Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Tři v jednom pro Libčice nad Vltavou , Libčice nad Vltavou/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2030343
Tag der Veröffentlichung
27.11.2020
Aktualisiert am
19.05.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Bewerbungsschluss
15.01.2021
Preisgerichtssitzung
20.04.2021

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.

2. Preis

Atelier bod architekti s.r.o.

3. Preis

ATELIER HORKÝ s.r.o.
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist der Entwurf eines neuen Stadthauses sowie die Umgestaltung des Stadtbüros und des umgebenden öffentlichen Raums. Die Verteilung der Funktionen in den Gebäuden wird vom Bauherrn empfohlen. Wenn die vorgeschlagenen Funktionen getauscht werden, ist die Schaffung des Stadthauses mit dem Wiederaufbau des Rathauses verbunden und würde die letzte Etappe darstellen. Der derzeitige Stadtrat befürwortet mit überwältigender Mehrheit die Idee eines Stadthauses in Phase 1.
Ziel des Wettbewerbs ist es, dass die Stadt Libčice nad Vltavou einen Partner für die Schaffung von hochwertigen öffentlichen Einrichtungen findet.

Předmětem soutěže je návrh novostavby městského domu a úpravy prostor městského úřadu a okolního veřejného prostranství. Rozložení funkcí do objektů je zadavatelem doporučené. Při případném prohození navržených funkcí je vznik městského domu vázán na rekonstrukci radnice a stal by se tak poslední etapou. Stávající zastupitelstvo těsnou většinou podporuje myšlenku vzniku městského domu v etapě 1.
Cílem soutěže je pro město Libčice nad Vltavou najít partnera pro vytvoření kvalitní veřejné vybavenosti.
27/11/2020 S232
Česko-Libčice nad Vltavou: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
2020/S 232-572667
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Libčice nad Vltavou
Národní identifikační číslo: 00241407
Poštovní adresa: náměstí Svobody 90
Obec: Libčice nad Vltavou
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 252 66
Země: Česko
Kontaktní osoba: Igor Kovačević
E-mail: igor@cceamoba.cz
Tel.: +420 60381008
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.libcice.cz/
Adresa profilu zadavatele: nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-S00000007

I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-S00000007
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-S00000007
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Tři v jednom pro Libčice nad Vltavou

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem soutěže je návrh novostavby městského domu a úpravy prostor městského úřadu a okolního veřejného prostranství. Rozložení funkcí do objektů je zadavatelem doporučené. Při případném prohození navržených funkcí je vznik městského domu vázán na rekonstrukci radnice a stal by se tak poslední etapou. Stávající zastupitelstvo těsnou většinou podporuje myšlenku vzniku městského domu v etapě 1.

Cílem soutěže je pro město Libčice nad Vltavou najít partnera pro vytvoření kvalitní veřejné vybavenosti.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

Splňují technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tj. předloží seznam 2 významných služeb, referenčních projektů, obdobného charakteru (Portfolio).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Počet účastníků, kteří budou zváženi: 5
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

a) kvalita urbanistického a krajinářského řešení komfort a flexibilita užívání veřejného prostranství, funkčnost ekologického konceptu,

b) kvalita architektonického řešení nového městského domu a rekonstruované radnice funkčně provozní řešení, orientace, logické vazby a komfort uživatelů,

c) konstrukční a technologická řešení s přihlédnutím k investičním a provozním nákladům funkčnost energetického konceptu.

Porota bude žádosti o účast a později návrhy hodnotit na základě znalostí a zkušeností svých členů.

Takové hodnocení bude tedy profesionálním, leč subjektivním názorem poroty. Tento způsob hodnocení je obecně v soutěži o návrh standardní a účastníci soutěže svou účastí v ní vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 15/01/2021
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
Datum: 29/01/2021
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština

IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

Celková částka na ceny a odměny se stanovuje ve výši 750 000 CZK,

První cena se stanovuje ve výši 350 000 CZK,

Druhá cena se stanovuje ve výši 200 000 CZK,

Třetí cena se stanovuje ve výši 100 000 CZK.

Odměny budou udělené v celkové vyšší 100 000 CZK. Odměny jsou stanovené na jednoho účastníka maximálně ve výši 50 000 CZK a budou udělené účastníkům, kteří podají návrh, splní soutěžní podmínky, ale neobdrží žádnou z cen.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

Platby všem účastníkům nebudou, viz předchozí bod.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Pavel Bartoš, starosta
Petra Pelešková, předsedkyně Výboru rozvoje města
Ján Stempel, architekt, Stempel & Tesař, stempeltesar.com
Petr Lešek, architekt, Projektil, projektil.cz
Lenka Křemenová, architektka, a1architects, a1architects.cz
Jiří Opočenský, městský architekt náhradník závislý
Daniel Baroš, architekt, Henkai, henkai.cz náhradník nezávislý

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
24/11/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen