Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Troyerovo námestie a Základná umelecká škola , Stupava/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028712
Tag der Veröffentlichung
11.03.2020
Aktualisiert am
21.09.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
28 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
11.05.2020
Preisgerichtssitzung
07.09.2020

Gewinner

young.s.architekti s.r.o., Bratislava
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gestaltung des öffentlichen Raums des Troyer Square, Neue Räumlichkeiten der Basic Art School in Stupava in einem rekonstruierten Troyer-Haus und / oder einem neuen Gebäude innerhalb des gelösten Gebiets. Mögliche Kombinationen der Nutzung von Troyer-Haus und Neubauten.

Súťažná úloha
Návrh verejného priestoru Troyerovho námestia, Nové priestory Základnej umeleckej školy v Stupave v rekonštruovanom objekte Troyerovej kúrie a/alebo novej stavbe v rámci riešeného územia. Prípadne kombinácie využitia Troyerovej kúrie a nových objektov.
11/03/2020    S50    Služby - Sú?až návrhov - Verejná sú?až 
Slovensko-Stupava: Architektonické a súvisiace služby
2020/S 050-119350
Oznámenie o sú?aži návrhov
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávate?/obstarávate?
I.1) Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Stupava
Identifika?né ?íslo organizácie (I?O): 00305081
Poštová adresa: Hlavná 1
Mesto/obec: Stupava
Kód NUTS: SK01
PS?: 900 31
Štát: Slovensko
E-mail: sekretariat@stupava.sk
Telefón: +421 260200912
Fax: +421 260200922Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.stupava.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4152
I.2) Informácia o spolo?nom verejnom obstarávaní
I.3) Komunikácia
Sú?ažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ?i poplatkov na: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4152
?alšie informácie možno získa? na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? elektronicky prostredníctvom: josephine.proebiz.com/sk/tender/6560/summary
I.4) Druh verejného obstarávate?a
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) Hlavná ?innos?
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov:
Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave
Referen?né ?íslo: OL19SPV100
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000
II.2) Opis
II.2.2) Dodato?né kódy CPV
71220000
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom sú?aže návrhov sú:
— návrh verejného priestoru Troyerovho námestia,
— nové priestory Základnej umeleckej školy v Stupave v rekonštruovanom objekte Troyerovej kúrie a/alebo novej stavbe v rámci riešeného územia,
— prípadne kombinácie využitia Troyerovej kúrie a nových objektov.
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finan?né a technické informácie
III.1) Podmienky ú?asti
III.1.10) Kritériá na výber uchádza?ov:
III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Ú?as? je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uve?te profesiu:
Návrh môže predloži? každý, kto je oprávnený na výkon ?innosti autorizovaného architekta pod?a zákona ?. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo pod?a ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, ?i mieste inej adresy ú?astníka.


Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh sú?aže
Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádza?ov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
V 1. etape kritérium na zníženie po?tu návrhov - kvalita architektonicko-urbanistického riešenia vo vz?ahu k zadaniu.
V 2.etape - kvalita architektonického riešenia vo vz?ahu k zadaniu.
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o ú?as?
Dátum: 11/05/2020
Miestny ?as: 15:00
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na ú?as? vybraným uchádza?om
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracova? projekty alebo žiadosti o ú?as?:
Sloven?ina, ?eština
IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Po?et a hodnota ude?ovaných ocenení:
1.miesto: 10 000 EUR
2. miesto: 6 000 EUR
3. miesto: 4 000 EUR
8.1.2.Porota môže rozhodnú? aj o udelení odmien návrhom na ?alších miestach poradia návrhov. V tomto prípade porota rozhodne o výške odmien pre jednotlivé návrhy. Maximálna výška takto udelených odmien môže by? spolu najviac 3 000 EUR.
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádza?om:
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledova? po sú?aži, budú pridelené ví?azovi alebo ví?azom sú?aže: áno
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávate?a/obstarávate?a záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných ?lenov poroty:
Jan Stempel
Pavol Pa?ák
Branislav Škopek
Ján Jacko
Peter Novisedlák

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Dopl?ujúce informácie:
Vyhlasovate? bude v sú?aži návrhov postupova? v súlade s ust. § 20 ZVO a komunikácia bude prebieha? elektronicky, jedinou výnimkou je predloženie návrhov, kde bude vyhlasovate? postupova? a v súlade s ustanovením § 20 ods.7 písm. c) ZVO a návrhy ú?astníci predložia v listinnej podobe v každej etape.
Komunikácia ú?astníka so sekretárom sú?aže a vyhlasovate?om bude prebieha? písomne elektronicky prostredníctvom systému Josephine na adrese josephine.proebiz.com/sk/tender/6560/summary. Komunikácia a v sú?aži návrhov si vyžaduje registráciu v systéme Josephine a tiež identifikáciu a autentifikáciu ú?astníka. Podrobné pokyny k registrácii, identifikácii a autentifikácii ú?astníka sú uvedené na adrese: files.nar.cz/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf;
Odpove? na každú v?as doru?enú žiados? o vysvetlenie sú?ažných podmienok sa oznámi bezodkladne všetkým známym ú?astníkom, prostredníctvom systému Josephine a zárove? bude zverejnená v profile verejného obstarávate?a na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Predmetom komunikácie nesmú by? informácie, ktoré by narušili anonymitu ú?astníkov.
Sú?ažné podmienky vrátane ich príloh (sú?ažných pomôcok) je možné získa? na webovej adrese sú?aže návrhov www.2021.sk/zusstupava a v profile verejného obstarávate?a. Vyhlasovate? poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k sú?ažným podmienkam, vrátane všetkých príloh, ktoré sú tvorené aj sú?ažnými pomôckami.
Predpokladaná hodnota zákazky ur?ená v súlade s ust. § 120 ods. 4 ZVO je 195 280 EUR bez DPH.
Sú?až je dvojetapová:
V prvej etape (kole) sú?aže ú?astníci navrhnú urbanistické riešenie celého riešeného územia, s vyzna?ením jednotlivých funkcií, prevádzkových schém a variabilného využitia verejných priestorov po?as roka.
V druhej etape (kole) sú?aže ú?astníci navrhnú architektonické riešenie ZUŠ v nadväznosti na riešenie územia z prvého kola.
VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získa? informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:

06/03/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen