektovým (mentálním) popř. kombinovaným postižením, tedy mj. osoby s možným omezením hybnosti.
Zadavatel hledá řešení, které spojí vysoké estetické hodnoty s chytrým provozním řešením a funkčními vlastnostmi v oblasti využití energií, a tedy i optimální ekonomickou náročnost po celou dobu trvání životnosti projektu.
Požadavkem je zajištění zázemí pro 12 uživatelů služby chráněné bydlení min. ve 3 domácnostech, kdy každá domácnost funguje jako samostatná provozní jednotka.
Preferována je varianta dvou rodinných domů (RD), každý pro 2 domácnosti s 3 uživateli, celkem pro 12 osob (12 lůžek).
02/07/2021    S126
?esko-Hradec Králové: Technické projektování
2021/S 126-334360
Oznámení o sout?ži o návrh
Právní základ:sm?rnice 2014/24/EU
Oddíl I: Ve?ejný zadavatel/zadavatel
I.1) Název a adresa
Ú?ední název: Královéhradecký kraj
Národní identifika?ní ?íslo: 70889546
Poštovní adresa: Pivovarské nám?stí 1245
Obec: Hradec Králové
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
PS?: 500 03
Zem?: ?esko
Kontaktní osoba: Ing. V?ra Zeinerová
E-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz
Tel.: +420 495817712
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.kr-kralovehradecky.cz
Adresa profilu zadavatele: zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
I.3) Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná p?ímo a zcela bez omezení ?i poplatk? na: zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o ú?ast musí být zaslány elektronicky prost?ednictvím: zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
I.4) Druh ve?ejného zadavatele
Regionální ?i místní orgán
I.5) Hlavní p?edm?t ?innosti
Služby pro širokou ve?ejnost
Oddíl II: P?edm?t
II.1) Rozsah ve?ejné zakázky
II.1.1) Název:
Architektonická sout?ž o návrh „Výstavba chrán?ného bydlení v Nové Pace“
II.1.2) Hlavní kód CPV
71320000 Technické projektování
II.2) Popis
II.2.2) Dodate?ný(-é) kód(-y) CPV
71300000 Technicko-inženýrské služby
71251000 Architektonické služby a stavební dozor
II.2.4) Popis zakázky:
P?edm?tem sout?že je zpracování architektonického a projektového ?ešení vybudování zázemí pro poskytování pobytové sociální služby chrán?ného bydlení v k. ú. Nová Paka. Cílovou skupinou služby jsou dosp?lé osoby s intelektovým (mentálním) pop?. kombinovaným postižením, tedy mj. osoby s možným omezením hybnosti.
Zadavatel hledá ?ešení, které spojí vysoké estetické hodnoty s chytrým provozním ?ešením a funk?ními vlastnostmi v oblasti využití energií, a tedy i optimální ekonomickou náro?nost po celou dobu trvání životnosti projektu.
Požadavkem je zajišt?ní zázemí pro 12 uživatel? služby chrán?né bydlení min. ve 3 domácnostech, kdy každá domácnost funguje jako samostatná provozní jednotka.
Preferována je varianta dvou rodinných dom? (RD), každý pro 2 domácnosti s 3 uživateli, celkem pro 12 osob (12 l?žek).
II.2.13) Informace o financování z prost?edk? Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prost?edk? Evropské unie: ne
Oddíl III: Právní, ekonomické, finan?ní a technické informace
III.1) Podmínky ú?asti
III.1.10) Kritéria pro výb?r ú?astník?:
Celková urbanisticko-architektonická kvalita referen?ních prací
III.2) Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1) Informace o vyhrazení ur?ité profesi
Ú?ast je vyhrazena ur?ité profesi: ano
Uve?te profesi:
Autorizovaný architekt v oboru architektura nebo autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby.

Oddíl IV: ?ízení
IV.1) Popis
IV.1.2) Druh sout?že
Užší
Maximální po?et: 6
IV.1.7) Jména ú?astník?, kte?í již byli vybráni:
IV.1.9) Kritéria pro hodnocení projekt?:
a) celková (architektonická, urbanistická) kvalita ?ešení;
b) ekonomická p?im??enost návrhu z pohledu investi?ních a provozních náklad?;
c) napln?ní požadavk? na kapacity (vým?ry podlaží, po?ty byt? apod.);
d) míra souladu s požadavky materiáln? technického standardu pro služby sociální pé?e poskytované pobytovou formou.
IV.2) Administrativní informace
IV.2.2) Lh?ta pro doru?ení projekt? nebo žádostí o ú?ast
Datum: 26/07/2021
Místní ?as: 09:00
IV.2.3) Datum odeslání výzev k ú?asti vybraným zájemc?m
Datum: 31/08/2021
IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o ú?ast:
Ceština
IV.3) Sout?žní ceny a porota
IV.3.1) Informace o cenách
Bude ud?lena sout?žní cena ?i ceny: ano
Uve?te po?et a hodnotu cen, které mají být ud?leny:
Celková ?ástka na ceny a náhrady výloh v sout?ži se stanovuje ve výši maximáln? 490 000 CZK.
1. cena 200 000 CZK,
2. cena 100 000 CZK,
3. cena 70 000 CZK.
Pro ?ádn? odevzdané návrhy, které nebyly ocen?ny, se stanovuje ?ástka 40 000 CZK jako náhrada hotových výloh.
IV.3.2) Údaje o platbách všem ú?astník?m:
IV.3.3) Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na sout?ž budou zadány vít?zi nebo vít?z?m sout?že: ano
IV.3.4) Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro ve?ejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5) Jména vybraných ?len? poroty:
Mgr. Martina Berdychová, závislý ?len poroty
Ing. Václav Ný?, závislý ?len poroty
Ing. arch. David Hlouch, nezávislý ?len poroty
Prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka, nezávislý ?len poroty
Ing. arch. Adam Halí?, nezávislý ?len poroty
Bc. Pavel Bulí?ek, závislý náhradník poroty
Ing. Eduard Trumm, závislý náhradník poroty
Ing. arch. Ji?í Opo?enský, nezávislý náhradník poroty
Ing. arch. Marek Wajsar, nezávislý náhradník poroty
Oddíl VI: Dopl?ující informace
VI.3) Další informace:
VI.4) P?ezkumná ?ízení
VI.4.1) Orgán p?íslušný k p?ezkumu
Ú?ední název: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?že
Poštovní adresa: t?. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PS?: 604 55
Zem?: ?esko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.3) P?ezkumné ?ízení
P?esné informace o lh?tách pro p?ezkumná ?ízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?žovatel dozv?d?l o domn?lém porušení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji však do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?ž o návrh považuje po výb?ru návrhu za ukon?enou.
Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?žovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?žovateli.
Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání žádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty.
Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?žných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mž st?žovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?žného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji však do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji však do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy.
Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen složit na ú?et ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? však ve výši 50 000 ?eských korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V p?ípad?, že navrhovatel nem?že stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V p?ípad? návrhu na uložení zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu složit na ú?et ÚOHS kauci ve výši 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V p?ípad?, že Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V p?ípad? návrhu na uložení zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o p?ezkumném ?ízení
Ú?ední název: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?že
Poštovní adresa: t?. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PS?: 604 55
Zem?: ?esko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení:
28/06/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen