Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Ureditev območja Lenta in Dravske promenade , Maribor/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026899
Tag der Veröffentlichung
26.06.2019
Aktualisiert am
01.10.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekten und Ingenieure
Beteiligung
6 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
30.08.2019
Preisgerichtssitzung
10.09.2019

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

Arrea arhitektura d.o.o., Ljubljana

3. Preis

MF arhitektura, Miha Fujs, Maribor
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ein offener, einstufiger Wettbewerb zur Auswahl der am besten geeigneten professionellen Lösung für: Gestaltung des Fastengebiets und der Draupromenade in Maribor.

Konkurenčna naloga
Odprti, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: ureditev območja Lenta in Dravske promenade v Mariboru.
26/06/2019 S121 - - Storitve - Natečaj - Odprti postopek
Slovenija-Maribor: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
2019/S 121-297206
Obvestilo o natečaju
Legal Basis:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Mestna občina Maribor
5883369000
Ulica heroja Staneta 1
Maribor
2000
Slovenija
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Šifra NUTS: SI041
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu

I.3)Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na: www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
1913433000
Vegova ulica 8
Ljubljana
1000
Slovenija
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Mestna občina Maribor
5883369000
Ulica heroja Staneta 1
Maribor
2000
Slovenija
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si

I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ

I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:
Javni natečaj za Ureditev območja Lenta in Dravske promenade v Mariboru
Referenčna številka dokumenta: 35001-12/2019
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000
II.2.4)Opis javnega naročila:
Odprti, enostopenjski natečaj (projektni za ožje območje in idejni za širše območje) za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: Ureditev območja Lenta in Dravske promenade v Mariboru
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.10)Merila za izbor udeležencev:

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija (OK) natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala. OK bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3. (7. točka 84. člena ZJN-3):
1. Skladnost zasnove s prostorskimi akti ter pogoji, usmeritvami in mnenji nosilcev urejanja prostora
2. Kakovost urbanistične, arhitekturne in krajinskoarhitekturne zasnove celovitost in doslednost zasnovane rešitve ter upoštevanje identitete kraja in prepoznanih vrednot v prostoru, ustrezna povezanost med območji, kakovost odprtega prostora, večuporabnost in prožnost rešitev za različne rabe prostora (programske, prometne), navezava posegov na obodni prostor
3. Merila gospodarnosti, trajnostnosti in energetske učinkovitosti, gospodarna izvedba gradnje, gospodarno vzdrževanje in obratovanje objektov in ureditev v celotnem življenjskem ciklu, varnost, odpornost proti vandalizmu, skladnost s trajnostnimi načeli oblikovanja javnih prostorov, uporaba okolju prijaznih materialov in izdelkov
Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil nateč. naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. OK bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 30/08/2019
Lokalni čas: 14:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina

IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:
1. nagrada 10 000,00 EUR
2. nagrada 8 000,00 EUR
3. nagrada 6 000,00 EUR
Tri priznanja po 3 000,00 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 33 000,00 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:
Podatki o odškodninah:
10 odškodnin po 1 250,00 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 12 500,00 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Saša Arsenovič župan, naročnik, član
Gregor Reichenberg univ. dipl. inž. arh. naročnik - predsednik komisije
Izr. prof. Uroš Lobnik univ. dipl. inž. arh. naročnik, član
Tomaž Kancler univ. dipl. inž. arh. naročnik namestnik
Robert Potokar univ. dipl. inž. arh. ZAPS namestnik predsednika
Darja Matjašec univ. dipl. inž. kraj. arh. ZAPS članica
mag. Polona Filipič univ. dipl. inž. arh. ZAPS namestnica
dr. Andrej Šmid univ. dipl. inž. arh. poročevalec A
Anja Bauman Školjak univ. dipl. inž. kraj. arh. poročevalec KA
Alenka Zupan univ. dipl. um. zgod. in soc. kult. izvedenka spomeniško varstvo
Robert Pangeršič grad.teh. izvedenec investicija
Dunja Šutanovac univ. dipl. inž. arh.skrbnica

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
Vodeni ogled natečajnega območja 3.7.2019 ob 14:00
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 26.7.2019
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 2.8.2019
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 22.8.2019
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 24.8.2019
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije petek 30.8.2019 do 14:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 10.9.2019
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma oktober 2019
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.8.2019 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Mestna občina Maribor
Ulica heroja Staneta 1
Maribor
2000
Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
21/06/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen