Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Revitalisierung der Fußgängerzone / Revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova - Jaselská - Vajanského - Sládkovičova , Trenčín/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026813
Tag der Veröffentlichung
14.06.2019
Aktualisiert am
30.12.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
8 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
23.09.2019
Preisgerichtssitzung
05.12.2019

Gewinner

Atelier Art, s.r.o., Bratislava
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die städtebauliche Landschaftslösung für die Revitalisierung der Fußgängerzone in Trenčín: Hviezdoslavova - Jaselská - Vajanského Sládkovičov. Die geschätzten Kosten des Projekts (Bauarbeiten) ohne Nebenkosten und integrierte modulare öffentliche Beleuchtung betragen 2 312 000,00 EUR ohne MwSt.

Konkurenčné úloha
Predmetom súťaže je urbanisticko-architektonicko-krajinárske riešenie revitalizácie pešej zóny v Trenčíne: Hviezdoslavova - Jaselská - Vajanského Sládkovičova. Predpokladané náklady na realizáciu projektu (zhotovenie diela) bez inžinierskych sietí a integrovaného modulárneho verejného osvetlenia sú 2 312 000,00 EUR bez DPH.
14/06/2019 S113 - - Služby - Súťaž návrhov - Verejná súťaž
Slovensko-Trenčín: Architektonické a súvisiace služby
2019/S 113-278281
Oznámenie o súťaži návrhov
Legal Basis:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Mesto Trenčín
00312037
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Arch. Martin Bedatš, tel.: +421 902 911 311, e-mail: martin.bedats@trencin.sk za opis predmetu zákazky, JUDr. Marta Sokolíková, tel.: +421 911 041 826, e-mail: marta.sokolikova@trencin.sk – za verejné obstarávanie
Telefón: +421 326504220
E-mail: marta.sokolikova@trencin.sk
Kód NUTS: SK022
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.trencin.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/4695

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní

I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: ww.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/4695
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: www.josephine.proebiz.com

I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Plnenie úloh obce ako orgánu samosprávy vrátane preneseného výkonu štátnej správy

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Trenčín - revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova - Jaselská - Vajanského - Sládkovičova
Referenčné číslo: UP-VO /2019
II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71250000
II.2.4)Opis obstarávania:
Predmetom súťaže je urbanisticko-architektonicko-krajinárske riešenie revitalizácie pešej zóny v Trenčíne: Hviezdoslavova - Jaselská - Vajanského Sládkovičova.
Predpokladané náklady na realizáciu projektu (zhotovenie diela) bez inžinierskych sietí a integrovaného modulárneho verejného osvetlenia sú 2 312 000,00 EUR bez DPH.
Vzhľadom k tomu, že vyhlasovateľ v čase vyhlásenia súťaže návrhov nevie, či si správcovia jednotlivých inžinierskych sietí budú sami vykonávať realizáciu inžinierskych sietí vrátane projektových dokumentácií, nezahŕňa ich do predpokladaných nákladov na realizáciu projektu a projektové dokumentácie jednotlivých inžinierskych sietí vrátane integrovaného modulárneho verejného osvetlenia nie sú predmetom tejto súťaže.
Predpokladaná hodnota predmetu súťaže (t.z. súčet cien v súťaži návrhov a ceny za projektovú dokumentáciu, ktorá bude zadaná na základe výsledkov tejto súťaže návrhov) je 182 000,00 EUR bez DPH, z toho maximálna hodnota služieb zadaných v priamom rokovacom konaní nasledujúcom po tejto súťaži návrhov je 142 000,00 EUR bez DPH a súčet odmien v tejto súťaži návrhov je najviac 40 000,-EUR.
V prípade, ak ponuková cena účastníka za vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená vyhlasovateľom s DPH, môže vyhlasovateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.
Podľa predmetu riešenia sa súťaž vyhlasuje ako urbanisticko-architektonicko-krajinárska súťaž (kombinovaná súťaž návrhov podľa § 1 ods. 1 písm. g) Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z. o súťaži návrhov).
Podľa účelu sa súťaž vyhlasuje ako projektová.
Podľa okruhu účastníkov sa súťaž vyhlasuje ako verejná, pre vopred neurčený počet anonymných účastníkov v prvom kole. Maximálny počet účastníkov, ktorí budú vyzvaní do druhého kola, sú piati, minimálny počet sú traja. (viď bod 13.2 týchto súťažných podmienok). Druhé kolo bude tiež anonymné.
Podľa počtu kôl sa súťaž vyhlasuje ako dvojkolová.
Cieľom prvého kola súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie riešenia predmetu súťaže pre postup do druhého kola, ktoré splnia požiadavky vyhlasovateľa, obsiahnuté v týchto súťažných podmienkach.
V druhom kole budú postupujúce návrhy z prvého kola revidované odporúčaniami poroty a dopracované o podrobnejšie krajinárske riešenie, detaily, povrchy, špecifikáciu materiálov, osvetlenia, mobiliáru, drobnej architektúry, prípadných priestorových architektonických konštrukcií (objektov), umeleckých diel a podobne.
Obsahové požiadavky na návrh sú uvedené v súťažnej pomôcke 1 Zadanie, ktorá je ako príloha k Súťažným podmienkam.
Vyhlasovateľ oznamuje, že na súťaž návrhov nadväzuje postup zadávania zákazky na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h) a § 82 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na základe výsledkov súťaže bude v priamom rokovacom konaní zadávaná zákazka, ktorej predmetom bude dodanie týchto služieb:
— dopracovanie súťažného návrhu do formy štúdie
— dopracovanie súťažného návrhu do formy dokumentácie pre územné konanie
— dopracovanie súťažného návrhu do formy dokumentácie pre stavebné konanie
— dopracovanie súťažného návrhu do formy dokumentácie pre realizáciu stavby
— výkon autorského dozoru.
Projektová dokumentácie bude členená na 3 etapy v zmysle súťažnej pomôcky 2a.
Účastník, ktorý predloží v rámci súťaže návrh, udeľuje vyhlasovateľovi súhlas na používanie návrhu (ďalej len Licencia), v zmysle návrhu Licenčnej zmluvy. Účastník sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú podieľať na spracovaní návrhu tak, aby si tretia osoba nemohla uplatňovať voči vyhlasovateľovi žiadne nároky. V prípade, že si tretia osoba uplatní voči vyhlasovateľovi nárok z titulu porušenia autorských práv, účastník sa zaväzuje nahradiť vyhlasovateľovi škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku uplatnenia nároku treťou osobou, a to v plnej výške.
Podrob. informácie sú uvedené v SP.
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.10)Kritériá na výber uchádzačov:

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu:
Požiadavka na odbor. spôsobilosť:
Autorizácia SKA v súlade s § 4 alebo § 4a, resp. autorizáciu Slovenskej komory stavebných inžinierov podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších zmien a predpisov alebo oprávnenie podľa ekvival. právnej úpravy platnej v členských štátoch EÚ.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
Kritérium hodnotenia v I. kole súťaže
Komplexná kvalita návrhu: maximálne 100 bodov
Pod komplexnou kvalitou návrhu je myslená kvalita návrhu z nasledovných hľadísk:
— celková kvalita urbanisticko-architektonicko-krajinárskeho riešenia
— kvalita verej. priestorov a zvýšenie ich atraktivity
— zabezpečenie koridorov pre mobilitu a ich vzťah s oddychovo relaxačnými priestormi
— prepojenia jednotl. funkcií a priestorov
— vzťahy riešeného územia s kontakt. územiami, aj v kontexte s MPR Trenčín
— ekonomická primeranosť návrhu z pohľadu investič. a prevádz. nákladov
13.3. Kritérium hodnotenia v II. kole súťaže
Komplexná kvalita návrhu: maximálne 100 bodov
Pod komplexnou kvalitou návrhu je myslená kvalita návrhu z nasledovných hľadísk:
— celková kvalita urbanisticko-architektonicko-krajinárskeho riešenia
— kvalita verejných priestorov a zvýšenie ich atraktivity
— zabezpečenie koridorov pre mobilitu a ich vzťah s oddychovo relaxačnými priestormi
— prepojenia jednotlivých funkcií a priestorov
— vzťahy riešeného územia s kontaktnými územiami, aj v kontexte s MPR Trenčín
— ekonomická primeranosť návrhu z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov
Na základe rozhodnutia poroty môže byť kritérium hodnotenia v druhom kole súťaže upravené, v takom prípade bude špecifikované vo výzve k účasti v II. kole súťaže posielanej účastníkom, ktorých návrhy do druhého kola postúpili.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súťažných podmienkach.

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 23/09/2019
Miestny čas: 15:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina

IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:
V súťaži budú na základe rozhodnutia poroty udelené ceny a režijné odmeny v druhom kole nasledujúcim spôsobom:
Ceny a odmeny za:
1. miesto: 14 000,- EUR
2. miesto: 10 000,- EUR
3. miesto: 8 000,- EUR
1. režijná odmena: 4 000,- EUR
2. režijná odmena: 4 000,- EUR
Vyhlasovateľ uvádza, že 1. a 2. režijnú odmenu bude udeľovať iba v prípade, ak do druhého kola postúpia viac ako 3 účastníci, t. zn. 4 alebo 5 účastníci.
Účastníci druhého kola majú nárok na režijnú odmenu vo výške 4 000,- EUR. V prípade ocenenia je režijná odmena zahrnutá v sume prislúchajúcej jednotlivým cenám.
Porota si vyhradzuje právo rozhodnúť o prípadnom neudelení niektorej z cien a režijných odmien, prípadne o inom rozdelení cien a režijných odmien. Takéto rozhodnutie musí písomne zdôvodniť v zápisnici z hodnotiaceho zasadnutia.
Ceny a odmeny budú vyhlasovateľom vyplatené na bankový účet účastníka uvedený v prílohe č. 2. SP.
IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:
Ceny a odmeny budú vyhlasovateľom vyplatené na bankový účet účastníka uvedený v prílohe č. 2. Súťažných podmienok.
IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Ing. arch. Petr Lešek, predseda poroty
Ing. arch. Štefan Moravčík, podpredseda poroty
Ing. arch. Aleš Burian
Ing. arch. Martin Baloga, PhD.
Ing. arch. Dušan Šimun
Ing. arch. Drahan Petrovič -náhradník
Ing. arch. Martin Beďatš - náhradník

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
1.Vzhľadom k prednastaveniu formulára, nebolo možné zadať termín lehoty na predkladanie súťaž. návrhov II. kola, v bode IV. 2.2 je uvedená lehota na predklad. súťaž. návrhov pre I. kolo.
Lehota na predkladanie súťaž. návrhov v II. kole: 2.12.2019, 15.00 hod.
2.Výsledky súťaže budú oznámené každému účastníkovi, ktorého návrh bol hodnotený porotou prostredníctvom systému Josephine. Výsledok bude publikovaný v profile vyhlasovateľa - verejného obstarávateľa tu: www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/4695 a na internetovej stránke vyhlasovateľa www.trencin.sk a na internetovej stránke SKA www.komarch.sk.
3.Výsledky súťaže budú spolu s návrhmi (minimálne s ocenenými) zverejnené na verejnej výstave, internetových stránkach a v tlačenej forme.
4.Účastník súťaže predložením návrhu súhlasí, že všetky súťažné návrhy budú po vyhodnotení zverejnené (vystavením, publikovaním v tlačenej, aj elektronickej forme). Súťažiaci majú právo požiadať vyhlasovateľa, aby pri ich súťažných návrhoch neboli uvedené mená autorov. Svoju vôľu môžu vyjadriť písomne - zaslaním požiadavky na adresu vyhlasovateľa alebo elektronicky - e-mailom sekretárovi súťaže. Takto prejavenú vôľu môžu vyjadriť najneskôr však do 16.12.2019.
5.Licenčná zmluva bude podpísaná so všetkými účastníkmi prvého aj druhého kola.
6. Komun. medzi VO a záujem. sa uskutoční výhradne v sl.. jazyku, prípadne v čes. jazyku.Ver. obstar. bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikač.rozhrania syst. Josephine. Tento spôsob komunik.sa týka akejkoľ. komunik.a podaní medzi ver. obstar. záujem./uchádzačmi (ak nie v SP uvedené inak).
Josephine je na účely tohto ver. obst. softvér na elektroniz.zadávania ver.zákaziek. Josephine je web.aplikácia na doméne josephine.proebiz.com.
7.Všetky dokumenty musia byť predložené vyhlasovateľovi elektronicky, pričom elektronickú formu dokumentu musí účastník vyhotoviť z originálu alebo z úradne overenej fotokópie originálu dokumentu (pokiaľ výslovne nie je určené inak).
8.Ver.obs.umožňuje neobmedz. a priamy prístup elektr.prostriedkami k súťaž.podkladom.
9. Za účelom preukázania podmienky účasti týkajúcej sa odbornej spôsobilosti sa vyžaduje predloženie dokladu preukazujúceho odbornú spôsobilosť, a to autorizáciu SKA v súlade s § 4 alebo § 4a, resp. autorizáciu Slovenskej komory stavebných inžinierov podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších zmien a predpisov alebo oprávnenie podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka, na základe ktorej bude oprávnený poskytovať služby projektovej činnosti v Slovenskej republike. Uvedené (doklad o autorizácii) sa nevyžaduje (a účastník nebude v prípade nepredloženia vylúčený) v prípade, ak má účastník aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri napr. na stránke www.sksi.sk, www.komarch.sk alebo v inom, verejne prístupnom registri. V tomto prípade si oprávnenie účastníka overí verejný obstarávateľ. Odporúča sa v tomto prípade uviesť v ponuke link na overenie oprávnenia.Bližšie k tomu v SP.
10. Vyhlasovateľ upozorňuje, že v rámci priameho rokovacieho konania, ktoré bude nadväzovať na ukončenú súťaž návrhov podľa § 81 písm. h) a § 82 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bude vyhlasovateľ požadovať len od úspešného účastníka / účastníkov preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
11.Verej. obstarávanie nie je zelené verej. obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, ani nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
12. Ostatné informácie sú uvedené v Súťažných podmienkach

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11/06/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen