Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Rådhus - Borgernes Hus , Vordingborg/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028569
Tag der Veröffentlichung
21.02.2020
Aktualisiert am
13.07.2020
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen, Ingenieur*innen etc
Auslober
Bewerbungsschluss
20.03.2020
Preisgerichtssitzung
24.06.2020

Gewinner

MOE A/S, Vordingborg
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Die Gemeinde Vordingborg muss ein neues nachhaltiges und flexibles Rathaus errichten, das zur Unterstützung der Region beiträgt und für die Bürger und Verbände der Gemeinde Vordingborg nutzbar ist. Das neue Rathaus wird daher im Stadtzentrum von Vordingborg in Verbindung mit dem neu errichteten Haus für das Arbeitsamt und den Bürgerdienst errichtet.

Konkurrenceopgave
Vordingborg Kommune skal opføre et nyt bæredygtigt og fleksibelt rådhus, der skal være med til at understøtte nærområdet og være anvendeligt for Vordingborg Kommunes borgere og foreninger. Det nye rådhus skal derfor opføres i Vordingborg Bymidte i forbindelse med det nyopførte hus til jobcenter og borgerservice.
21/02/2020    S37    Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Begrænset udbud 
Danmark-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
2020/S 037-088298
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed/enhed
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vordingborg Kommune
CVR-nummer: 29189676
Postadresse: Valdemarsgade 43
By: Vordingborg
NUTS-kode: DK022
Postnummer: 4760
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Munk Rye Andersen
E-mail: rra@horten.dk
Telefon: +45 52344166Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ethics.dk/ethics/eo#/950457a4-cdc8-49e6-9c95-530930ca7096/homepage
I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ethics.dk/ethics/eo#/950457a4-cdc8-49e6-9c95-530930ca7096/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ethics.dk/ethics/eo#/950457a4-cdc8-49e6-9c95-530930ca7096/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.ethics.dk/ethics/eo#/950457a4-cdc8-49e6-9c95-530930ca7096/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:
Vordingborg Rådhus - Borgernes Hus
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71500000
71400000
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Vordingborg Kommune skal opføre et nyt bæredygtigt og fleksibelt rådhus, der skal være med til at understøtte nærområdet og være anvendeligt for Vordingborg Kommunes borgere og foreninger. Det nye rådhus skal derfor opføres i Vordingborg Bymidte i forbindelse med det nyopførte hus til jobcenter og borgerservice.
Vordingborg Kommune udbyder det nye rådhus (Projektet) som en lukket projektkonkurrence med forudgående prækvalifikation med mulighed for at tildele totalrådgivningskontrakten til vinderen af projektkonkurrencen ved gennemførelse af et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, jf. udbudslovens § 82.
Projektkonkurrencen gennemføres i perioden fra februar til juli (2020), og der nedsættes en bedømmelseskomité bestående af 4 repræsentanter fra Vordingborg Kommune og 3 fagdommere (arkitekt og ingeniør).
Totalrådgivningen skal udføres i perioden efter kontraktindgåelse (juli 2020) og frem til aflevering og ibrugtagning af det færdige byggeri. Byggeriet skal igangsættes senest til august 2021, hvorfor projekteringen skal ske i perioden efter kontraktindgåelse (juli 2020), så udbud af hovedentreprisen kan offentliggøres primo 2021 og gennemføres frem til juli 2021, hvor kontrakten med hovedentreprenøren skal indgås.
Rådhuset skal opføres på et areal, der er beliggende umiddelbart ved siden af det nyopførte hus til jobcenter og borgerservice. Det nye rådhus skal således ses i både arkitektonisk og funktionel sammenhæng med det nye hus til jobcenter og borgerservice. Rådhuset forventes at omfatte ca. 4 200 m2. Anlægsøkonomien for projektet forventes at være i størrelsesordenen 75 000 000 DKK.
Der vil i projektkonkurrencen indledningsvist ske en prækvalifikation, hvor de tre (3) bedst egnede ansøgere vil blive opfordret til at udarbejde et konkurrenceforslag omfattende primært et nyt rådhus og derudover et oplæg til helhedsplan for området ved det nyopførte hus til jobcenter og borgerservice. Totalrådgiverkontrakten, som indgås på baggrund af projektkonkurrencen, vil kun omfatte byggeriet af det nye rådhus og ikke helhedsplanen.
De tre (3) ansøgere, der prækvalificeres til at deltage i projektkonkurrencen, vil modtage et præmievederlag på 100 000 DKK (forudsat at der afleveres et konditionsmæssigt konkurrenceforslag i overensstemmelse med konkurrenceprogrammet). Når vinderen af projektkonkurrencen er udpeget, overgås til udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, jf. udbudslovens § 82, og tjenesteydelseskontrakten om totalrådgivning vil blive tildelt på baggrund heraf.
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:
Udvælgelsen vil ske ud fra følgende kriterier, som der skal vedlægges oplysninger om:
1) Vedrørende økonomisk og finansiel formåen skal ansøger dokumentere:
(i) En soliditetsgrad på minimum 20% for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,
(ii) En omsætning på minimum 20 000 000 DKK for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, og
(iii) En positiv egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Ansøger kan, hvis ansøger ikke kan opfylde de økonomiske mindstekrav, basere sin økonomiske formåen på underrådgivere. Dokumentation herfor skal ske ved aflevering af en støtteerklæring om, at underrådgiveren stiller sin økonomiske formåen til rådighed for ansøger. Støtteerklæringen skal afleveres samtidig med anmodningen om prækvalifikation.
Dokumentation for opfyldelse af de økonomiske mindstekrav skal ske ved fremlæggelse af en revisorpåtegnet årsrapport eller en tilsvarende revisorerklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, samt en ledelses- eller revisorerklæring om, at der ikke siden seneste regnskabsaflæggelse er sket væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation. Dokumentationen skal fremlægges senest 15 dage efter meddelelse om prækvalifikation;
2) Referencer fra tilsvarende opgaver, dvs. opgaver, som er udført i totalrådgivning, og som indeholder både arkitekt- og ingeniørfaglige rådgivningsydelser, og som demonstrerer arbejde med kontorbyggeri i sammenlignelig skala og karakter, bæredygtighed i sammenligneligt byggeri samt illustrerer arkitektonisk kvalitet.
Det vægtes i den forbindelse positivt, hvis der er arbejdet med inspirerende kontor og publikumsrettede miljøer.
Referencerne kan også omfatte ikke-realiserede projekter. Ved ikke-realiserede projekter bør det angives, hvilken status det pågældende projekt har, fx 1. præmie, indkøb, skitseprojekt og lignende. Der må maksimalt anføres 3 referencer, der er ikke-realiserede.
Yderligere skal det for hver reference beskrives, hvorfor referencen anses som relevant. Derudover skal alle referencer indeholde oplysninger om ordregiver, kontaktperson, byggeriets etageareal, rådgivers egen rolle på projektet, de af rådgiver leverede ydelser samt start- og slutdato for projektet.
Der må maksimalt vedlægges 5 referencer gældende for det samlede ansøgerteam (hvoraf der maksimalt må anføres 3 referencer, der er ikke-realiserede), og det skal fremgå, hvilken af ansøgerteamets aktører der har udført de pågældende referenceprojekter. Minimum 2 af referencerne skal være arkitektoniske referencer fra sammenligneligt byggeri.
Referencerne må maksimalt være 10 år gamle fra tidspunktet for ansøgningen om deltagelse. Hver reference må maksimalt fylde 2 A4-sider;
3) CV'er for de nøglepersoner, der tilknyttes til Projektet, med en nærmere beskrivelse af disses kompetencer og erfaringer med særlig fokus på:
(i) Nøglekvalifikationer og kompetencer i forhold til løsning og gennemførelse af Projektet.
(ii) Uddannelse og gennemførte kurser.
Det vægtes positivt, at teamet af nøglepersoner består af personer med solide kompetencer og erfaringer med tilsvarende opgaver samt ekspertise inden for relevante tekniske fagområder, herunder bl.a. bæredygtighed og akustik.
Beskrivelsen af hver nøgleperson må maksimalt være 2 A4-sider.
Bemærk: Beskrivelsen af nøglepersonerne, der vedlægges anmodningen om deltagelse, er bindende, hvorfor ansøgerne og i sidste ende den ansøger, der vinder projektkonkurrencen, ikke uden Vordingborg Kommunes samtykke kan udskifte nøglepersonerne;
4) En beskrivelse af ansøgers projektorganisation med en nærmere redegørelse for det kommende samarbejde mellem Vordingborg Kommune og totalrådgiver.
Det vægtes positivt, at der tilbydes et ansøgningsteam, hvor kompetence- og ansvarsforhold samt kommandoveje er entydigt defineret, så der konsekvent og igennem hele realiseringen af Projektet sikres en god kommunikation med Vordingborg Kommune.
Beskrivelsen af projektorganisationen må maksimalt fylde 2 A4-sider.
I det tilfælde hvor der måtte være mere end 3 egnede ansøgere, vil udvælgelsen af de prækvalificerede ske på baggrund af Vordingborg Kommunes vurdering af, hvilke 3 ansøgere der anses som det mest velegnede konkurrencefelt, hvor der særligt vil blive lagt vægt på
(i) Kvaliteten af de fremsendte referencer, herunder hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave, og (ii) Hvilke nøglepersoner ansøger tilknytter Projektet, herunder at disse har indgående og solid erfaring fra sammenlignelige projektkonkurrencer og/eller projekter.
Samtidig med anmodningen om deltagelse skal følgende oplysninger vedlægges:
5) Fuldstændige firmaoplysninger: Firmanavn, ejerforhold og organisation, adresse, e-mail, tlf. nr. og kontaktperson.
Ovenstående oplysninger anført i pkt. 1 – 5 skal indsendes for totalrådgiveren og eventuelle underrådgivere i ansøgningsteamet. Ansøgningsmaterialet bør følge ovenstående disposition. Der ønskes for pkt. 1-4 alene summariske oplysninger, som maksimalt må fylde 25 A4-sider i alt. De samlede oplysninger skal afleveres som en samlet PDF-fil. Oplysningerne kan til enhver tid i projektkonkurrencen kræves dokumenteret.
Ansøgere, som ikke fremsender ovennævnte oplysninger, kan ikke forvente at blive taget i betragtning ved udvælgelsen af deltagere til projektkonkurrencen.
Det skal fremgå af ansøgningen, hvilket firma der er totalrådgiver, og hvilke firmaer der eventuelt optræder som underrådgivere.
Det er påkrævet, at ansøger eller de, som ansøger baserer sig på, ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-137. Dokumentation herfor skal fremsendes 15 dage efter meddelelse om prækvalifikation i form af en gyldig serviceattest for danske virksomheder eller tilsvarende dokumentation for udenlandske virksomheder.
ESPD'et, der er gjort tilgængeligt via www.udbuddet.dk kan med fordel udfyldes vedrørende særligt pkt. 5, ligesom det i ESPD'et kan erklæres, at ansøger samt de, som ansøger baserer sig på, ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-137.
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: ja
Angiv professionen:
Konkurrencen henvender sig primært til arkitekt- og ingeniørvirksomheder, der har kompetencer, som relaterer sig til konkurrenceopgaven. Rådgivningsopgaven skal varetages som totalrådgivning med ét firma som totalrådgiver og de eventuelt øvrige firmaer som underrådgivere.

Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 3
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
Ingen udvalgte deltagere
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:
Konkurrenceforslagene vil blive bedømt ud fra følgende kriterier:
1) Arkitektonisk helhedsløsning: Konkurrenceforslagene vil blive vurderet ud fra en helhedsvurdering af deres arkitektoniske tilgang til bygningens identitet som rådhus og tidssvarende arbejdsplads, den arkitektoniske og funktionsmæssige sammenhæng med det nyopførte hus til jobcenter og borgerservice samt funktion som borgerhus og en del af Vordingborg midtby med ønsket udvikling af området omkring det nyopførte hus til jobcenter og borgerservice, det nye rådhus og en evt. tredje bygning placeret jf. gældende lokalplan (1 000 kvm). Yderligere vil der i helhedsvurderingen indgå bæredygtighedsaspekter, herunder verdensmålene;
2) Økonomi: Konkurrenceforslagenes evne til at overholde økonomien, herunder at forslagene kan realiseres inden for den økonomiske ramme for Projektet i henhold til konkurrenceprogrammet.
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/03/2020
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
Dato: 27/03/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: ja
Antal og værdi af præmie(r), der skal uddeles:
De tre (3) ansøgere, der prækvalificeres til at deltage i projektkonkurrencen, vil modtage et præmievederlag på 100 000 DKK forudsat at der afleveres et konditionsmæssigt konkurrenceforslag i overensstemmelse med konkurrenceprogrammet. For den ansøger, der indgås kontrakt med, vil præmievederlaget blive betragtet som et a conto vederlag, hvorfor præmievederlaget vil blive fratrukket i totalrådgivers honorar for totalrådgivningen.
IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:
IV.3.3) Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: nej
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Mikael Smed (borgmester, Vordingborg Kommune)
Else Marie Langballe Sørensen (1. viceborgmester, Vordingborg Kommune)
Lau Svendsen-Tune (kommunaldirektør, Vordingborg Kommune)
Nina Marianne Andersen (medarbejderrepræsentant, Vordingborg Kommune)
Søren Daugbjerg (arkitekt MAA)
Trude Mardal (arkitekt MAA)
Benedikte Rosling (civilingeniør)
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.3) Yderligere oplysninger:
Projektkonkurrencen gennemføres via udbudsplatformen www.udbuddet.dk hvor eventuelle spørgsmål kan stilles og vil blive besvaret via www.udbuddet.dk Ansøger skal derfor oprettes som licenshaver hos www.udbuddet.dk for at kunne ansøge. Oprettelse som licenshaver kan ske uden omkostning.
Spørgsmål vedrørende www.udbuddet.dk herunder forhold vedrørende oprettelsen som licenshaver, skal stilles direkte til www.udbuddet.dk via support-funktionen. www.udbuddet.dk's support kan træffes via telefon +45 7022 7007.
Ansøgernes frist for at stille spørgsmål er 10.3.2020, kl. 15:00.
Ansøger samt de, som ansøger baserer sig på, bedes ved ansøgning udfylde ESPD'et via www.udbuddet.dk for erklæring om, at ansøger samt de, som ansøger baserer sig på, ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, § 136 og § 137. I ESPD'et kan også de fuldstændige firmaoplysninger fremgå. Oplysning om økonomisk og finansiel formåen bedes ligeledes gives ved udfyldelse af ESPD'et.
Referencerne for tilsvarende opgaver, beskrivelsen af projektorganisationen samt CV'erne for nøglepersoner kan angives direkte i ESPD'et, men kan også uploades som bilag. I så fald bedes ansøger samle alle bilag i én PDF-fil.
Flere ansøgere kan i fællesskab gå sammen i et konsortium eller lignende sammenslutning med henblik på at afgive tilbud. Tildeles kontrakten et konsortium eller lignende sammenslutning, skal medlemmerne skriftligt erklære at påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget, der kan træffe bindende afgørelser på alle deltagernes vegne. Konsortiet eller den lignende sammenslutning vil i kontraktperioden optræde som én totalrådgiver.
Det er Vordingborg Kommunes forventning, at meddelelse om prækvalifikationen sker i uge 13 2020, og næste fase i projektkonkurrencen igangsættes i forlængelse heraf. Afleveringsfristen for projektkonkurrenceforslagene forventes at være i uge primo uge 21 og det forventes, at der indgås totalrådgiverkontrakt med vinderen ultimo juni 2020/primo juli 2020.
Projektkonkurrencens sprog er dansk. Kontrakt-, forhandlings- og arbejdssproget i forbindelse gennemførelsen af projektkonkurrencen vil være dansk, ligesom anmodningen om deltagelse skal afleveres på dansk.
I forbindelse med tilbudsafgivelse skal det påregnes, at byggeriet skal udføres i hovedentreprise, der skal udbydes i et begrænset udbud, alternativt i et udbud med forhandling.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600Internetadresse: naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud: En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. Klage over andre forhold skal indgives 45 dage efter at ordregiver har offentliggjort bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiver om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/02/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen