Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Vodní prvky na Dominikánském náměstí , Brno/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027761
Tag der Veröffentlichung
05.11.2019
Aktualisiert am
23.06.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Beteiligung
16 Arbeiten
Abgabetermin
20.01.2020
Preisgerichtssitzung
28.02.2020

1. Preis

Radim Horák, Brno
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs sind Werke des Autors - Entwürfe des Autors (im Folgenden Entwurf) von zwei Wasserelementen für den Dominikanischen Platz vor der Kirche St. Michala (Teil 1 des Entwurfs) und im mittleren Teil des Platzes, definiert durch 4 Platanen und 4 Steinbänke (Teil 2 des Entwurfs). Zu den funktionalen Anforderungen für die Designlösung gehören beispielsweise die Vervollständigung des Ortscharakters, die Kühlung der Umgebung, der Luft und der gepflasterten Oberfläche des Platzes in den Sommermonaten, die Interaktion mit den Besuchern des Platzes sowie die Darstellung der Stadt. vom Wassermedium getrennte Gegenstände. Das Konzept wird der Kreativität der Autoren überlassen.

Předmětem soutěže jsou autorská díla - autorské návrhy (dále „návrh“) dvou vodních prvků pro Dominikánské náměstí, a to v prostoru před kostelem sv. Michala (část 1 návrhu) a v centrální části náměstí, definované 4 platany a 4 kamennými lavicemi (část 2 návrhu). Mezi funkční požadavky na řešení návrhu patří např. dotváření charakteru místa, chlazení okolí, vzduchu a dlážděného povrchu náměstí v letních měsících, interakce s návštěvníky náměstí, ale i reprezentace města.Návrhy musí splňovat požadavek na zachování výtvarné kvality i v zimním období, kdy budou objekty od vodního média odpojeny. Pojetí bude ponecháno na kreativitě autorů.
05/11/2019 S213 Služby - Výběrové řízení na projekt - Otevřené řízení
Česko-Brno: Architektonické a související služby
2019/S 213-523895
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ: směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: statutární město Brno
Národní identifikační číslo: 44992785
Poštovní adresa: Dominikánské nám. 1
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064
PSČ: 602 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Lesová Jindřiška
E-mail: lesova.jindriska@brno.cz
Tel.: +420 542172184
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.brno.cz
Adresa profilu zadavatele: nen.nipez.cz/

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek

I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: nen.nipez.cz/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: nen.nipez.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:
Architektonicko-výtvarná otevřená jednofázová projektová soutěž o návrh Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 - FG25

II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.4)Popis zakázky:
Předmětem soutěže jsou autorská díla - autorské návrhy (dále „návrh“) dvou vodních prvků pro Dominikánské náměstí, a to v prostoru před kostelem sv. Michala (část 1 návrhu) a v centrální části náměstí, definované 4 platany a 4 kamennými lavicemi (část 2 návrhu). Mezi funkční požadavky na řešení návrhu patří např. dotváření charakteru místa, chlazení okolí, vzduchu a dlážděného povrchu náměstí v letních měsících, interakce s návštěvníky náměstí, ale i reprezentace města.Návrhy musí splňovat požadavek na zachování výtvarné kvality i v zimním období, kdy budou objekty od vodního média odpojeny. Pojetí bude ponecháno na kreativitě autorů.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:
— originalita, kreativita a celková výtvarná úroveň řešení, soulad s ideovým záměrem soutěže (váha pro hodnocení 70 %),
— vhodnost začlenění díla do určeného prostoru, volba materiálů a jejich vzájemný soulad (váha pro hodnocení 25 %),
— ekonomická výhodnost nabídky (váha pro hodnocení 5 %). Výše nabídnuté celkové ceny se posuzuje včetně DPH.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 20/01/2020
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština

IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:
1. cena - 200 000 CZK;
2. cena - 150 000 CZK;
3. cena - 100 000 CZK.
Celková částka na ceny se stanovuje ve výši 450 000 CZK.
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
Ceny se udělují podle pořadí soutěžních návrhů. Platby související s cenami zahrnují daň z příjmů budou zdaněny v souladu s platnou legislativou.
Porota si vyhrazuje právo postupovat dle § 10 odst. 8 Soutěžního řádu a v souladu s § 12 odst. 2 Soutěžního řádu (ve zvláštních případech rozhodnout o jiném rozdělení celkové částky na ceny a udělení dvou prvních cen).
Zadavatel neoceněným návrhům neudělí žádné odměny.
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna
Ing. Marek Fišer, člen Rady města Brna
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. člen Zastupitelstva města Brna.
Mgr. Rostislav Koryčánek, vedoucí CENS, kurátor, Moravská galerie v Brně
Ing. arch. Marek Štěpán, autorizovaný architekt
doc. Mgr. Tomáš Medek, sochař, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
doc. MgA. Milan Houser, výtvarník, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
JUDr. Robert Kerndl, náměstek primátorky města Brna - náhradník
Bc. Tomáš Koláčný, náměstek primátorky města Brna- náhradník
Mgr. Miriam Kolářová, členka Kulturní komise Rady města Brna - náhradník
Mgr. Jan Press, ředitel Moravské galerie v Brně - náhradník
Ing. et Ing. arch. David Mikulášek, autorizovaný architekt -náhradník
doc. MgA. Pavel Korbička, sochař, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně - náhradník
Ing. arch. Jaroslav Hulín, městský architekt Třebíče - náhradník

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
Jedná se o soutěž anonymní, Komunikovat lze pouze prostřednictvím profilu zadavatele v souladu s platnou legislativou: nen.nipez.cz/ kde jsou umístěny soutěžní podklady.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
31/10/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen