Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Tervpályázat a Nyíregyháza Állatpark Fejlesztése Keretében Jégkorszak Interaktív Állatbemutató tárgyában , Nyíregyháza/ Ungarn

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2023666
Tag der Veröffentlichung
17.04.2018
Aktualisiert am
23.07.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
12 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
18.06.2018
Preisgerichtssitzung
29.06.2018

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Gewinner

Gav-Art Stúdió Kft., Nyíregyháza

Gewinner

DEKON Kft., Budapest

Gewinner

Építész Stúdió Kft., Budapest

Gewinner

B5 Építészstúdió Kft., Nyíregyháza

Gewinner

Tarka Kft., Budapest
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Jégkorszak attrakció tárgyban olyan színvonalas koncepciótervek beérkezését várja a kiíró, amelyek a későbbi tervezési feladatok szakmai megalapozására, az igények előzetes tisztázására alkalmasak. Cél, hogy az attrakció látogatóbarát, hosszú távon is gazdaságosan üzemeltethető környezetet teremtsen, valamint szükséges figyelemmel lenni az egyetemes tervezés során az akadálymentesség megteremtésére is.
17/04/2018    S74    - - Szolgáltatások - Tervpályázat - Nyílt eljárás 
Magyarország-Nyíregyháza: Építészeti tervezési szolgáltatások
2018/S 074-165257
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkér?
I.1) Név és címek
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK05766
Kossuth tér 1.
Nyíregyháza
4400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mester Enik?
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
NUTS-kód: HU323
Internetcím(ek):
Az ajánlatkér? általános címe: www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe: www.nyiregyhaza.hu
I.2) Közös közbeszerzés
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes kör?en, közvetlenül és díjmentesen elérhet? a következ? címen: www.kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu
További információ a következ? címen szerezhet? be másik cím:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK05766
Kossuth tér 1.
Nyíregyháza
4400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mester Enik?
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
NUTS-kód: HU323
Internetcím(ek):
Az ajánlatkér? általános címe: www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe: www.nyiregyhaza.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következ? címre:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kossuth tér 1.
Nyíregyháza
4400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mester Eniko
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
NUTS-kód: HU323
Internetcím(ek):
Az ajánlatkér? általános címe: www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe: www.nyiregyhaza.hu
I.4) Az ajánlatkér? típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5) F? tevékenység
Általános közszolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: Tervpályázat a Nyíregyháza Állatpark Fejlesztése Keretében Jégkorszak Interaktív Állatbemutató tárgyában
II.1.2) F? CPV-kód
71220000
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok)
71220000
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Jégkorszak attrakció tárgyban olyan színvonalas koncepciótervek beérkezését várja a kiíró, amelyek a kés?bbi tervezési feladatok szakmai megalapozására, az igények el?zetes tisztázására alkalmasak. Cél, hogy az attrakció látogatóbarát, hosszú távon is gazdaságosan üzemeltethet? környezetet teremtsen, valamint szükséges figyelemmel lenni az egyetemes tervezés során az akadálymentesség megteremtésére is.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és m?szaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvev?k/részvételre jelentkez?k kiválasztásának szempontjai:
III.2) A szerz?déssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát: B?vebben: lásd VI.3. pont

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.2) Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7) A már kiválasztott résztvev?k neve:
IV.1.9) A pályam?vek értékelésének szempontjai: 1. Környezetrendezés és építészet (bírálati érték 60 %) 2. Megvalósíthatóság (bírálati érték 30 %) 3. Közlekedés (bírálati érték 10 %) Az értékelés szempontjainak részletezését a tervpályázati dokumentáció tartalmazza.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályam?vek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 18/06/2018
Helyi id?: 16:00
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkez?k részére történ? megküldésének dátuma
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályam?vek vagy részvételi jelentkezések elkészíthet?ek:
Magyar
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zs?ri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélend? díjak száma és értéke: A pályam?vek díjazására és megvételére nettó 13 000 000 HUF áll rendelkezésre. Díjak száma: 0-3 db. Az I. díj összege: nettó 4 000 000 HUF. Az II. díj összege:nettó 3 000 000 HUF Az III. díj összege: nettó 2 000 000 HUF.
IV.3.2) Az összes pályázónak történ? kifizetésekre vonatkozó adatok: Az ajánlatkér? a díjazottként rangsorolt pályam?veken kívül a jelent?s részeredményeket tartalmazó további pályam?vek tekintetében is el?írja a felhasználási jogok átruházását. A pályam? megvétele esetén a pályázó a Bírálóbizottság által megállapított, a pályam? értékét is figyelembe vev? vételi díjra jogosult, az erre rendelkezésre álló keret összesen nettó 4 000 000 Ft. A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A díjak és a megvételek bruttó összegként értelmezend?ek, a törvény szerinti mérték? áfát tartalmaznak, és adóköteles bevételek. A Bírálóbizottság megfelel? színvonalú pályam?vek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy egy gy?ztes pályázót hirdessen ki. A Bírálóbizottság eredménytelennek min?síti a pályázatot, ha egyetlen pályam?vet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent érték?nek min?síti. A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerz?i jogi el?írások betartásával.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követ? szerz?dések
A tervpályázati eljárást követ?en a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerz?dést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelez? az ajánlatkér? számára: igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
dr. Kovács Ferenc
Veres István
Bán Ferenc
Balázs Mihály
Karácsony Tamás
Végh József
dr. Kovács El?d
Gajdos László
VI. szakasz: Kiegészít? információk

VI.3) További információk
: 1) A kiíró 2018. április 20-án 11:00 órakor helyszíni szemlét tart. Találkozás: Nyíregyházi Állatkert, f?bejárat 2) A Bírálóbizottság döntése alapján a kiíró 2018. július 5. napján 11:00 órakor a pályázat eredményét kihirdeti. 3) A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázóknak visszaadja. Ez esetben a pályázó az eredményhirdetést követ?en a pályázat nyilvános bemutatása után a kiíró címén veheti át pályázatát. 4) A kiíró a díjazásban, illetve megvételben nem részesült pályázatokat a nyilvános eredményhirdetést?l számított 30 napig ?rzi meg. A határid? elteltét követ?en megsemmisíti, annak kés?bbi visszakövetelésére nincs lehet?ség. 5. A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes kör?en, közvetlenül és díjmentesen elérhet? a következ? cím tervpályázati felületér?l is: mek.hu 6. III.2.1. pont folytatása: Magyarországon (belföldön) letelepedett pályázó(k) esetében a tervpályázaton azon tervez?k vehetnek részt, akiknek a feladat ellátásához és megtervezéséhez megfelel? „E” jogosultságuk van, és szerepelnek a Magyar Építész Kamara honlapján szerepl? hivatalos Névjegyzéken (www.mekon.hu). Az Európai Unió más tagállamában letelepedett (külföldi) pályázó(k) esetében a belföldi letelepedés? tervez?kével egyenérték? besorolású építész tervez?i jogosultságot a letelepedési hely szerinti tervezési jogosultság igazolásának csatolásával, továbbá olyan nyilatkozattal kell igazolni, amelyben a tervez?(k) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a szerz?déskötés id?pontjáig a Magyar Építész Kamaránál regisztráltatja (regisztráltatják) magát (magukat).

VI.4) Jogorvoslati eljárás


VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Dönt?bizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje a Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következ? szervt?l szerezhet? be
Közbeszerzési Dönt?bizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
12/04/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen