Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Vodní prvek pod žižkovskými schody , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2031617
Tag der Veröffentlichung
07.05.2021
Aktualisiert am
24.03.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen und Künstler*innen
Auslober
Bewerbungsschluss
28.06.2021
Preisgerichtssitzung
24.11.2021

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Gewinner

MgA. Adam Kovalčík, Prag

Gewinner

Ing. arch. Štěpán Matějka, Prag

Gewinner

MgA. Jakub Klaška, Jindřichův Hradec
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist der Entwurf einer künstlerischen, materiellen und technischen Lösung eines Wasserspiels/Kunstwerks (im Folgenden Werk genannt), das durch seine künstlerische Darstellung, seine Materialien und Proportionen den Charakter und die Atmosphäre der Straße und des öffentlichen Raums (im Folgenden Ort der Realisierung genannt) vervollständigen soll. Die künstlerische Konzeption des Werkes und seine kompositorische Einbindung in den Raum ist dem freien Willen und der freien Kreativität der Autoren überlassen. Außerdem soll der Wettbewerb dazu beitragen, die Wahrnehmung von Geschichte und Identität durch die vorgeschlagenen Arbeiten zu stärken. Der Ort der Verwirklichung, der sich auch in den lokal gebräuchlichen Namen wie Foglars Treppe oder Žižkov-Treppe manifestiert. Im Sinne des Wettbewerbs ist das Kunstwerk als eine eigenständige künstlerische Leistung zu verstehen.

Předmětem soutěže je návrh výtvarného, materiálového a technického řešení vodního prvku / uměleckého díla (dále jen Díla), které by mělo svým výtvarným ztvárněním, použitými materiály a proporcemi dotvářet charakter a atmosféru ulice a veřejného prostranství (dále jen Místo realizace). Výtvarné pojetí Díla a jeho kompoziční začlenění do prostoru je ponecháno na svobodné vůli a volné kreativitě autorů. Předmětem soutěže je dále pomocí navrženého Díla přispět k posílení vnímání historie a identity. Místa realizace, který se projevuje i v jeho místně používaných pojmenování jako např. „Foglarovy schody“ nebo „žižkovské schody“. Umělecké dílo je v podmínkách soutěže chápáno jako osobitý uměleck.
07/05/2021 S89
Česko-Praha: Architektonické a související služby
2021/S 089-230779
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel
I.1)Název a adresa
Úřední název: Městská část Praha 3
Národní identifikační číslo: 00063517
Poštovní adresa: Havlíčkovo náměstí 700/9
Obec: Praha 3
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 130 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Bohumil Cirek
E-mail: podatelna@praha3.cz
Tel.: +420 222116247
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.praha3.cz
Adresa profilu zadavatele: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ad8af43d-e525-4e48-abb4-52deb4f8055c
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ad8af43d-e525-4e48-abb4-52deb4f8055c
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: www.e-zakazky.cz
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět
II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vodní prvek pod žižkovskými schody

II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

Předmět soutěže vychází ze záměru zadavatele, kterým je realizace výtvarného díla Vodního prvku pod Žižkovskými schody v rámci investiční akce hl. m. Prahy na rekonstrukci ulic Seifertova – Táboritská, a to v souladu s návrhem Institutu plánování a rozvoje IPR na uspořádání výtvarné soutěže a se záměrem schváleným Zastupitelstvem HMP. Předmětem soutěže je návrh výtvarného, materiálového a technického řešení vodního prvku uměleckého díla, dále jen Díla, které by mělo svým výtvarným ztvárněním, použitými materiály a proporcemi dotvářet charakter a atmosféru ulice a veřejného prostranství, dále jen Místo realizace. Vše uvedeno v Zadávací dokumentaci.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

Jsou autorizovanými osobami podle Zákona o výkonu povolání, případně jsou autorizovanými architekty, výtvarnými umělci.

Oddíl IV: Řízení
IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Minimální počet: 5
Maximální počet: 10
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

1 – komplexní ideově-výtvarná kvalita návrhu.

2 – kvalita celkového řešení a umístění návrhu do kontextu místa.

3 – ekonomická přiměřenost a realizovatelnost návrhu.

4 – trvanlivost a odolnost návrhu s přihlédnutím k charakteru díla ve veřejném prostoru.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 28/06/2021
Místní čas: 18:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovinština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

První cena se stanovuje ve výši 70 000 CZK – slovy: sedmdesát tisíc korun českých.

Druhá cena se stanovuje ve výši 50 000 CZK – slovy: padesát tisíc korun českých.

Třetí cena se stanovuje ve výši 30 000 CZK – slovy: třicet tisíc korun českých.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

Viz soutěžní podmínky.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Soutěžní porota: Řádní členové poroty – závislí: Jiří Ptáček – starosta městské části Praha 3, prof. Ing. arch. Petr Vorlík Ph.D. architekt a pedagog, člen Komise pro urbanismus, veřejný prostor a regeneraci městské památkové zóny Praha 3.
Řádní členové poroty – nezávislí: Ing. arch. Vítězslav Danda – architekt, Ing. arch. MgA. Michal Motyčka – architekt a výtvarný umělec, MgA. Dagmar Šubrtová – kurátorka a výtvarná umělkyně
Náhradníci poroty – závislí: Ing. arch. Matěj Michalk Žaloudek – předseda výboru pro územní rozvoj, Mgr. Pavel Křeček – radní pro oblast kultury, Bc. Jan Bartko – radní pro oblast životního prostředí
Náhradníci poroty – nezávislí: Ing. arch. MgA. Petr Janda – architekt
Přizvaní odborníci: porota neshledala důvod k přizvání odborníků
Pomocné orgány poroty: Sekretář soutěže – Ing. arch. MgA. David Mateásko, Ateliér M.A.D., Přezkušovatel soutěžních návrhů: Ing. arch. MgA. David Mateásko, Ateliér M.A.D.

Oddíl VI: Doplňující informace
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/05/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen