Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Gestaltung der Altstadt / Ureditev starega mestnega , Laško/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2025736
Tag der Veröffentlichung
25.01.2019
Aktualisiert am
29.05.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekten und Ingenieure
Beteiligung
8 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
28.03.2019
Preisgerichtssitzung
08.05.2019

1. Preis

Avtorji: Matevž Zalar, univ. dipl. inž. arh.
Miha Munda, mag. inž. arh.
Rok Staudacher, mag. inž. arh.
Lev Rahovsky Šuligoj, abs. arh.
Tadej Urh, abs. arh.
Ambrož Bartol, abs. arh.

Konzultantka za krajinsko arhitekturo:
Jana Kozamernik, univ. dipl. inž. kraj. arh.

2. Preis

Avtorji: Prof. Jurij Kobe, univ. dipl. inž. arh.
Maja Kovačič, mag. inž. arh.
Peter Plantan, univ. dipl. inž. arh.
Tanja Paulin, univ. dipl. inž. arh.
Urša Podlipnik, univ. dipl. inž. arh.
Ina Radšel, mag. inž. arh.

Sodelavec:
Andrea Šepić, štud. arh.

Konzultant za krajinsko arhitekturo:
Iztok Kavčič, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Konzultantka za promet:
Mag. Simona Maksimović, univ. dipl. inž. grad.

3. Preis

Avtorji: Ravnikar Potokar Arhitekturni Biro d.o.o.
Robert Potokar, univ. dipl. inž. arh.
Ajdin Bajrović, mag. inž. arh.
Virginia Vrecl, univ. dipl. inž. arh.
Matej Fornazarič, mag. inž. arh.
Javier Carrera, univ. dipl. inž. arh.
Mina Gutović, mag. inž. arh.
Tina Gradišer, mag. inž. arh.
Jernej Borko, mag. inž. arh.
Krajinska arhitektura
Dr. Tanja Simonič Korošak univ. dipl. biol.

Anerkennung

Avtorji: Aleksandra Geršak Podbreznik, univ. dipl. inž. arh. MA
Matej Novak, univ. dipl. inž. arh.
Bernarda Perič, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Irena Povalej, univ. dipl. inž. arh.
Radovan Romih, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Sodelavci, konzultanti, izvedenci:
Selma Čosič, inž. grad.
Milan Šetina, inž. grad.
Branko Skutnik, univ. dipl. inž. grad.

Anerkennung

Avtorji: Nina Majoranc, univ. dipl. inž. arh.
Petra Stosavljević, univ. dipl. inž. arh.
Sara Zorzut, univ. dipl. inž. arh.
Dr. Dušan Stupar, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Rok Jereb, univ. dipl. inž. arh.
Blaž Budja, univ. dipl. inž. arh.
Maruša Trnovec, mag. inž. arh.
Manica Lavrenčič, mag. inž. arh.

Sodelavci, konzultanti, izvedenci:
Gašper Janežič, v. o. k.
Martina Marenčič, akad. kip.
Verfahrensart
Offener, projektbezogener, einstufiger Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Offener, projektbezogener, einstufiger Wettbewerb zur Auswahl der am besten geeigneten Lösung für die Gestaltung der Altstadt von Laško.
---
Odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: ureditev starega mestnega jedra Laško.
25/01/2019 S18 - - Storitve - Natečaj - Odprti postopek
Slovenija-Laško: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
2019/S 018-039259
Obvestilo o natečaju
Legal Basis: Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Občina Laško
5874505000
Mestna ulica 2
Laško
3270
Slovenija
Kontaktna oseba: občinska uprava
Telefon: +386 37338700
E-naslov: obcina@lasko.si
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.lasko.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu

I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
1913433000
Vegova ulica 8
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
1913433000
Vegova ulica 8
Ljubljana
1000
Slovenija
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si

I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ

I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:
Javni natečaj za odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: Ureditev starega mestnega jedra Laško
Referenčna številka dokumenta: 430-30/2017
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000
II.2.4)Opis javnega naročila:
Javni natečaj za odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: Ureditev starega mestnega jedra Laško.
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.10)Merila za izbor udeležencev:

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala. Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3. (7. točka 84. člena ZJN-3):
1. Skladnost zasnove s pogoji, usmeritvami in mnenji nosilcev urejanja prostora
2. Kakovost urbanistične, arhitekturne in krajinsko arhitekturne zasnove
Celovitost in doslednost zasnovane rešitve ter upoštevanje identitete kraja in prepoznanih vrednot v prostoru, ustrezna povezanost med območji, kakovost odprtega prostora, večuporabnost in prožnost rešitev za različne rabe prostora (programske, prometne), navezava posegov na obodni prostor
3. Merila gospodarnosti, trajnosti in energetske učinkovitosti
Gospodarna izvedba gradnje, gospodarno vzdrževanje in obratovanje objektov in ureditev v celotnem življenjskem ciklu, varnost, odpornost proti vandalizmu, skladnost s trajnostnimi načeli oblikovanja javnih prostorov, uporaba okolju prijaznih materialov in izdelkov
Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 28/03/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina

IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:
1. nagrada 5 000,00 EUR
2. nagrada 4 000,00 EUR
3. nagrada 3 000,00 EUR
Tri priznanja po 1 500,00 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 16 500,00 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:
7 odškodnin po 500,00 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 3 500,00 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Matej Vozlič, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): Franc Zdolšek, župan
Članica (naročnik): Tina Rosina Košir, univ.dipl.prav.
Član (naročnik): Rupert Gole, univ. dipl. inž. arh.
Članica (ZAPS): dr. Ana Kučan, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Namestnik članov (naročnik): Andrej Kaluža, univ.dipl.inž.stroj.
Namestnik članov (ZAPS): dr. Šenk Peter, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalka A: Veronika Ščetinin, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalec KA: Aljaž Babič, mag. inž. kraj. arh.
Izvedenka ZVKD: Nataša Podkrižnik, univ.dipl.umet. zgod.
Skrbnik natečaja: Jernej Červek, univ. dipl. inž. arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
Organizirani ogled lokacije in posvet: torek 5.2.2019.
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj: 25.2.2019.
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja: 1.3.2019.
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 18.3.2019.
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 20.3.2019.
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije: četrtek 28.3.2019 do 16:00 ure.
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 8.5.2019.
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma junij 2019.
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.3.2019 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Občina Laško
Mestna ulica 2
Laško
3270
Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
22/01/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen