Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Urbano prenovo medicinskega območja Vodmat , Ljubljana/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2029820
Tag der Veröffentlichung
15.09.2020
Aktualisiert am
03.03.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Abgabetermin
05.12.2020
Preisgerichtssitzung
04.02.2021

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

2K Arhitekturna pisarna d.o.o., projektiranje in urbanizem, Ljubljana
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Öffentlicher, städtischer Wettbewerb um die Auswahl der am besten geeigneten Lösung: Stadterneuerung des medizinischen Bereichs Vodmat
Institut für Transfusionsmedizin der Republik Slowenien, Universitätsklinikum, Universität Ljubljana, Medizinische Fakultät

Tekmovalna naloga
Javni, urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve: Urbana prenova medicinskega območja Vodmat
Zavod RS za transfuzijsko medicino, Univerzitetni klinični center, Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta
15/09/2020    S179
Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
2020/S 179-432766
Obvestilo o nate?aju
Pravna podlaga:Direktiva 2014/24/EU
Oddelek I: Javni naro?nik/naro?nik
I.1) Ime in naslovi
Uradno ime: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
Nacionalna identifikacijska številka: 5053960000
Poštni naslov: Šlajmerjeva ulica 6
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
I.2) Informacije o skupnem javnem naro?ilu
I.3) Sporo?anje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezpla?no za neomejen in celovit neposredni dostop na: www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
I.4) Vrsta javnega naro?nika
Oseba javnega prava
I.5) Glavna podro?ja dejavnosti
Zdravje
Oddelek II: Predmet
II.1) Obseg naro?ila
II.1.1) Naslov:
Javni nate?aj za urbano prenovo medicinskega obmo?ja Vodmat
Referen?na številka dokumenta: JN 16/2020
II.1.2) Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2) Opis
II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
II.2.4) Opis javnega naro?ila:
Javni, urbanisti?ni nate?aj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve
Urbana prenova medicinskega obmo?ja Vodmat
Zavod RS za transfuzijsko medicino, Univerzitetni klini?ni center, Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta
II.2.13) Informacije o sredstvih EU
Naro?ilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
Oddelek III: Pravne, ekonomske, finan?ne in tehni?ne informacije
III.1) Pogoji za udeležbo
III.1.10) Merila za izbor udeležencev:
III.2) Pogoji, ki se nanašajo na javno naro?ilo
III.2.1) Informacije o dolo?eni stroki
Udeležba je omejena na dolo?eno stroko: da
Navedite stroko:
Skladno z nate?ajni pogoji, to?ka 4.16. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti v okviru drugega preizkusa izpolnjevanja pogojev

Oddelek IV: Postopek
IV.1) Opis
IV.1.2) Vrsta nate?aja
Odprti postopek
IV.1.7) Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9) Merila za ocenjevanje projektov:
Nate?ajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogo?ati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za nate?aj. Ocenjevalna komisija nate?ajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih nate?ajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v to?kah od 1 do 2, pri ?emer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. to?ki, in potem navzdol po padajo?i pomembnosti do to?ke 2. (7. to?ka 84. ?lena ZJN-3):
1. celovitost urbanisti?ne rešitve (umestitev objektov, dostopnost, orientacija, kakovost odprtega javnega prostora)
2. funkcionalna zasnova (izpolnjevanje programskih zahtev, upoštevanje specifi?nih zahtev naro?nika, funkcionalna razporeditev programskih sklopov in povezav med njimi) ter
3. trajnostni vidik (energetska u?inkovitost, prilagojenost podnebnim spremembam in ekonomi?nost urbanisti?ne zasnove).
4. aktivni odnos do veljavnega prostorskega akta (OPN MOL) in pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora,
Morebitna odstopanja od predvidenega programa / usmeritev in dolo?il nate?ajne naloge je potrebno natan?no opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.
IV.2) Upravne informacije
IV.2.2) Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 05/11/2020
Lokalni ?as: 16:00
IV.2.3) Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4) Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenš?ina
IV.3) Nagrade in žirija
IV.3.1) Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada 16 000,00 EUR
Nadomestilo za odkup materialnih avtorskih pravic 16 000,00 EUR
2. nagrada 12 800,00 EUR
3. nagrada 9 600,00 EUR
Tri priznanja po 4 800,00 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 68 800,00 EUR.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2) Podatki o izpla?ilih za vse udeležence:
Podatki o odškodninah:
12 odškodnin po 1 000,00 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 12 000,00 EUR
V primeru, da bo podeljenih ve? kot 12 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine sorazmerno ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3) Naro?ila po nate?aju
Naro?ilo storitev na podlagi nate?aja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem nate?aja: da
IV.3.4) Odlo?itev žirije
Odlo?itev žirije je za naro?nika zavezujo?a: da
IV.3.5) Imena izbranih ?lanov žirije:
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): prof. mag. Tadej Glažar, univ. dipl. inž. arh.
Podpredsednik in namestnik predsednika (naro?nik - UL MF): prof. dr. Igor Švab, dr. med., dekan
?lan (naro?nik - ZTM): Iztok Krumpak, univ. dipl. prav.
?lan (naro?nik - UKC): Jure Dolinar, univ. dipl. inž. str.
?lan (naro?nik - MOL): mag. Miran Gajšek, univ. dipl. inž. arh.
?lan (ZAPS): Tadej Žaucer, univ. dipl. inž. arh.
?lan (ZAPS): Vid Ratajc, univ. dipl. inž. arh.
Namestnica ?lanov (naro?nik - MZ): mag. Simona Hribar Motore, univ. dipl. prav.
Namestnik ?lanov (ZAPS): Radovan Romih, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Poro?evalec za arhitekturo: Maj Juvanec, univ. dipl. inž. arh.
Poro?evalka za krajinsko arhitekturo: Jana Kozamernik, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Izvedenka za tehnologijo: Marja Kone?nik, univ. dipl. inž. arh.
Izvedenec za program: Gorazd Ravnikar, univ. dipl. inž. arh.
Izvedenka za podro?je varstva kulturne dediš?ine: mag. Darja Pergovnik, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Izvedenec za promet: mag. Andrej Cvar, univ. dipl. inž. grad.
Skrbnik nate?aja: Jure Henigsman, mag. inž. arh.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije
VI.3) Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 6.10.2020.
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 13.10.2020.
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo nate?ajnih elaboratov) 28.10.2020.
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo nate?ajnih elaboratov) 30.10.2020.
Oddaja nate?ajno ponudbene dokumentacije brez makete ?etrtek, 5.11.2020, do 16:00 ure.
Oddaja makete ?etrtek, 12.11.2020, do 14:00 ure.
Odlo?itev o izidu nate?aja z zaklju?nim poro?ilom predvidoma 15.12.2020.
Razstava nate?ajnih elaboratov predvidoma januar 2021.
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.10.2020 23:59:00.
VI.4) Postopki za revizijo
VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.2) Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3) Postopek revizije
VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
Poštni naslov: Šlajmerjeva ulica 6
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5) Datum pošiljanja tega obvestila:
10/09/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen