Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Vstupní brána Uhříněvsi - revitalizace okolí nádraží , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032991
Tag der Veröffentlichung
26.11.2021
Aktualisiert am
18.09.2023
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
15 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
30.12.2021 23:59
Abgabetermin
30.12.2021 23:59
Preisgerichtssitzung
22.06.2022

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis / Gewinner

Pavel Hnilička Architects + Planners, s. r. o.

2. Preis

Apropos Architects s.r.o.

3. Preis

MOBA studio s.r.o.
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Erarbeitung eines städtebaulich-architektonischen Entwurfs für das Bahnhofsareal in Uhříněvs und die Bestimmung der Art und Weise der Integration des Areals in den bestehenden, lebendig wachsenden Organismus des Stadtviertels mit dem Ziel der Schaffung eines neuen Tores. Der daraus resultierende Entwurf wird die Grundlage für die Ausarbeitung einer weiteren Flächennutzungsstudie für das gesamte Gebiet und einer Projektdokumentation für den Bahnhofsvorplatz sein. Auf der Grundlage der Wettbewerbsergebnisse beabsichtigt der Auftraggeber, einen Auftrag für die Erstellung einer Planungsstudie "Uhříněvsi Eingangstor - Revitalisierung des Bahnhofsbereichs" für das gesamte Gebiet zu vergeben. Auf der Grundlage der Ergebnisse des Wettbewerbs beabsichtigt der Auftraggeber, einen Auftrag für die Erstellung einer vollständigen Projektdokumentation für den Teil der öffentlichen Räume zu vergeben, der mit dem Bahnhof zusammenhängt: "Bahnhofsvorplatzbereich".

Předmětem této soutěže o návrh je zpracování urbanisticko - architektonického návrhu na území kolem vlakového nádraží v Uhříněvsi a stanovení způsobu začlenění území do stávajícího živelně se rozrůstajícího organismu městské části s cílem vytvořit novou vstupní bránu. Výsledný návrh bude podkladem pro zpracování navazující územní studie celého řešeného území a projektové dokumentace na přednádražní prostor. Zadavatel má v úmyslu zadat na základě výsledků soutěže zakázku na zpracování územní studie „Vstupní brána Uhříněvsi - revitalizace okolí nádraží“ na celé řešené území. Zadavatel má v úmyslu zadat na základě výsledků soutěže zakázku na zpracování kompletní projektové dokumentace na část veřejných prostranství souvisejících s nádražím “Přednádražní prostor”.
26/11/2021    S230

Česko-Praha: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2021/S 230-606264

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Městská část Praha 22

Národní identifikační číslo: 00240915

Poštovní adresa: Nové náměstí 1250/10

Obec: Praha

Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha

PSČ: 10400

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing. arch. Anita Prokešová

E-mail: anita@cityupgrade.cz

Tel.: +420 725580320

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.praha22.cz

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-22
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-S00000005
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-S00000005
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vstupní brána Uhříněvsi - revitalizace okolí nádraží

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem této soutěže o návrh je zpracování urbanisticko - architektonického návrhu na území kolem vlakového nádraží v Uhříněvsi a stanovení způsobu začlenění území do stávajícího živelně se rozrůstajícího organismu městské části s cílem vytvořit novou vstupní bránu. Výsledný návrh bude podkladem pro zpracování navazující územní studie celého řešeného území a projektové dokumentace na přednádražní prostor. Zadavatel má v úmyslu zadat na základě výsledků soutěže zakázku na zpracování územní studie „Vstupní brána Uhříněvsi - revitalizace okolí nádraží“ na celé řešené území. Zadavatel má v úmyslu zadat na základě výsledků soutěže zakázku na zpracování kompletní projektové dokumentace na část veřejných prostranství souvisejících s nádražím “Přednádražní prostor”.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

Kritéria kvality, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují v souladu s § 116 ZZVZ a to bez pořadí významnosti následovně:

● komplexní urbanistická, architektonická a estetická kvalita navrženého řešení;

● míra naplnění požadavků zadavatele;

● ekonomická přiměřenost řešení a jeho realizovatelnost;

● kvalita návrhu dopravního řešení.

Míra naplnění kritérií, kterou nelze vyjádřit kvantitativně, bude porota hodnotit na základě zkušeností a znalostí jejích jednotlivých členů a přizvaných znalců a odborníků.

Odevzdáním soutěžního návrhu účastník soutěže deklaruje, že za obvyklé ceny stavebních prací lze návrh realizovat za cenu uvedenou v odst. 3.3. Očekává se, že účastníci soutěže budou hledat taková řešení, která povedou k uvedeným nákladům nebo nákladům menším. V případě zjevného překročení předpokládaných investičních nákladů toto nebude důvodem k vyloučení účastníka ze soutěže, ale účastník musí takový předpoklad v autorské zprávě řádně zdůvodnit.

Hodnocení kritérií, jež nelze vyjádřit číselně, bude provedeno porotou na základě jejích znalostí a zkušeností, je tedy v tomto smyslu subjektivním názorem poroty. Tento způsob hodnocení je obecně v soutěži o návrh standardní a účastníci soutěže svou účastí v soutěži vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.

Porota bude posuzovat všechny návrhy, které splní závazné požadavky soutěžních podmínek a nebudou vyloučeny z posuzování.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Minimální počet: 1
Maximální počet: 6
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

Kritéria kvality, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují v souladu s § 116 ZZVZ a to bez pořadí významnosti následovně:

● komplexní urbanistická, architektonická a estetická kvalita navrženého řešení;

● míra naplnění požadavků zadavatele;

● ekonomická přiměřenost řešení a jeho realizovatelnost;

● kvalita návrhu dopravního řešení.

Míra naplnění kritérií, kterou nelze vyjádřit kvantitativně, bude porota hodnotit na základě zkušeností a znalostí jejích jednotlivých členů a přizvaných znalců a odborníků.

Odevzdáním soutěžního návrhu účastník soutěže deklaruje, že za obvyklé ceny stavebních prací lze návrh realizovat za cenu uvedenou v odst. 3.3. Očekává se, že účastníci soutěže budou hledat taková řešení, která povedou k uvedeným nákladům nebo nákladům menším. V případě zjevného překročení předpokládaných investičních nákladů toto nebude důvodem k vyloučení účastníka ze soutěže, ale účastník musí takový předpoklad v autorské zprávě řádně zdůvodnit.

Hodnocení kritérií, jež nelze vyjádřit číselně, bude provedeno porotou na základě jejích znalostí a zkušeností, je tedy v tomto smyslu subjektivním názorem poroty. Tento způsob hodnocení je obecně v soutěži o návrh standardní a účastníci soutěže svou účastí v soutěži vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.

Porota bude posuzovat všechny návrhy, které splní závazné požadavky soutěžních podmínek a nebudou vyloučeny z posuzování.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 30/12/2021
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

První cena se stanovuje ve výši 380.000 Kč (tři sta osmdesát tisíc korun českých)

Druhá cena se stanovuje ve výši 270.000 Kč (dvě stě sedmdesát tisíc korun českých)

Třetí cena se stanovuje ve výši 160.000 Kč (sto šedesát tisíc korun českých)

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

Zadavatel bude poskytovat náhrady výloh účastníkům soutěže. Každému účastníkovi, který odevzdá návrh ve 2. fázi soutěže a nebude oceněn (první, druhá, třetí cena) zadavatel vyplatí částku ve výši 100 000,- po ukončení soutěže.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, po-kud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uza-vření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny na-vrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení záka-zu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/11/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen