Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Tranzit Ház – építészeti tervpályázat , Balatonszepezd/ Ungarn

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2031490
Tag der Veröffentlichung
21.04.2021
Aktualisiert am
19.08.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
16 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
15.06.2021
Abgabetermin
15.06.2021
Preisgerichtssitzung
15.07.2021

Gewinner

APM-Consulting Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs: Architekturwettbewerb für das Gemeinschafts- und Ausbildungszentrum Tranzit House
Ziel des Wettbewerbs ist es, das Gemeinschafts- und Schulungszentrum der Stiftung in dem denkmalgeschützten Gebäude in der Puskinstraße 4, 1088 Budapest (Nr. 36548) (Gebäude) unterzubringen, indem Renovierungspläne für das Gebäude erstellt und die für die Bereitstellung bestimmter geplanter Funktionen erforderlichen Erweiterungen ermittelt werden sowie neue Teile des Gebäudes entworfen werden.

Versenyfeladat
Beszerzés megnevezése: Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázat
A Tervpályázat célja a műemléki védelem alatt álló, 1088 Budapest, Puskin utca 4. (Hrsz. 36548.) épületben (Épület) az Alapítvány közösségi tereinek és képzési központjának elhelyezése, az épület felújítási terveinek elkészítésével és az egyes tervezett funkciók ellátásához szükséges bővítmények meghatározása, új épületrészek megtervezése.
21/04/2021    S77
Magyarország-Balatonszepezd: Építészeti tervezési szolgáltatások
2021/S 077-198255
Tervpályázati kiírás
Jogalap:2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkér?
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Kommentár Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: 18189199119
Postai cím: Pet?fi utca 28/A.
Város: Balatonszepezd
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8252
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sirály Katalin
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Telefon: +36 17990140
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkér? általános címe: www.tranzit.info.hu
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történ? hozzáférés korlátozott. További információ a következ? helyr?l érhet? el: www.tranzithaz.hu/
További információ a következ? címen szerezhet? be másik cím:
Hivatalos név: MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel?sség? Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_75618847
Postai cím: Ötpacsirta utca 2. fszt 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eltér István
E-mail: istvan.elter@t-online.hu
Telefon: +36 309416750
Internetcím(ek):
Az ajánlatkér? általános címe: www.tranzithaz.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000427232021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következ? címre:
Hivatalos név: MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel?sség? Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_75618847
Postai cím: Ötpacsirta utca 2. fszt 1.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eltér István
Telefon: +36 309416750
E-mail: istvan.elter@t-online.hu
NUTS-kód: HU Magyarország
Internetcím(ek):
Az ajánlatkér? általános címe: www.tranzithaz.hu/
I.4) Az ajánlatkér? típusa
Közjogi intézmény
I.5) F? tevékenység
Szabadid?, kultúra és vallás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
Tranzit Ház – építészeti tervpályázat
Hivatkozási szám: EKR000427232021
II.1.2) F? CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Figyelemfelhívás:
Ajánlatkér? (kiíró) els?dlegesen és az egyértelm?ség érdekében rögzíti, hogy az I.3) kommunikáció rovatban megadott adatok részben technikai jelleg?ek.
A tervpályázati eljárás lebonyolítója a MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel?sség? Társaság. A tervpályázati dokumentációhoz történ? hozzáférés nem korlátozott. Az EKR útján történik a hirdetmény feladása, de az eljárás lebonyolítása során a www.tranzithaz.hu/ weboldalt kell használnia a pályázóknak mind a további információk beszerzésére, mind a pályázat benyújtására vonatkozóan.
Az EKR-ben rögzített kérd?lap nem releváns, technikai bejegyzés. A www.tranzithaz.hu/ oldalon rögzített Dokumentációban megadott követelmények az irányadók.
A tárgyi rovat tartalma:
Beszerzés megnevezése: Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázat
A Tervpályázat célja a m?emléki védelem alatt álló, 1088 Budapest, Puskin utca 4. (Hrsz. 36548.) épületben (Épület) az Alapítvány közösségi tereinek és képzési központjának elhelyezése, az épület felújítási terveinek elkészítésével és az egyes tervezett funkciók ellátásához szükséges b?vítmények meghatározása, új épületrészek megtervezése.
A Tervpályázatra olyan pályam?veket várnak, amelyekben megvalósul a meglév?, m?emléki védelem alatt álló, ám régóta elhagyott, mára lepusztult állapotú épület, a Magyar Tisztvisel?k Országos Egyesületének valamikori székháza, 1088 Budapest, Puskin utca 4. (Hrsz. 36548.) felújítása, a tervezett funkciók integrálásával. Valamint külön épületekben, épület részekben elhelyezésre kerülnek azok a további funkciók, amelyek a képzési központ feladatai ellátásához szükségesek, de már nem férnek el a m?emlék épületrészben. Az új épületrészek kialakítása során a m?emléki épületet és környezetet tiszteletben tartó, magas min?ség? és fenntartható természeti és épített környezet létrehozása a cél.
A Tervpályázat a m?emléki védelem alatt álló épület felújításához és funkcióval való megtöltéséhez nyújt segítséget.
A Tervpályázat célja a tervpályázati kiírásban és tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program megvalósítására legalkalmasabb tervez?, vagy tervez? csoport kiválasztása. A m?emléki védelem alatt álló Épület, valamint az új épületrészek terveinek innovatív módon, magas építészeti min?ségben, a jelen és távlati funkcionális igényeket messzemen?en kiszolgáló módon kell elkészülniük. A Tervpályázat meghirdet?je olyan építészeti javaslatokat, terveket vár, amelyek illeszkednek az érintett városrész szövetébe, és maximálisan ki tudják szolgálni az Alapítvány által az Épületbe tervezett funkciókat.
A Tervpályázat eredményeként kiválasztott, nyertes tervez?vel Ajánlatkér? tervezési szerz?dést kíván kötni a m?emléki épületek felújításáról és a kapcsolódó új épületek, épületrészek, valamint az ezekhez szorosan kapcsolódó fejlesztések tervezésér?l szóló tervdokumentáció (Tervdokumentáció) elkészítésére vonatkozóan.
A Tervdokumentáció tartalma magában foglalja a m? elkészítéséhez szükséges összes tervet és Dokumentációt. A tervezési feladat a szakmai el?írásoknak és gyakorlatnak megfelel?en generáltervezési feladatot jelent, ennek értelmében tartalmazza az összes szükséges szakági tervezési feladatot építészet, tartószerkezet, statika, épületgépészet, automatika, er?sáram, gyengeáram, villám- és túlfeszültség védelem, t?zvédelem, közm?tervezés, útépítés és forgalomtechnika, valamint tájépítészet tekintetében egyaránt.
A feladat kiterjed továbbá minden olyan kapcsolódó tevékenységre is, amelyek a tervezési feladat teljeskör? elvégzéséhez elengedhetetlenek, úgymint el?zetes vizsgálatok, geodéziai, talajmechanikai, régészeti, stb. feltárások és elemzések, füst- és kiürítési szimulációk, látványtervek, makettek, az épületet bemutató mozgóképes anyagok készítése, továbbá a kapcsolódó projektmenedzsment, koordinációs, generáltervez?i, lebonyolítói feladatok ellátása A tervezési feladat a tervpályázati Dokumentációban megjelölt ingatlanokon túl kiterjed a szomszédos ingatlanokra is, amennyiben azokon az engedélyezés, illetve a kivitelezés során a projekt megvalósítása, vagy a közm?csatlakozások miatt kapcsolódó munkák elvégzése válik szükségessé.
Pályázó vagy közös pályázó (Pályázó) – azaz a pályam? (valamennyi) szerz?je – az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet lehet:
a) Akivel szemben a Tervpályázati Rendelet 17. § (3) és 18. § (3)–(5) bekezdései szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn és err?l nyilatkozik,
b) aki a Tervpályázat titkosságát meg?rzi,
c) aki a Tervpályázatban meghirdetett tervezési feladat tekintetében a tervpályázati eljárást követ? tervezési szolgáltatás teljesítésére (tervezési feladat elkészítésére) a tervpályázati Kiírásban és Dokumentációban meghatározott feltételek szerint vállalkozik továbbá ehhez megfelel? szakértelemmel és a feladat ellátáshoz szükséges, külön jogszabály szerinti jogosultsággal fog rendelkezni és err?l nyilatkozik (Tervpályázati Rendelet 23. § (3) bekezdés b.) pont),
d) aki a tervpályázati Kiírás és Dokumentációban meghatározott szakmai követelményeknek eleget tesz és alkalmasságát az Ajánlatkér? megállapítja,
e) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati Kiírás és Dokumentáció feltételeit magára nézve kötelez?nek elfogadta (Tervpályázati Rendelet 17. § (2) bekezdés),
Az alvállalkozók, eseti szakért?k és a szerz?k munkatársai (a vonatkozó etikai normák és a Kbt. 36. §-ának betartásával) több pályázatban is közrem?ködhetnek,
A Tervpályázaton a Pályázó csak egy pályam?vel vehet részt.
Ajánlatkér? a Tervpályázat feltételeként a Tervpályázati Rendelet 30. § (2) bekezdése, valamint a tervpályázati Dokumentáció 2.9.d) pontja alapján az alábbi minimum követelményeket határozza meg a szakemberek tekintetében (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint):
Legalább 1 f? olyan szakember, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet 2. része szerinti – Építészeti tervezési terület, „É” vagy azzal egyenérték? besorolású jogosultsággal rendelkezik. Vagy jogosultság hiányában, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles építészmérnök vagy ezzel egyenérték? végzettséggel és legalább 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.
A tervez?knek rendelkezniük kell saját országukban, vagy abban az országban, ahol a munkájukat végzik, érvényes, hivatalos, a fentiekben meghatározott vagy azzal egyenérték? tervez?i jogosultsággal vagy a megfelel? végzettséggel és el?írt idej? tapasztalattal.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.3) rovatban.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és m?szaki információk

III.2) A szerz?déssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát:
266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet az építésügyi és az építésüggyel összefügg? szakmagyakorlási tevékenységekr?l


IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.2) Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7) A már kiválasztott résztvev?k neve:
IV.1.9) A pályam?vek értékelésének szempontjai:
Építészet és tömegalkotás – m?emléki védettség alatt álló épületek m?emléki értékek meg?rzése
— Innovatív bels? megjelenés, jelleg
— Az épület bels? tereinek építészeti min?sége
— Az épület térkapcsolatai, bels? közlekedési megoldások, közösségi terek kialakítása
— Fenntarthatóság – Smart és zöld technológiák alkalmazása (gépészeti rendszerek, energetika, szolgáltatások)
— Épületszerkezetek, anyaghasználat – különös tekintettel a m?emléki el?írások és az energetikai-, h?technikai el?írások együttes követelményeinek való megfelelésre adott innovatív javaslatokra
Tervezési program és funkció
— Tervezési programnak való megfelel?ség
Költségek
— Az épület kivitelezésének és fenntartásának várható költsége. Ezen szempont értékelése során a bírálóbizottság a tervez?i költségbecslést csak tájékoztató jelleggel veszi figyelembe, a releváns adatokat a tervpályázat szakért?je validálja.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályam?vek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 15/06/2021
Helyi id?: 16:00
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkez?k részére történ? megküldésének dátuma
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályam?vek vagy részvételi jelentkezések elkészíthet?ek:
Magyar
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zs?ri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélend? díjak száma és értéke:
Pályázatok díjazása: Díjazásra és megvételre rendelkezésre álló keret összesen 15 000 000 HUF. Az els? helyezett maximális díjazási összege 9 000 000 HUF. Megvétel minimum összege 500 000 HUF/megvétel
IV.3.2) Az összes pályázónak történ? kifizetésekre vonatkozó adatok:
Karakterkorlátozás miatt a VI.3) rovatban került rögzítésre.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követ? szerz?dések
A tervpályázati eljárást követ?en a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerz?dést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelez? az ajánlatkér? számára: igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
Elnök: Simon Ildikó Beatrix (A Kommentár Alapítvány kuratóriumának elnöke)
Társelnök: Fegyverneki Sándor (Volt országos f?építész)
Hartvig Lajos (Építész, a Magyar Építész Kamara delegáltja)
Deák Krisztina (F?osztályvezet?, Miniszterelnökség, Építészeti és M?emlékvédelmi F?osztály)
Barta Ferenc (F?építész, Budapest VIII. ker.)
Heged?s Zoltán (Alapítványi delegált)
Tóth Csaba (Építész)
VI. szakasz: Kiegészít? információk

VI.3) További információk
:
Ajánlatkér? (kiíró) rögzíti, hogy a közrem?köd? felel?s akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Sirály Katalin (FAKSZ lajstromszáma: 00365)
Kar. korl. miatt folytatás a II.2.4) rovatból:
— Annak a szakembernek nyilatkozat keretében történ? megnevezése, akit ajánlattev? be kíván vonni a teljesítésbe,
— A szakmai tapasztalatot ismertet?, a szakember által saját kez?leg aláírt szakmai önéletrajz. A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) – térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. Ajánlatkér? a szakmai gyakorlat alatt a fels?fokú végzettség megszerzését követ?, a végzettségnek megfelel? munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti. Amennyiben a szakember egyazon id?ben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy id?ben több projekten is dolgozott,
— A szakember el?írt jogosultságát, végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszer? másolata
— A szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (a szakembernek nyilatkoznia szükséges annak vonatkozásában, hogy a szerz?dés teljesítése során rendelkezésre fog állni).
Ajánlatkér? felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a nyertes Pályázó alkalmasságának igazolásában feltüntetett szakembereknek az Ajánlatkér?vel kötött tervezési szerz?dés teljesítésében személyesen közre kell m?ködniük. Ajánlatkér? felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a hatályos magyar jogszabályok alapján, amennyiben a Tervpályázatot követ? közbeszerzési eljáráson nyertes Pályázó nem rendelkezik MAGYARORSZÁGON érvényes jogosultsággal, úgy a szerz?dés megkötésének el?feltételeként a tervez?i jogosultságát vagy honosítania kell a Magyar Mérnök Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál, vagy MAGYARORSZÁGI jogosultsággal rendelkez? partner bevonásával kell biztosítania a tervez?i jogosultságot.
A bírálóbizottság a Pályázót a Tervpályázatból kizárja a következ? esetekben:
— ha beadási határid? után érkezik be a pályam?ve,
— ha a benyújtott pályam? sérti a titkosságot,
— ha a tervpályázati Kiírásban és Dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeket nem teljesíti a Pályázó pályam?ve,
— ha a Pályázó hamis adatot szolgáltat,
— Ha a tervpályázati Dokumentáció 2.9) szerinti pályázati feltételeket nem teljesíti Pályázó.
A bírálóbizottság a Pályázót a Tervpályázatból kizárhatja a következ? esetekben:
— ha az elektronikusan és a papír alapon benyújtott pályázatok tekintetében eltérés van,
— a formai követelményeket nem teljesít? vagy hiányos pályam?veket, ha a formai hiba a pályam? bírálatát ellehetetleníti.
Ajánlatkér? felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a Tervpályázat során hiánypótlásra nincs lehet?ség.
A bírálóbizottság kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesít? pályam?vet, amennyiben a formai hiba a pályam? értékelését ellehetetleníti.
A Tervpályázat hivatalos nyelve a magyar.
A Tervpályázat során a kérdések magyar nyelven nyújthatók be, a válaszokat Ajánlatkér? magyar nyelven adja meg. A pályam?vek tervlapjait, a m?szaki leírást, a nyilatkozatokat egyöntet?en magyar nyelven kötelez? elkészíteni.
Ajánlatkér? helyszíni szemlét tart a Tervpályázat meghirdetését követ?en. A helyszíni szemle id?pontja, helyszíne a Tervpályázati id?táblázatban foglaltak szerint kerül megtartásra.
A helyszíni szemle kizárólagos célja a tervezési terület megismerése. A helyszíni szemle során az Ajánlatkér? nem tart tájékoztatást, kérdések feltételére nincs lehet?ség.
A tervpályázati honlapon történ? regisztrációt követ?en a Pályázók a Kiírással és Dokumentációval és a Tervpályázattal kapcsolatban felmerül? kérdésekkel a Dokumentációban megjelölt id?pontig, a tervpályázati honlapon fordulhatnak az Ajánlatkér?höz magyar nyelven.
A határid?ben feltett kérdéseket az Ajánlatkér? a Dokumentációban megjelölt id?pontig megválaszolja, az azokra adott válaszokat magyar nyelven a honlapon megjelenteti. Ezt követ?en a kérdésekre adott válaszok a tervpályázati Dokumentáció részét képezik.
Karakterkorlátozás miatt a IV.3.2) rovat tartalma:
Több díjazott esetén a díjazás összege megoszlik a pályázók között, a zs?ri döntése alapján.
Bírálóbizottság a beérkezett pályam?veket a IV.19) rovatban meghatározott szempontok alapján bírálja és értékeli. A bírálóbizottság a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban ajánlattételre csak az els? helyen rangsorolt pályam? (az eljárásból ki nem zárt) Pályázóját kéri fel.
A díjak nettó összegek.
A Bírálóbizottság a teljes díjazásra szánt összeget kiosztja, kivéve, ha eredménytelennek min?síti a tervpályázatot. A Bírálóbizottság eredménytelennek, vagy csökkent érték?nek min?síti a pályázatot, ha egyetlen pályam?vet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak. Abban az esetben azonban, ha a tervpályázatra benyújtott pályam?vek hasznosíthatóságát a Bírálóbizottság nem tartja megfelel?nek, csökkentheti a díjazásra fordított összeget.
Meghatározható „csökkentett érték?” pályázat, pl. ha a pályázatok száma jelent?sen kevesebb, mint az el?zetesen elvárt.
A díjazott és megvételt nyert pályam?vek az Ajánlatkér?, mint a tervpályázati eljárás Ajánlatkér?je tulajdonába kerülnek, aki a tervpályázati díjazáson, illetve megvételi díjon felüli további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja a szerz?i jogi védelemre vonatkozó el?írások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályam?vek szerz?i a pályam? beadásával a szerz?i m?re vonatkozó, korlátlan, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjed?, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják, a velük kötend? felhasználási szerz?dések részletes rendelkezései szerint. A hatályos jogszabályoknak megfelel?en az Ajánlatkér? részben vagy egészben felhasználhatja a díjazott pályam?veket promóciós, reprodukciós és kiállítási célokra. Az Ajánlatkér? fenntartja a jogot, hogy díjazott pályam?veket a szerz?i jogok tiszteletben tartásával, az alkotók további javadalmazása nélkül, promóciós vagy kiállítási célokkal sokszorosítsa, feltüntetve a pályam? alkotóit.

VI.4) Jogorvoslati eljárás


VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következ? szervt?l szerezhet? be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
16/04/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen