Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Víceúčelová sportovní hala , Nový Jičín/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034996
Tag der Veröffentlichung
10.10.2022
Aktualisiert am
12.06.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
23 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
22.11.2022 14:00
Preisgerichtssitzung
18.04.2023

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

monom works s.r.o., Prag

2. Preis

PROGRES architekti

3. Preis

AOSI s.r.o.
TheBüro s.r.o. - Architekti Brno

Anerkennung

NOMA

Anerkennung

JANREVAJ Design

Anerkennung

MAJAG s.r.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist der architektonische Entwurf einer Mehrzwecksporthalle, die Teil des Sportkomplexes in der Straße U Stadionu in Nový Jičín sein wird.
Ziel des Architekturwettbewerbs ist es, eine zeitlose Lösung für das Sportgebäude zu erhalten, die den aktuellen Anforderungen an architektonische und betriebliche Qualität, Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Angemessenheit entspricht. Der Bau einer Mehrzweck-Sporthalle basiert auf dem Bedarf an Hallensportflächen, der durch eine im Rahmen der Erstellung des Sportentwicklungsplans in Nový Jičín 2018-2025 durchgeführte Umfrage bestätigt wurde.

Předmětem soutěže je architektonický návrh víceúčelové sportovní haly, která bude součástí sportovního areálu na ul. U Stadionu v Novém Jičíně.
Cílem architektonické soutěže je získat nadčasové řešení sportovní stavby odpovídající současným požadavkům na architektonickou a provozní kvalitu, udržitelnost a ekonomickou přiměřenost. Vybudování víceúčelové sportovní haly vychází z potřeby krytých sportovních ploch, které byly potvrzeny průzkumem realizovaným při zpracování Plánu rozvoje sportu v Novém Jičíně 2018–2025.

Jury
Marcel Brož
JUDr. Václav Dobrozemský
Ing. arch. Martin Materna
Ing. arch. Radko Květ
Ing. arch. Aleš Kubalík
Ing. arch. Magdalena Pappová
Ing. arch. Pavel Pekár
Mgr. Ondřej Syrovátka
Mgr. Stanislav Kopecký
Ing. arch. Rudolf Grimm
MgA. Tamara Staňková
10/10/2022    S195

Česko-Nový Jičín: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2022/S 195-553979

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Nový Jičín

Národní identifikační číslo: 00298212

Poštovní adresa: Masarykovo nám. 1/1

Obec: Nový Jičín

Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj

PSČ: 74101

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing. Alena Seibertová

E-mail: alena.seibertova@novyjicin.cz

Tel.: +420 556768396

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://novyjicin.cz

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.novyjicin.cz/profile_display_2.html
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://ezak.novyjicin.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://ezak.novyjicin.cz/profile_display_2.html
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Víceúčelová sportovní hala Nový Jičín

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže je architektonický návrh víceúčelové sportovní haly, která bude součástí sportovního areálu na ul. U Stadionu v Novém Jičíně.

Podrobnosti jsou uvedeny v soutěžních podmínkách.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

 

Autorizovaný architekt nebo autorizovaný inženýr pro pozemní stavby. Podrobnosti jsou uvedeny v soutěžních podmínkách.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují dle pořadí významnosti následovně:

Celková architektonická a urbanistická kvalita řešení;

Konstrukční a technologická řešení;

Ekonomická přiměřenost návrhu z pohledu investičních a provozních nákladů;

Naplnění požadavků uvedených v příloze č. 1 Stavební program.

Míra naplnění kritérií, kterou nelze vyjádřit kvantitativně, bude porota hodnotit na základě zkušeností a znalostí jejích jednotlivých členů.

Pro hodnocení návrhů ve druhé fázi soutěže budou použita kritéria shodná s první fází doplněná o hodnocení vývoje soutěžního návrhu a hodnocení schopnosti reagovat na upřesňující podmínky vydané na základě výsledků první fáze.

Podrobnosti jsou uvedeny v soutěžních podmínkách.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 22/11/2022
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži se stanovuje ve výši 1.850.000 Kč.

První cena se stanovuje ve výši 750.000 Kč

Druhá cena se stanovuje ve výši 500.000 Kč

Třetí cena se stanovuje ve výši 300.000 Kč

Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži

Mezi ostatní účastníky 2. fáze soutěže, tj. max. další tři účastníky, jejichž soutěžní návrh neobdrží žádnou cenu a nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, bude rozdělena částka ve výši 300.000 Kč. Výše skicovného na jednoho účastníka je stanovena na 100.000 Kč. Do druhé fáze bude vybráno maximálně šest postupujících účastníků.

Podrobnosti jsou uvedeny v soutěžních podmínkách.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Podrobnosti jsou uvedeny v soutěžních podmínkách.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Marcel Brož
JUDr. Václav Dobrozemský
Ing. arch. Martin Materna
Ing. arch. Radko Květ
Ing. arch. Aleš Kubalík
Ing. arch. Magdalena Pappová
Ing. arch. Pavel Pekár
Mgr. Ondřej Syrovátka
Mgr. Stanislav Kopecký
Ing. arch. Rudolf Grimm
MgA. Tamara Staňková

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
05/10/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen