Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Vstupní areál Botanické zahrady hlavního města Prahy , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2023818
Tag der Veröffentlichung
26.04.2018
Aktualisiert am
26.04.2018
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten, Ingenieure
Beteiligung
6 Arbeiten
Bewerbungsschluss
30.08.2017
Preisgerichtssitzung
16.11.2017

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

Fránek Architects, s.r.o., Brno
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Auslober
Botanická zahrada hl. m. Prahy, Tschechien

Wettbewerbsaufgabe
Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-krajinářského řešení hlavního vstupu severního areálu Botanické zahrady hlavního města Prahy. Součástí komplexního řešení areálu bude administrativní kulturně-společenský a prodejní objekt a na něj navazující infrastruktura. Tento objekt bude propojen se subtropickým skleníkem. Se zprovozněním Severního vstupu se předpokládá zvýšení návštěvnosti botanické zahrady na přibližně 600 000 osob ročně. Proto je nutné navrhnout reprezentativní parter za vstupním objektem a velkokapacitní parkovací plochu.
07/07/2017    S128    - - Služby - Výběrové řízení na projekt - Omezené řízení 
Česká republika-Praha: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
2017/S 128-261950
Oznámení o soutěži o návrh
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1) Název a adresa
Botanická zahrada hl. m. Prahy
00064572
Trojská 800/196
Praha 7
171 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Bc. Bohumil Černý
Tel.: +420 234148122
E-mail: bohumil.cerny@botanicka.cz
Fax: +420 233542629
Kód NUTS: CZ010
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.botanicka.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00064572

I.2) Společné zadávání veřejných zakázek

I.3) Komunikace

Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: www.botanicka-soutez.cz
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Botanická zahrada hl. m. Prahy
00064572
Trojská 800/196
Praha 7
171 00
Česká republika
Kontaktní osoba: sekretariát
Tel.: +420 234148122
E-mail: sekretariat@botanicka.cz
Fax: +420 233542629
Kód NUTS: CZ010
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.botanicka.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00064572

I.4) Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5) Hlavní předmět činnosti
Rekreace, kultura a náboženství

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky
II.1.1) Název: Vstupní areál Botanické zahrady hlavního města Prahy.
II.1.2) Hlavní kód CPV

71000000

II.2) Popis
II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.4) Popis zakázky:
Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-krajinářského řešení hlavního vstupu severního areálu Botanické zahrady hlavního města Prahy. Součástí komplexního řešení areálu bude administrativní kulturně-společenský a prodejní objekt a na něj navazující infrastruktura. Tento objekt bude propojen se subtropickým skleníkem. Se zprovozněním Severního vstupu se předpokládá zvýšení návštěvnosti botanické zahrady na přibližně 600 000 osob ročně. Proto je nutné navrhnout reprezentativní parter za vstupním objektem a velkokapacitní parkovací plochu.
II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1) Podmínky účasti
III.1.10) Kritéria pro výběr účastníků: Viz zadávací/soutěžní podmínky.

III.2) Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1) Informace o vyhrazení určité profesi

Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi: Architekti.

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Popis
IV.1.2) Druh soutěže

Užší
Minimální počet: 6
IV.1.7) Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9) Kritéria pro hodnocení projektů: Viz zadávací/soutěžní podmínky.

IV.2) Administrativní informace
IV.2.2) Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast

Datum: 30/08/2017
Místní čas: 14:00
IV.2.3) Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
Datum: 12/09/2017
IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština

IV.3) Soutěžní ceny a porota
IV.3.1) Informace o cenách

Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny: Viz zadávací/soutěžní podmínky.
IV.3.2) Údaje o platbách všem účastníkům: Viz zadávací/soutěžní podmínky.
IV.3.3) Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4) Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5) Jména vybraných členů poroty:

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3) Další informace:

VI.4) Přezkumná řízení
VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112Internetová adresa:http://www.compet.cz
VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3) Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112Internetová adresa:http://www.compet.cz

VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení:
03/07/2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen