Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Uređenja kulturno-povijesne cjeline Solina, Travarice i Lokvica u Trogiru , Trogir/ Kroatien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2037066
Tag der Veröffentlichung
03.11.2023
Aktualisiert am
15.02.2024
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
10 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
10.01.2024 16:00
Preisgerichtssitzung
01.02.2024

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

STUDIO SOL LANDSCAPE & ARCHITECTURE j.d.o.o.
Verfahrensart
Offener Projektwettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Projektwettbewerb zur Schaffung einer konzeptionellen architektonisch-städtebaulichen Lösung für die Gestaltung des kulturhistorischen Komplexes Solina, Travarica und Lokvica in Trogir.
Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog-urbanističkog rješenja uređenja kulturno-povijesne cjeline Solina, Travarice i Lokvica u Trogiru.

Jury
Vedran Duplančić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS
Ante Bilić, dipl.ing.građ., (gradonačelnik), predstavnik raspisivača
Filip Vidović, mag. ing.arch., predstavnik provoditelja
Dr.sc. Dujmo Žižić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
Jasna Popović, dipl. pov. umjetnosti i etnologinja (pročelnica konzervatorskog odjela u Trogiru), predstavnik raspisivača
03/11/2023    S212

Hrvatska-Trogir: Organizacija natječaja za projekt u arhitekturi

2023/S 212-667325

Obavijest o projektnom natječaju

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: GRAD TROGIR

Nacionalni registracijski broj: 84400309496

Poštanska adresa: Trg Ivana Pavla II br.1/II

Mjesto: Trogir

NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija

Poštanski broj: 21220

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Marela Hrabar

E-pošta: marela.hrabar@trogir.hr

Telefon: +385 21800427

Telefaks: +385 21800408

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.trogir.hr

Adresa profila kupca: www.trogir.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+F12-0045941
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog-urbanističkog rješenja uređenja kulturno-povijesne cjeline Solina, Travarice i Lokvica u Trogiru

Referentni broj: 03/23 VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71230000 Organizacija natječaja za projekt u arhitekturi
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71200000 Arhitektonske i srodne usluge
71220000 Usluge projektiranja u arhitekturi
II.2.4)Opis nabave:

 

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog-urbanističkog rješenja uređenja kulturno-povijesne cjeline Solina, Travarice i Lokvica u Trogiru

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natječaja
Otvoreni
IV.1.7)Imena već odabranih sudionika:
IV.1.9)Kriteriji za ocjenjivanje projekata:

 

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

7.1 Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom – Natječajnim zadatkom i Uvjetima Natječaja odnosno:

a. ukoliko su predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,

b. koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,

c. čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,

d. koji nisu u skladu s važećom prostorno planskom dokumentacijom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja

7.2. Zadatak je da Natjecatelji predlože optimalno urbanističko - arhitektonsko rješenje u pogledu funkcionalnosti, izgrađenosti, visine i oblikovanja građevina vodeći računa o okolnoj izgradnji i širem urbanom kontekstu.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati:

• zadovoljenje prostornog plana;

• kvalitetno prostorno-oblikovno rješenje u odnosu na urbani kontekst;

• funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;

• prepoznatljivost arhitektonskog koncepta;

• estetsku i oblikovnu kakvoću rješenja;

• kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju cjelokupnog obuhvata;

• usklađenost s konzervatorskom i krajobraznom podlogom;

• ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju;

• kakvoća rješenja priključenja na prometnu i drugu komunalnu infrastrukturu.

Omjer vrednovanja rješenja unutar isključivo urbanističkog dijela obuhvata i dijela predviđenog za realizaciju iznosi 20 / 80 (zone „B“ i „C“ / zone „A“, „D“ i „E“). Svi natječajni radovi moraju udovoljavati ovom natječajnom zadatku i Uvjetima natječaja.

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu projekata ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 10/01/2024
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Datum slanja poziva na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.3)Nagrade i ocjenjivački sud
IV.3.1)Podaci o nagradi(ama)
Bit će dodijeljena(-e) nagrada(-e): da
Broj i vrijednost nagrade(-a) koja(-e) će se dodijeliti:

 

4.1 Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 61.333,00 Eura.

4.2. Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje, Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

NAGRADA BROJ NAGRADA NETO IZNOS *BRUTO IZNOS

(aproksimativno)

1. NAGRADA 1 24.533,20 Eura 34.355,68 Eura

2. NAGRADA 1 15.333,25 Eura 21.472,30 Eura

3. NAGRADA 1 9.199,95 Eura 12.883,38 Eura

4. NAGRADA 1 7.359,96 Eura 10.306,70 Eura

5. NAGRADA 1 4.906,64 Eura 6.871,14 Eura

UKUPNO 61.333,00 Euro 85.889,20 Euro

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na neto autorske naknade i pripadajuće poreze, doprinose, prirez i druga davanja na bruto honorar, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu fizičkoj osobi koja nije u sustavu PDV-a. Za autore koji su obveznici PDV-a na neto iznos autorske naknade, obračunat će se samo iznos PDV-a, bez poreza, doprinosa, prireza i drugih davanja na autorska djela, i to temeljem ispostavljenog računa.

4.3. Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade prema konačnom rangu radova.

4.4. Nagrade koje Natjecateljima dodjeljuje Ocjenjivački sud, u skladu s uvjetima Natječaja Natjecateljima plaća Raspisivač i to za autore koje nisu u sustavu PDV-a, temeljem potpisanog Ugovora o autorskom djelu, a autorima koji su u sustavu PDV-a temeljem Ugovora o autorskom djelu i ispostavljenog računa sukladno zakonskim propisima.

4.5. ...

IV.3.2)Podaci o isplatama svim sudionicima:
IV.3.3)Dodatni ugovori nakon provedenog natječaja
Svi ugovori o uslugama nakon provedenog natječaja sklopit će se s dobitnikom ili jednim od dobitnika natječaja: da
IV.3.4)Odluka ocjenjivačkog suda
Odluka ocjenjivačkog suda obvezujuća je za javnog naručitelja/naručitelja.: da
IV.3.5)Imena odabranih članova ocjenjivačkog suda:
1. Vedran Duplančić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS
2. Ante Bilić, dipl.ing.građ., (gradonačelnik), predstavnik raspisivača
3. Filip Vidović, mag. ing.arch., predstavnik provoditelja
4. dr.sc. Dujmo Žižić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
5. Jasna Popović, dipl. pov. umjetnosti i etnologinja (pročelnica konzervatorskog odjela u Trogiru), predstavnik raspisivača
Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda: 1. Luka Cvitan, mag. ing.arch., predstavnik provoditelja

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

 

Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Sukladno odredbama ZJN 2016 (NN120/16;114/22) moguće je izjavljivanje žalbe u postupku javne nabave – projektni natječaj. Rok za podnošenje žalbe određen je sukladno članku 414. ZJN 2016. Žalbu sudionik podnosi u pisanom obliku

u skladu s odredbom članka 405. ZJN 2016 Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih

informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (u daljnjem tekstu: sustav e-Žalba).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/10/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen