Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Terminál Praha východ , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2029795
Tag der Veröffentlichung
09.09.2020
Aktualisiert am
06.02.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
21 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
20.11.2020
Preisgerichtssitzung
09.12.2020

Gewinner

MP + ov Nehvizdy 2020 v zastoupení Metroprojekt Praha, a.s.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Ausarbeitung eines architektonisch-städtebaulichen Entwurfs für den künftigen Bau des neuen Prager Ostbahnhofs, der Teil des ersten Hochgeschwindigkeitsabschnitts in der Tschechischen Republik sein wird. Das Terminal wird als Transferknotenpunkt zwischen VRT Prag - Brno und VRT Prag - Hradec Králové und gleichzeitig als P + R-Punkt für den Pendelverkehr nach Prag und Brno dienen.

Soutěžní úkol
Předmětem soutěže je zpracování architektonicko - urbanistického návrhu pro účely budoucí výstavby nového železničního terminálu Praha východ, který bude součástí prvního vysokorychlostního úseku v ČR. Terminál bude sloužit jako přestupní uzel mezi VRT Praha - Brno a VRT Praha - Hradec Králové a zároveň jako P+R bod pro dojíždění jak do Prahy, tak do Brna.
09/09/2020    S175
?esko-Praha: Architektonické, stavební, technické a inspek?ní služby
2020/S 175-423793
Oznámení o sout?ži o návrh
Právní základ:sm?rnice 2014/25/EU
Oddíl I: Ve?ejný zadavatel/zadavatel
I.1) Název a adresa
Ú?ední název: Správa železnic, státní organizace
Národní identifika?ní ?íslo: 70994234
Poštovní adresa: Dlážd?ná 1003/7
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha
PS?: 110 00
Zem?: ?esko
Kontaktní osoba: Mgr. Kamila Kulhánková
E-mail: kamila.kulhankova@havelpartners.cz
Tel.: +420 255000946Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.spravazeleznic.cz/
Adresa profilu zadavatele: zakazky.spravazeleznic.cz/
I.2) Informace o spole?ném zadávání ve?ejných zakázek
I.3) Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná p?ímo a zcela bez omezení ?i poplatk? na: zakazky.spravazeleznic.cz/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o ú?ast musí být zaslány elektronicky prost?ednictvím: zakazky.spravazeleznic.cz/
Nabídky nebo žádosti o ú?ast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.6) Hlavní p?edm?t ?innosti
Železni?ní služby
Oddíl II: P?edm?t
II.1) Rozsah ve?ejné zakázky
II.1.1) Název:
Terminál Praha východ
II.1.2) Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspek?ní služby
II.2) Popis
II.2.2) Dodate?ný(-é) kód(-y) CPV
71200000 Architektonické a související služby
71320000 Technické projektování
71221000 Architektonické služby pro budovy
71242000 P?íprava návrh? a projekt?, odhad náklad?
II.2.4) Popis zakázky:
Terminál Praha východ
P?edm?tem sout?že je zpracování architektonicko - urbanistického návrhu pro ú?ely budoucí výstavby nového železni?ního terminálu Praha východ, který bude sou?ástí prvního vysokorychlostního úseku v ?R. Terminál bude sloužit jako p?estupní uzel mezi VRT Praha - Brno a VRT Praha - Hradec Králové a zárove? jako P+R bod pro dojížd?ní jak do Prahy, tak do Brna.
Detailní popis Zadání a p?edm?tu Sout?že je uveden v Zadání (P01). ?ešené území je znázorn?no v p?íloze P03 Sout?žních podmínek.
II.2.13) Informace o financování z prost?edk? Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prost?edk? Evropské unie: ne
Oddíl III: Právní, ekonomické, finan?ní a technické informace
III.1) Podmínky ú?asti
III.1.10) Kritéria pro výb?r ú?astník?:
III.2) Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1) Informace o vyhrazení ur?ité profesi
Oddíl IV: ?ízení
IV.1) Popis
IV.1.2) Druh sout?že
Otev?ená
IV.1.7) Jména ú?astník?, kte?í již byli vybráni:
IV.1.9) Kritéria pro hodnocení projekt?:
Kritéria, podle kterých budou sout?žní návrhy hodnoceny, se stanovují bez po?adí významnosti následovn?:
a) Celková kvalita urbanistického, architektonického, konstruk?ního, dopravního a krajiná?ského ?ešení sout?žního návrhu;
b) Ekonomická p?im??enost návrhu stavby z pohledu investi?ních náklad?.
Bližší informace viz bod 8 sout?žních podmínek.
IV.2) Administrativní informace
IV.2.2) Lh?ta pro doru?ení projekt? nebo žádostí o ú?ast
Datum: 20/11/2020
Místní ?as: 17:00
IV.2.3) Datum odeslání výzev k ú?asti vybraným zájemc?m
IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o ú?ast:
Ceština, Slovenština, Angli?tina
IV.3) Sout?žní ceny a porota
IV.3.1) Informace o cenách
Bude ud?lena sout?žní cena ?i ceny: ano
Uve?te po?et a hodnotu cen, které mají být ud?leny:
Celková ?ástka na ceny a odm?ny v sout?ži o návrh se stanovuje ve výši 3 000 000 CZK (slovy: t?i miliony korun ?eských).
První cena se stanovuje ve výši 1 200 000 CZK (slovy: jeden milion dv? st? tisíc korun ?eských).
Druhá cena se stanovuje ve výši 700 000 CZK (slovy: sedm set tisíc korun ?eských).
T?etí cena se stanovuje ve výši 500 000 CZK (slovy: p?t set tisíc korun ?eských).
Zadavatel rozd?lí mezi ty ú?astníky, jejichž sout?žní návrhy nebyly ocen?ny, avšak p?inesly pozoruhodné díl?í podn?ty a ?ešení odm?nu v souhrnné výši až 600 000 CZK (slovy: šest set tisíc korun ?eských), a to na základ? rozhodnutí poroty.
IV.3.2) Údaje o platbách všem ú?astník?m:
Zadavatel nevyplatí žádné náhrady výloh spojených s ú?astí v sout?ži o návrh.
IV.3.3) Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na sout?ž budou zadány vít?zi nebo vít?z?m sout?že: ano
IV.3.4) Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro ve?ejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5) Jména vybraných ?len? poroty:
Ing. Pavel Paidar (závislá ?ást poroty, ?ádný ?len poroty, místop?edseda poroty) - Správa železnic, státní organizace G?, úsek modernizace dráhy, odbor p?ípravy staveb (O6), ?editel odboru
Ing. Marek Pinkava (závislá ?ást poroty, ?ádný ?len poroty) - Správa železnic, státní organizace G?, samostatné odd?lení p?ípravy VRT, manažer projektu VRT
Ing. Ji?í Pob?režský (závislá ?ást poroty, ?ádný ?len poroty) - M?stys Nehvizdy, starosta
Ing. arch. Pavel Andršt (závislá ?ást poroty, náhradník) - Správa železnic, státní organizace G?, úsek modernizace dráhy, odbor p?ípravy staveb (O6), vedoucí odd?lení schvalování staveb
Ing. arch. Matyáš Hron (závislá ?ást poroty, náhradník) - Správa železnic, státní organizace G?, samostatné odd?lení p?ípravy VRT, systémový specialista
Vladimír Nekolný (závislá ?ást poroty, náhradník) - M?stys Nehvizdy, radní
Ing. arch. Antonín Novák (nezávislá ?ást poroty, ?ádný ?len poroty) - architekt, ?. autorizace ?KA 01884
Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D. (nezávislá ?ást poroty, ?ádný ?len poroty) - architekt, ?. autorizace ?KA 03146
Ing. arch. Ing. Ji?í Jan?ourek (nezávislá ?ást poroty, ?ádný ?len poroty) - architekt, ?. autorizace ?KA 04859
Ing. arch. Petr Štefek (nezávislá ?ást poroty, ?ádný ?len poroty
p?edseda poroty) - architekt, ?. autorizace ?KA 03605
Ing. arch. Anna Švarc (nezávislá ?ást poroty, ?ádný ?len poroty) - architektka
Ing. arch. Pavla Pannová (nezávislá ?ást poroty, ?ádný ?len poroty) - architektka, ?. autorizace ?KA 02986
doc. Ing. arch. Akad. arch. Ir Ji?í Kloko?ka (nezávislá ?ást poroty, náhradník) - architekt
Ing. arch. David Hlouch (nezávislá ?ást poroty, náhradník) - architekt, ?. autorizace ?KA 04117
Oddíl VI: Dopl?ující informace
VI.3) Další informace:
Sout?ž se vyhlašuje jako architektonicko urbanistická, otev?ená, jednofázová, projektová v rozsahu návrhu budoucí podoby Terminálu, jako ideová v rozsahu ?ešení širšího území a p?ípadného doprovodného rozvoje širšího území, anonymní. P?edpokládaná hodnota Následné zakázky ?iní 15 000 000 CZK bez DPH. P?edpokládané IN na stavební realizaci jsou 780 000 000 CZK bez DPH. Podmínky ú?asti v Sout?ži splní fyzické a právnické osoby, pop?ípad? jejich spole?nosti, které prokážou, spln?ní podmínek ú?asti dle sout?žních podmínek (bod 4.1. Sout?žních podmínek), mj. spl?ují základní zp?sobilost v rozsahu definovaném par. 74 ZZVZ, spl?ují profesní zp?sobilost dle par. 77 odst. 1 ZZVZ (tj. jsou zapsány v obchodním rejst?íku nebo jiné evidence). Tento požadavek se nevztahuje na: FO a jejich spole?nosti a na PO se sídlem v zemi, kde taková evidence není vyžadována. Dále p?edloží doklad dle par. 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ, že jsou oprávn?ni podnikat v rozsahu odpovídajícím p?edm?tu Sout?že, konkrétn? p?íslušné živnostenské oprávn?ní ?i licenci, a to pro živnost Projektová ?innost ve výstavb?. Povinnost p?edložit tento doklad se netýká osob, které vykonávají ?innost podle Zákona o výkonu povolání jako svobodní architekti nebo svobodní inžený?i a dále FO a PO se sídlem v zemi, kde takové oprávn?ní není vyžadováno, ?i jejich spole?ností. Dále p?edloží seznam ?len? realiza?ního týmu, kte?í se budou podílet na zpracování sout?žního návrhu p?edloženého ú?astníkem v rámci Sout?že a dále na pln?ní p?edm?tu Následné zakázky, p?i?emž ?leny tohoto realiza?ního týmu musejí být alespo? architekt, projektant pozemních staveb a projektant dopravních staveb.
Architekt musí být autorizovanou osobou ve smyslu par. 4 odst. 2 písm. a) Zákona o výkonu povolání, p?íp.autorizovanou osobou ve smyslu par. 4 odst. 3 Zákona o výkonu povolání, p?íp. autorizovaným architektem podle práva státu, jehož je ob?anem nebo v n?mž má své sídlo, tj. je požadována autorizace ?KA se všeobecnou p?sobností (?íselné ozna?ení A.0) nebo autorizace pro obor architektura (?íselné ozna?ení A.1) nebo zahrani?ní ekvivalent (s výjimkou p?ípad?, kdy podle právního ?ádu zem?, v n?mž má architekt své sídlo, se takový doklad nevydává); v posledních 10 letech p?ed zahájením Sout?že zpracoval, nebo se podílel na zpracování nejmén? 2 architektonických studií k novostavb? pozemní stavby ob?anské vybavenosti, p?i?emž alespo? v jednom p?ípad? musely p?edpokládané IN novostavby dosahovat nejmén? 100 milion? CZK bez DPH.
Projektant pozemních staveb se v posledních 10 letech p?ed zahájením Sout?že podílel alespo? ve 2 p?ípadech na zpracování projektové dokumentace minimáln? ve stupni DSP k návrhu novostavby pozemní stavby s p?edpokládanými IN novostavby (v každém jednotlivém p?ípad?) nejmén? 100 milion? CZK bez DPH
Projektant dopravních staveb se v posledních 10 letech p?ed zahájením Sout?že podílel alespo? ve 2 p?ípadech na zpracování dopravního ?ešení k návrhu novostavby pozemní stavby s p?edpokládanými IN novostavby (v každém jednotlivém p?ípad?) nejmén? 100 milion? CZK bez DPH. Podmínky podání sout?žního návrhu (v?etn? jazyku odevzdání) jsou uvedeny v sout?žních podmínkách.
VI.4) P?ezkumná ?ízení
VI.4.1) Orgán p?íslušný k p?ezkumu
Ú?ední název: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?že
Poštovní adresa: t?. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PS?: 604 55
Zem?: ?esko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.2) Subjekt odpov?dný za media?ní ?ízení
VI.4.3) P?ezkumné ?ízení
P?esné informace o lh?tách pro p?ezkumná ?ízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?žovatel dozv?d?l o domn?lém porušení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji však do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?ž o návrh považuje po výb?ru návrhu za ukon?enou.
Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?žovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?žovateli.
Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání žádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty.
Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?žných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mž st?žovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?žného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji však do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji však do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy.
Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen složit na ú?et ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? však ve výši 50 000 ?eských korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V p?ípad?, že navrhovatel nem?že stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V p?ípad? návrhu na uložení zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu složit na ú?et ÚOHS kauci ve výši 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V p?ípad?, že Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V p?ípad? návrhu na uložení zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o p?ezkumném ?ízení
Ú?ední název: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?že
Poštovní adresa: t?. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PS?: 604 55
Zem?: ?esko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení:
04/09/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen