Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

UKS - Ullerød Kirke Sognehus , Hillerød/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026750
Tag der Veröffentlichung
07.06.2019
Aktualisiert am
15.12.2019
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Beteiligung
5 Arbeiten
Bewerbungsschluss
28.06.2019
Preisgerichtssitzung
25.11.2019

Gewinner

Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S, Aarhus
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Projektwettbewerb für die Planung und Gestaltung eines neuen Pfarrhauses mit zugehörigen Einrichtungen und Landschaftsgestaltung der betroffenen nahe gelegenen Außenbereiche der Ullerød-Kirche, einschließlich der Verlegung des vorhandenen Glockenstapels.

Projektkonkurrence om udformning og indretning af nyt sognehus med tilhørende faciliteter og landskabelig bearbejdning af berørte nære udearealer ved Ullerød Kirke, herunder flytning af eksisterende klokkestabel.
Konkurrenceforslagene vil blive bedømt og vægtet ud fra følgende kriterier:
40 % arkitektonisk helhedsløsning: En helhedsvurdering af projektets arkitektoniske og landskabsarkitektoniske kvalitet herunder projektets relation til Kirken og evne til at skabe sammenhæng mellem kirke, præstebolig,
Parkeringsanlæg og sognehus, i henhold til konkurrenceprogrammet.
30 % Funktionalitet, disponering og anvendelighed: Projektets evne til at organisere byggeriet og de omkringliggende udearealer, æstetik, funktionelt og teknisk, så der opstår optimale sammenhænge, tilgængelighed og et klart, enkelt og funktionelt flow såvel internet som eksternt, i henhold til konkurrenceprogrammet.
20 % økonomi (økonomisk overslag): Forslagets evne til at overholde økonomien, i henhold til konkurrenceprogrammet.
10 % organisation: CV på nøglemedarbejdere, der i givet fald vil blive tilknyttet opgaven, vil blive vurderet på deres erfaring. Projekteringsleder, sagsansvarlige for arkitekt, landskabsarkitekt og ingeniørfagene samt byggeleder.
07/06/2019    S109    - - Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Begrænset udbud 
Danmark-Hillerød: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
2019/S 109-266488
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Legal Basis:
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed/enhed
I.1) Navn og adresser
Ullerød Kirke
Frederiksværksgade 143
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Formand for Menighedsrådet, Verner Bech
Telefon: +45 28927406
E-mail: verner.bech@post.tele.dk
NUTS-kode: DK013
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ullerodkirke.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
RUBOW arkitekter A/S
Bredegade 25x
København K
1260
Danmark
Kontaktperson: Helge Skovbjerg
Telefon: +45 33691138
E-mail: hsk@rubowarkitekter.dk
NUTS-kode: DK011
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: rubowarkitekter.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion
Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:
UKS - Ullerød Kirke Sognehus
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Projektkonkurrence om udformning og indretning af nyt sognehus med tilhørende faciliteter og landskabelig bearbejdning af berørte nære udearealer ved Ullerød Kirke, herunder flytning af eksisterende Klokkestabel. Derudover ombygningsarbejder i kirkens våbenhus samt option om tilbygning til kirkerummet. Der ønskes en bæredygtig kirke, med tydelig sammenhæng mellem gammelt og nyt og med rum, som har nær tilknytning til udearealerne. Det ønskes, at kirken kan opleves som en særskilt bygning, forbundet til sognehuset, men med de sydvendte glaspartier og deres lysindfald bevaret. Det er essentielt, at Ullerød Kirkes intimitet og stemning videreføres i det nye byggeri. Menighedsrådet forventer med denne arkitekturkonkurrence at kunne tilvejebringe et moderne og velfungerende byggeri, der i sin arkitektur og udtryk respekterer kirkebygningen og i en fysisk dialog med denne kan opfylde sognets behov og signalere tradition og fornyelse.
Konkurrencen gennemføres medio august til ultimo september 2019, og der nedsættes en bedømmelseskomité bestående af repræsentanter fra menighedsrådet, bygherrerådgiver/konkurrencesekretær samt fagdommere udpeget af arkitektforeningen. På baggrund af konkurrencens resultat, vil Hillerød Kommune vurdere behovet for udarbejdelse af en ny lokalplan. Projekteringen forventes at ske i perioden fra primo 2020 til ultimo 2020 hvor udbud finder sted. Udførelse af projektet forventes at ske fra primo 2021 til medio 2022.
Kontrakten om totalrådgivning, der forventes indgået med vinderen af forhandlingstilbuddet, vil forventeligt i det væsentligste være baseret på principperne i ABR 18 og ydelserne vil i væsentligste være beskrevet i henhold til Danske ARK og FRI's ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018.
Projektet vedrører totalrådgivning: arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørrådgivning. Projektet omfatter brugerinddragelse, projektering samt fagtilsyn og byggeledelse.
Den forventede ramme til håndværkerudgifter for evt. nedrivning af eksisterende sognehus, ombygning i eksisterende kirke, flytning af klokkestabel samt opførelse af det nye sognehus med bruttoareal på ca. 600 m2, eksklusive option vedrørende tilbygning til kirkerummet på ca. 50 m2, andrager ca. 18 000 000 DDK ekskl. moms.
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:
Følgende anmodningsmateriale for prækvalifikation til projektkonkurrence skal uploades som én samlet fil på Byggeweb, jf. pkt. VI.3:
A) Firmanavn, adresse, CVR-nr., telefonnr., e-mailadresse samt kontaktperson hos ansøger, samt beskrivelse af eventuelle underrådgivere og samarbejdspartnere med angivelse af firmanavn, adresse samt kontaktpersoner. Der stille krav til optagelse i handelsregister etc.
B) Antal ansatte gennem de seneste tre år. For ansøger, samt eventuelle underrådgivere.
C) Revisorattesteret erklæring eller årsregnskab med oplysninger om ansøgers økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende omsætning, resultat efter skat, balance og egenkapital. For ansøger. Der stilles krav til økonomisk og finansiel formåen: Der kræves positiv egenkapital for det seneste disponible regnskabsår.
D) Tro- og love-erklæring, hvor ansøgeren erklærer, at virksomheden ikke har gæld til det offentlige på mere en 100 000 DDK.
Såfremt ansøgningen indleveres af et konsortium, skal ansøgningen indeholde en erklæring om direkte, ubegrænset og solidarisk hæftelse mellem deltagerne i konsortiet samt bemyndigelse til en deltager i konsortiet til ubegrænset at kunne forpligte de øvrige medlemmer af konsortiet ved din underskrift. De ovenfor i pkt. A-D krævede oplysninger skal desuden vedlægges for samtlige konsortiedeltagere. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for en konsortiedeltagers vedkommende, vil ansøgningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysninger kan have indflydelse på prækvalifikationsvurderingen.
E) Der må samlet for arkitekt og landskabsarkitekt højst vedlægges 6 referencer for udført arbejde i de seneste 6 år og de må max. fylde 1 A4 side pr. stk. Ingeniørreferencer vedlægges i listeform på max. 1 A4 side. Ordregiver vil begrænse antallet af ansøgere ud fra vurdering af vedlagte reference og deres relevans i forhold til den udbudte opgave, jf. opgavebeskrivelse og det samlede udbudsmateriale. Ved vurdering af vedlagte referencer lægges der særligt vægt på referencer indenfor:
— Tilbygning til bevaringsværdigt byggeri,
— Landskabsarbejder ved offentlige anlæg, som programmatisk er sammenligneligt med udbudte opgave,
— Byggeri, som programmatisk er sammenligneligt med udbudte opgave.
Referencerne bør anskueliggøre, hvorledes de er relevante for nærværende udbud samt indeholde oplysninger om kunde inkl. kontaktdata, opgavens størrelse (entreprisesum og antal etagekvadratemeter) samt karakter (type af byggeri), beskrivelse af ansøgernes egne ydelser samt udførelsesperiode (status).
I det omfang ansøger ønsker, at der skal lægges vægt på underrådgivers og samarbejdspartnernes forhold ved prækvalifikationsvurderingen, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, at underrådgiveren/
samarbejdspartneren stiller sine kompetencer til rådighed for ansøgeren i forbindelse med projektets udførelse.
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 5
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:
Konkurrenceforslagene vil blive bedømt og vægtet ud fra følgende kriterier:
- 40% Arkitektonisk helhedsløsning: En helhedsvurdering af projektets arkitektoniske og landskabsarkitektoniske kvalitet herunder projektets relation til Kirken og evne til at skabe sammenhæng mellem kirke, præstebolig, parkeringsanlæg og sognehus, i henhold til konkurrenceprogrammet,
- 30% Funktionalitet, disponering og anvendelighed: Projektets evne til at organisere byggeriet og de omkringliggende udearealer, æstetik, funktionelt og teknisk, så der opstår optimale sammenhænge, tilgængelighed og et klart, enkelt og funktionelt flow såvel internet som eksternt, i henhold til konkurrenceprogrammet,
- 20% Økonomi (økonomisk overslag): Forslagets evne til at overholde økonomien, i henhold til konkurrenceprogrammet,
- 10% Organisation: CV på nøglemedarbejdere, der i givet fald vil blive tilknyttet opgaven, vil blive vurderet på deres erfaring. Projekteringsleder, sagsansvarlige for arkitekt, landskabsarkitekt og ingeniørfagene samt byggeleder.
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/06/2019
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
Dato: 16/08/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: ja
Antal og værdi af præmie(r), der skal uddeles:
Vinderen vil blive tildelt 120 000 DDK ekskl. moms (dog skal halvdelen af vederlag til den, der bliver indgået rådgiverkontrakt med, betragtes som et á conto honorar, som fratrækkes honoraret for tjenesteydelsen, der indgår i kontrakten med menighedsrådet for Ullerød Kirke).
IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:
Vederlag i forbindelse med projektkonkurrencen:
Indbudte deltagere, der afleverer et konditionsmæssigt forslag i projektkonkurrencen, vil modtage et konkurrencevederlag på 100 000 DDK ekskl. moms. For vinderen se ovenstående pkt. IV.3.1.
IV.3.3) Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Verner Bech, Formand for menighedsrådet, medlem af byggeudvalget
Torben Ebbesen, Sognepræst, medlem af byggeudvalget
Lene Riis-Westergaard, Sognepræst, medlem af byggeudvalget
Helle Kaspersen, Kirketjener, medlem af byggeudvalget
Karsten Hilde, Kirkeværge, medlem af byggeudvalget
Fagdommer
Helge Skovbjerg, Konkurrencesekretær
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.3) Yderligere oplysninger:
Anmodningens Indgivelse:
Gennemførelsen af prækvalifikationsfasen samt den efterfølgende konkurrencefase vil foregå digitalt. For håndtering af prækvalifikationsfasen har ordregiver valgt at benytte udbudsportalen Byggeweb-udbud: www.rib-software.dk Ansøgere skal ved anmodning om prækvalifikation uploade anmodningsmateriale i fanen Udbud på følgende link på Byggeweb: www.rib-software.dk/TN754133A
Vedrørende anvendelse af Byggeweb, kontakt RIB SupportCenter på tlf. 31 25 17 41 eller på e-mail: support@rib-software.dk
Det er gratis for ansøgere at få adgang til udbudsportalen Byggeweb.
Aflevering og Svar:
Alt materiale skal gerne samles i én pdf pr. ansøger.
Meddelelse om hvem der prækvalificeres, vil blive udsendt til den af ansøger oplyste kontaktpersons e-mailadresse.
Spørgsmål:
Eventuelle spørgsmål skal stilles i Byggeweb-udbuds 'Spørgsmål og Svar'-modul. Spørgsmål skal stilles senest d. 2019.6.17. Spørgsmål som fremsendes efter denne dato, vil alene blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage før prækvalifikationsfristens udløb. Svar uploades på Byggeweb-udbud.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dkInternetadresse: naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor den ordregivende myndighed har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klage over andre forhold skal indgives inden 45 dage efter at ordregiver har offentliggjort bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiver om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/06/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen