Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Vypracovanie projektu architektonicko-výtvarného spracovania - stála Expozícia slovenskej literatúry a knihy LM SNK vrátane návrhu interiéru súvisiacich reprezentatívnych priestorov múzea , Martin/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027999
Tag der Veröffentlichung
10.12.2019
Aktualisiert am
30.01.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Abgabetermin
20.01.2020
Preisgerichtssitzung
23.01.2020

Gewinner

Veverka s.r.o., Pohronská Polhora
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Vypracovanie projektu architektonicko-výtvarného spracovania - stála Expozícia slovenskej literatúry a knihy LM SNK vrátane návrhu interiéru súvisiacich reprezentatívnych priestorov múzea. Výsledkom súťaže bude architektonicko-výtvarný projekt a návrh interiérov príslušných reprezentatívnych priestorov, ktorý pri odovzdaní diela musí okrem iného obsahovať výrobnú dokumentáciu na jednotlivé navrhované objekty, mobiliár, technológie, osvetlenie a pod.
10/12/2019    S238    Služby - Sú?až návrhov - Verejná sú?až 
Slovensko-Martin: Návrhárske a architektonické služby
2019/S 238-584734
Oznámenie o sú?aži návrhov
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávate?/obstarávate?
I.1) Názov a adresy
Úradný názov: Slovenská národná knižnica
Identifika?né ?íslo organizácie (I?O): 36138517
Poštová adresa: nám. J.C.Hronského 1
Mesto/obec: Martin
Kód NUTS: SK
PS?: 036 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. ?uboš Ranto
E-mail: lubos.ranto@snk.sk
Telefón: +421 432451288Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: snk.sk/sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3679
I.2) Informácia o spolo?nom verejnom obstarávaní
I.3) Komunikácia
Sú?ažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ?i poplatkov na: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3679
?alšie informácie možno získa? na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? elektronicky prostredníctvom: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3679
I.4) Druh verejného obstarávate?a
Organizácia riadená verejným právom
I.5) Hlavná ?innos?
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov:
Vypracovanie projektu architektonicko-výtvarného spracovania - stála Expozícia slovenskej literatúry a knihy LM SNK vrátane návrhu interiéru súvisiacich reprezentatívnych priestorov múzea
Referen?né ?íslo: 201901
II.1.2) Hlavný kód CPV
71220000
II.2) Opis
II.2.2) Dodato?né kódy CPV
71220000
II.2.4) Opis obstarávania:
Sú?až návrhov je sú?as?ou postupu vedúceho k zadaniu zákazky na poskytnutie služby v súlade s § 81 písm. h) zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tomu ú?astníkovi, ktorého návrh vyhodnotí porota ako ví?azný. Zámerom, cie?om a ú?elom sú?aže je vypracovanie a predloženie komplexného výtvarného, technického a priestorového návrhu riešenia expozície Literárneho múzea, ktoré je organiza?ným útvarom verejného obstarávate?a vyhlasovate?a sú?aže pod?a vypracovaného scenára a výber najvhodnejšieho sú?ažného návrhu na realizáciu stálej expozície.
Výsledkom sú?aže bude architektonicko-výtvarný projekt a návrh interiérov príslušných reprezentatívnych priestorov, ktorý pri odovzdaní diela musí okrem iného obsahova? výrobnú dokumentáciu na jednotlivé navrhované objekty, mobiliár, technológie, osvetlenie a pod.
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finan?né a technické informácie
III.1) Podmienky ú?asti
III.1.10) Kritériá na výber uchádza?ov:
III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii

Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh sú?aže
Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádza?ov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
Kritérium ?. 1
Hodnotený je výtvarný a estetický návrh riešenia expozície a uvedených interiérov ako takých, výtvarný a estetický návrh expozi?ného a interiérového mobiliáru ostatného vybavenia miestností s detailným návrhom na ?ahkú výmenu a rozmiestnenie exponátov, nábytku, svietidiel, grafického vyjadrenia materiálov, s riešením osvetlenia a svietidiel tak v priestore expozícií, ako aj v jednotlivých vitrínach, s uzatváraním vitrín tak, aby sp??ali bezpe?nostné kritériá ochrany zbierkových predmetov. V rámci tohto kritéria je hodnotené aj prispôsobenie expozície hendikepovaným návštevníkom.
Kritérium ?. 2
Hodnotená je originalita, kreatívny nápad, výnimo?nos?, primeranos? technického vybavenia expozície moderným zariadením - technický návrh tvarov atypických prvkov zariadenia, s nákresmi a uvedením rozmerov prvkov, ich konštruk?ného riešenia, podkladov od výrobcov typových prvkov s ich zapracovaním do návrhu, s ozna?ením typových a atypických prvkov vrátane svietidiel.
Kritérium ?. 3
Hodnotené je umelecké stvárnenie a originálnos? grafických návrhov propaga?ných materiálov expozície a vzájomné výtvarné a grafické prepojenie s expozíciou.Grafické riešenie obsahuje návrh plagátu, pozvánky, ukážky 2 autorských kresieb, ktoré by mali dop??a? expozíciu + min 10 sekundovú animáciu na témou gutenbergov tla?iarenský stroj (animácia bude predložená na USB k?ú?i alebo CD nosi?i).
Bližšie vymedzenie hodnotiacich kritérií je uvedené v sú?ažných podmienkach.
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o ú?as?
Dátum: 20/01/2020
Miestny ?as: 10:00
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na ú?as? vybraným uchádza?om
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracova? projekty alebo žiadosti o ú?as?:
Sloven?ina
IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Po?et a hodnota ude?ovaných ocenení:
Na základe výsledkov hodnotenia návrhov, budú úspešným ú?astníkom udelené ceny, ktoré budú vyplatené v mene euro (EUR).
Verejný obstarávate? - vyhlasovate? sú?aže na základe rozhodnutia poroty udelí nasledovné ceny:
a) 1. miesto 1 500,- EUR
b) 2. miesto 1 000,- EUR
c) 3. miesto 500,- EUR
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádza?om:
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledova? po sú?aži, budú pridelené ví?azovi alebo ví?azom sú?aže: áno
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávate?a/obstarávate?a záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných ?lenov poroty:
Ing. Katarína Krištofová, PhD.
Mgr. Alena Petruželková
Mgr. Branislav Panis
Ing. arch. Lenka Lenková
PhDr. Agáta Klimeková, PhD.
Porotca náhradník 1: Mgr. Adriana Brázdová
Porotca náhradník 2: PhDr. Alexandra Luká?ová

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Dopl?ujúce informácie:
VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získa? informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:

06/12/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen