Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Teatru Polskiej Opery Królewskiej , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035425
Tag der Veröffentlichung
28.12.2022
Aktualisiert am
09.10.2023
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
6 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
27.01.2023 12:00
Preisgerichtssitzung
12.09.2023

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

STELMACH I PARTNERZY BIURO ARCHITEKTONICZNE SP. Z O.O., Lublin

2. Preis

APA Wojciechowski sp. z o.o., Warschau

3. Preis

Dżus GK Architekci s.c. G.Dżus K.Orzechowska-Dżus, Olsztyn
Restudio Jacaszek Architekci sp. z o.o., Gdańsk

Anerkennung

WXCA Sp.z o.o., Warschau

Anerkennung

shl schmidt hammer lassen architects, Aarhus

Anerkennung

AMC Andrzej M. Choldzynski Sp. z o.o., Warschau
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist das architektonische Konzept für das Theater des Königlichen Opernhauses Polens (POK) sowie die Erschließung des Geländes. Das Konzept des Gebäudes soll den zeitgenössischen Anforderungen an Gebäude mit einer Theater- und Opernfunktion entsprechen, mit Respekt für die Landschaft und den städtischen Kontext, modern und in seinem architektonischen Ausdruck die Zeitlosigkeit der Opernkunst widerspiegelnd.

Das Opernhaus und seine Entwicklung sollen nach dem Willen des Veranstalters die folgenden Hauptfunktions- und Programmbereiche aufweisen:
- Opernsaal - ein repräsentativer Hauptsaal mit Zuschauerraum, Bühne, Bühnenkamin, Bühnentaschen und -klappen und einer versenkten Drehbühne, ein Foyer mit Empfang und Kassen, das kulturelle Funktionen erfüllen kann, einschließlich Ausstellungsflächen und Raum für Kammerkonzerte.
- Orchesterprobensaal - mit möglicher Nutzung für kleinere Konzertveranstaltungen
- Ein Platz vor dem POK-Gebäude mit einem begrünten Park.

Neben den oben genannten Grundräumen wird das Gebäude auch folgende Komponenten umfassen: Foyer, Buffet, Garderobe, Rezeption, Garderoben, POK-Verwaltung, VIP-Räume, Konferenzräume, Sozialräume, Archive, Lagerräume, Toiletten, technische Räume, Kommunikation und andere. Der Hauptsaal des Sitzes der Königlichen Polnischen Oper wird der Theater- und Opernsaal sein, der in einen Zuschauerraum mit Balkon und Logen, einen Orchestergraben und einen Bühnenraum (Kamin mit Fächern) unterteilt ist. Die Hauptfunktion dieses Saals wird die Aufführung von Opernwerken sein. Daneben sind auch Sinfoniekonzerte mit Chor und Solisten vorgesehen.

Der Standort für das neue POK-Gebäude wurde bisher nicht bebaut. Die Investition wird auf einem Teil des Grundstücks Nr. 14 des geodätischen Bezirks 5-06-12, Myśliwiecka 1 in Warschau, getätigt. Die Erschließung des Geländes und das Gebäude selbst sollten sich so in den umgebenden Raum einfügen, dass eine Reihe von sich überschneidenden kompositorischen Bedingungen erfüllt sind

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna Teatru Polskiej Opery Królewskiej (POK) wraz z zagospodarowaniem terenu. Koncepcja obiektu ma odpowiadać współczesnym wymaganiom stawianym budynkom o funkcji teatralno-operowej, z poszanowaniem krajobrazu i kontekstu urbanistycznego, nowoczesnego i oddającego w swoim wyrazie architektonicznym ponadczasowość sztuki operowej.

Budynek POK i jego zagospodarowanie w założeniu Organizatora powinny posiadać następujące główne strefy funkcjonalno-programowe:
• Sala Operowa – reprezentacyjna sala główna z widownią, sceną, kominem scenicznym, kieszeniami scenicznymi i zapadniami oraz zatapianą sceną obrotową, foyer z recepcją i kasami, mogącym pełnić funkcje kulturalne, w tym przestrzeni wystawienniczej i miejsca na koncerty kameralne.
• Sala Prób Orkiestry – z możliwością wykorzystania do mniejszych wydarzeń koncertowych
• Plac przed budynkiem POK, z urządzoną zielenią parkową.

Oprócz powyższych podstawowych przestrzeni w budynku znajdą się także, jako ich składowe: foyer, bufet, szatnia, recepcja, garderoby, administracja POK, strefy VIP, sale konferencyjne, pomieszczenia socjalne, archiwa, magazyny, toalety, pomieszczenia techniczne, komunikacja i inne. Głównym pomieszczeniem siedziby Polskiej Opery Królewskiej będzie Sala Teatralno-Operowa podzielona na widownię z balkonem i lożami, fosę orkiestrową oraz przestrzeń sceniczną (komin z kieszeniami). Wiodącą funkcją tego pomieszczenia będzie realizacja dzieł operowych. Funkcją towarzyszącą będą koncerty symfoniczne z udziałem chóru i solistów.

W miejscu pod nowy budynek POK nigdy nie było zabudowy. Inwestycja będzie realizowana na części działki nr 14 obręb geodezyjny 5-06-12, Myśliwiecka 1 w Warszawie. Zagospodarowanie terenu oraz sam budynek powinny być wkomponowane w otaczającą przestrzeń w sposób, który spełni szereg nakładających się uwarunkowań kompozycyjnych.

Jury
Magdalena Kozień-Woźniak (Vorsitz)
Jacek Lenart
Iwona Pastwa-Zarychta
Zbigniew Myczkowski
Piotr Walkowiak
Marek Szeniawski
Wojciech Wagner
Piotr Lewicki
Piotr Lorens
10/01/2023    S7

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2023/S 007-015615

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 250-731226)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Opera Królewska

Adres pocztowy: ul. Nowogrodzka 49

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-695

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Rafał Mroczkowski

E-mail: mroczkowski.rafal@gmail.com

Tel.: +48 504088203

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.platformazakupowa.pl/

Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej

II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna Teatru Polskiej Opery Królewskiej (POK) wraz z zagospodarowaniem terenu. Koncepcja obiektu ma odpowiadać współczesnym wymaganiom stawianym budynkom o funkcji teatralno-operowej, z poszanowaniem krajobrazu i kontekstu urbanistycznego, nowoczesnego i oddającego w swoim wyrazie architektonicznym ponadczasowość sztuki operowej.

Budynek POK i jego zagospodarowanie w założeniu Organizatora powinny posiadać następujące główne strefy funkcjonalno-programowe:

• Sala Operowa – reprezentacyjna sala główna z widownią, sceną, kominem scenicznym, kieszeniami scenicznymi i zapadniami oraz zatapianą sceną obrotową, foyer z recepcją i kasami, mogącym pełnić funkcje kulturalne, w tym przestrzeni wystawienniczej i miejsca na koncerty kameralne.

• Sala Prób Orkiestry – z możliwością wykorzystania do mniejszych wydarzeń koncertowych

• Plac przed budynkiem POK, z urządzoną zielenią parkową.

Oprócz powyższych podstawowych przestrzeni w budynku znajdą się także, jako ich składowe: foyer, bufet, szatnia, recepcja, garderoby, administracja POK, strefy VIP, sale konferencyjne, pomieszczenia socjalne, archiwa, magazyny, toalety, pomieszczenia techniczne, komunikacja i inne. Głównym pomieszczeniem siedziby Polskiej Opery Królewskiej będzie Sala Teatralno-Operowa podzielona na widownię z balkonem i lożami, fosę orkiestrową oraz przestrzeń sceniczną (komin z kieszeniami). Wiodącą funkcją tego pomieszczenia będzie realizacja dzieł operowych. Funkcją towarzyszącą będą koncerty symfoniczne z udziałem chóru i solistów.

W miejscu pod nowy budynek POK nigdy nie było zabudowy. Inwestycja będzie realizowana na części działki nr 14 obręb geodezyjny 5-06-12, Myśliwiecka 1 w Warszawie. Zagospodarowanie terenu oraz sam budynek powinny być wkomponowane w otaczającą przestrzeń w sposób, który spełni szereg nakładających się uwarunkowań kompozycyjnych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 250-731226

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.10
Zamiast:

 

Uczestnicy konkursu muszą spełnić wszystkie następujące wymagania:

a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 w zakresie członków Sądu Konkursowego oraz pkt 7-10 Ustawy;

b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

c) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

d) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż dysponuje na etapie Konkursu co najmniej:

– jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, oraz posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 15 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, (jako autor lub członek zespołu autorskiego) co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiar robót), na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, dla budowy budynku użyteczności publicznej w rozumieniu takim jak w §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. – Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, z późn. zm.), w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa (z wyłączeniem kin, i hal sportowych) przeznaczona dla wydarzeń muzycznych o pojemności stałej widowni nie mniej niż 350 miejsc,

– jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą wyższe wykształcenie techniczne

w specjalności akustyka, co najmniej 15 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrz, która w okresie ostatnich 15 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie samodzielnie lub jako członek zespołu autorskiego w funkcji kierownika tego zespołu wykonała co najmniej 1 projekt ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrz dla budowy budynku użyteczności publicznej w rozumieniu takim jak w §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. – Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, z późn. zm.), który był podstawą uzyskania pozwolenie na budowę, w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa (z wyłączeniem kin, i hal sportowych) przeznaczona dla wydarzeń muzycznych o pojemności stałej widowni nie mniej niż 350 miejsc;

– posiada doświadczenie w należytym wykonaniu w ciągu ostatnich 15 lat przed upływem terminu o składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej. (obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiar robót) na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę (z wyłączeniem remontu), co najmniej 1 (jednego) budynku użyteczności publicznej w rozumieniu takim jak w §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. – Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, z późn. zm.) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5 000 m2, w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa

Powinno być:

 

Uczestnicy konkursu muszą spełnić wszystkie następujące wymagania:

a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 w zakresie członków Sądu Konkursowego oraz pkt 7-10 Ustawy;

b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, c) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

d) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż dysponuje na etapie Konkursu co najmniej:– jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, oraz posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 15 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, (jako autor lub członek zespołu autorskiego) co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiar robót), na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, dla budowy budynku użyteczności publicznej w rozumieniu takim jak w §3 pkt 6 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.–Dz.U.z2019r.poz.1065,ze zm.), w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa (z wyłączeniem kin, i hal sportowych) przeznaczona dla wydarzeń muzycznych o pojemności stałej widowni nie mniej niż 350 miejsc,

– jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą wyższe wykształcenie techniczne w specjalności akustyka, co najmniej 15 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrz, która w okresie ostatnich 15 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie samodzielnie lub jako członek zespołu autorskiego w funkcji kierownika tego zespołu wykonała co najmniej 1 projekt ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrz dla budowy budynku użyteczności publicznej w rozumieniu takim jak w §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.–Dz.U.z2019r.poz.1065,ze zm.), który był podstawą uzyskania pozwolenie na budowę, w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa (z wyłączeniem kin, i hal sportowych) przeznaczona dla wydarzeń muzycznych o pojemności stałej widowni nie mniej niż 350 miejsc;

– posiada doświadczenie w należytym wykonaniu w ciągu ostatnich 15 lat przed upływem terminu o składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej. (obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiar robót) na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę (z wyłączeniem remontu), co najmniej 1 (jednego) budynku użyteczności publicznej w rozumieniu takim jak w §3 pkt 6 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.–Dz.U.z2019r.poz.1065,ze zm.) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5 000 m2, w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa (z wyłączeniem kin, i hal sportowych) przeznaczona dla wydarzeń muzycznych.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:
 
04/01/2023    S3

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2023/S 003-005988

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 250-731226)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Opera Królewska

Adres pocztowy: ul. Nowogrodzka 49

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-695

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Rafał Mroczkowski

E-mail: mroczkowski.rafal@gmail.com

Tel.: +48 504088203

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.platformazakupowa.pl/

Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej

II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna Teatru Polskiej Opery Królewskiej (POK) wraz z zagospodarowaniem terenu. Koncepcja obiektu ma odpowiadać współczesnym wymaganiom stawianym budynkom o funkcji teatralno-operowej, z poszanowaniem krajobrazu i kontekstu urbanistycznego, nowoczesnego i oddającego w swoim wyrazie architektonicznym ponadczasowość sztuki operowej.

Budynek POK i jego zagospodarowanie w założeniu Organizatora powinny posiadać następujące główne strefy funkcjonalno-programowe:

• Sala Operowa – reprezentacyjna sala główna z widownią, sceną, kominem scenicznym, kieszeniami scenicznymi i zapadniami oraz zatapianą sceną obrotową, foyer z recepcją i kasami, mogącym pełnić funkcje kulturalne, w tym przestrzeni wystawienniczej i miejsca na koncerty kameralne.

• Sala Prób Orkiestry – z możliwością wykorzystania do mniejszych wydarzeń koncertowych

• Plac przed budynkiem POK, z urządzoną zielenią parkową.

Oprócz powyższych podstawowych przestrzeni w budynku znajdą się także, jako ich składowe: foyer, bufet, szatnia, recepcja, garderoby, administracja POK, strefy VIP, sale konferencyjne, pomieszczenia socjalne, archiwa, magazyny, toalety, pomieszczenia techniczne, komunikacja i inne. Głównym pomieszczeniem siedziby Polskiej Opery Królewskiej będzie Sala Teatralno-Operowa podzielona na widownię z balkonem i lożami, fosę orkiestrową oraz przestrzeń sceniczną (komin z kieszeniami). Wiodącą funkcją tego pomieszczenia będzie realizacja dzieł operowych. Funkcją towarzyszącą będą koncerty symfoniczne z udziałem chóru i solistów.

W miejscu pod nowy budynek POK nigdy nie było zabudowy. Inwestycja będzie realizowana na części działki nr 14 obręb geodezyjny 5-06-12, Myśliwiecka 1 w Warszawie. Zagospodarowanie terenu oraz sam budynek powinny być wkomponowane w otaczającą przestrzeń w sposób, który spełni szereg nakładających się uwarunkowań kompozycyjnych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/12/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 250-731226

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.1
Zamiast:

 

Oficjalna nazwa: Polska Opera KrólewskaAdres pocztowy: ul. Nowogrodzka 49Miejscowość: WarszawaKod NUTS: PL911 Miasto WarszawaKod pocztowy: 00-695Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Rafał MroczkowskiE-mail: mroczkowski.rafal@gmail.com Tel.: +48 504088203Adresy internetowe:Główny adres:https://www.platformazakupowa.pl/Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl/

Powinno być:

 

Polska Opera Królewska

Adres pocztowy: ul. Nowogrodzka 49

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911

Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-695

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Rafał Mroczkowski

E-mail: mroczkowski.rafal@gmail.com Tel.: +48 504088203

Adresy internetowe:

Główny adres: https://operakrolewska.pl

Adres profilu nabywcy: https://konkurs.operakrolewska.pl

Numer sekcji: I.3
Zamiast:

 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.platformazakupowa.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Powinno być:

 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://konkurs.operakrolewska.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epk.sarp.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

 

Zmieniono adresy internetowe w tym adres miejsca zamieszczenia informacji o konkursie i adres na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie

28/12/2022    S250

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2022/S 250-731226

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Opera Królewska

Adres pocztowy: ul. Nowogrodzka 49

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-695

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Rafał Mroczkowski

E-mail: mroczkowski.rafal@gmail.com

Tel.: +48 504088203

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.platformazakupowa.pl/

Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.platformazakupowa.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej

II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna Teatru Polskiej Opery Królewskiej (POK) wraz z zagospodarowaniem terenu. Koncepcja obiektu ma odpowiadać współczesnym wymaganiom stawianym budynkom o funkcji teatralno-operowej, z poszanowaniem krajobrazu i kontekstu urbanistycznego, nowoczesnego i oddającego w swoim wyrazie architektonicznym ponadczasowość sztuki operowej.

Budynek POK i jego zagospodarowanie w założeniu Organizatora powinny posiadać następujące główne strefy funkcjonalno-programowe:

• Sala Operowa – reprezentacyjna sala główna z widownią, sceną, kominem scenicznym, kieszeniami scenicznymi i zapadniami oraz zatapianą sceną obrotową, foyer z recepcją i kasami, mogącym pełnić funkcje kulturalne, w tym przestrzeni wystawienniczej i miejsca na koncerty kameralne.

• Sala Prób Orkiestry – z możliwością wykorzystania do mniejszych wydarzeń koncertowych

• Plac przed budynkiem POK, z urządzoną zielenią parkową.

Oprócz powyższych podstawowych przestrzeni w budynku znajdą się także, jako ich składowe: foyer, bufet, szatnia, recepcja, garderoby, administracja POK, strefy VIP, sale konferencyjne, pomieszczenia socjalne, archiwa, magazyny, toalety, pomieszczenia techniczne, komunikacja i inne. Głównym pomieszczeniem siedziby Polskiej Opery Królewskiej będzie Sala Teatralno-Operowa podzielona na widownię z balkonem i lożami, fosę orkiestrową oraz przestrzeń sceniczną (komin z kieszeniami). Wiodącą funkcją tego pomieszczenia będzie realizacja dzieł operowych. Funkcją towarzyszącą będą koncerty symfoniczne z udziałem chóru i solistów.

W miejscu pod nowy budynek POK nigdy nie było zabudowy. Inwestycja będzie realizowana na części działki nr 14 obręb geodezyjny 5-06-12, Myśliwiecka 1 w Warszawie. Zagospodarowanie terenu oraz sam budynek powinny być wkomponowane w otaczającą przestrzeń w sposób, który spełni szereg nakładających się uwarunkowań kompozycyjnych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

Uczestnicy konkursu muszą spełnić wszystkie następujące wymagania:

a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 w zakresie członków Sądu Konkursowego oraz pkt 7-10 Ustawy;

b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

c) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

d) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż dysponuje na etapie Konkursu co najmniej:

– jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, oraz posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 15 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, (jako autor lub członek zespołu autorskiego) co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiar robót), na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, dla budowy budynku użyteczności publicznej w rozumieniu takim jak w §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. – Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, z późn. zm.), w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa (z wyłączeniem kin, i hal sportowych) przeznaczona dla wydarzeń muzycznych o pojemności stałej widowni nie mniej niż 350 miejsc,

– jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą wyższe wykształcenie techniczne

w specjalności akustyka, co najmniej 15 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrz, która w okresie ostatnich 15 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie samodzielnie lub jako członek zespołu autorskiego w funkcji kierownika tego zespołu wykonała co najmniej 1 projekt ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrz dla budowy budynku użyteczności publicznej w rozumieniu takim jak w §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. – Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, z późn. zm.), który był podstawą uzyskania pozwolenie na budowę, w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa (z wyłączeniem kin, i hal sportowych) przeznaczona dla wydarzeń muzycznych o pojemności stałej widowni nie mniej niż 350 miejsc;

– posiada doświadczenie w należytym wykonaniu w ciągu ostatnich 15 lat przed upływem terminu o składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej. (obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiar robót) na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę (z wyłączeniem remontu), co najmniej 1 (jednego) budynku użyteczności publicznej w rozumieniu takim jak w §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. – Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, z późn. zm.) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5 000 m2, w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

Architekt

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1
Maksymalna liczba: 999
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

1) Kryteria pierwszorzędowe (w tej grupie wymienione poniżej kryteria są równoważne)

a) Atrakcyjność oraz oryginalność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych,

b) Trafność wpisania obiektu w istniejący kontekst urbanistyczny oraz powiązania kompozycyjne, funkcjonalne, widokowe i komunikacyjne z otoczeniem,

c) Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych budynku Operowego w tym rozwiązań akustycznych,

d) Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne,*[nie stosuje się przy ocenie opracowań studialnych]

2) Kryteria drugorzędowe

a) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/01/2023
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Data: 20/02/2023
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

a) Nagrody pieniężne

– I NAGRODA

kwota pieniężna w wysokości 200 000,00 zł brutto;

– II NAGRODA

kwota pieniężna w wysokości 150 000,00 zł brutto;

– III NAGRODA

kwota pieniężna w wysokości 100 000,00 zł brutto.

b) Trzy Nagrody pieniężne w formie wyróżnień w wysokości 50 000,00 zł brutto każda.

c) Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
dr hab. Inż. arch. Magdalena Kozień - Woźniak – Przewodnicząca Sądu Konkursowego. Profesor Politechniki Krakowskiej, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Członek Komisji Architektury i Urbanistyki PAN Oddział w Krakowie, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków.
Iwona Pastwa-Zarychta – Członek Sądu Konkursowego. Zastępca Dyrektora – ds. Finansów i Administracji Polska Opera Królewska.
Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski – Członek Sądu Konkursowego. Profesor Politechniki Krakowskiej, Członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Rady Ochrony Zabytków i Głównej Komisji Konserwatorskiej.
arch. Piotr Walkowiak – Członek Sądu Konkursowego. Przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
arch. Jacek Lenart – Sędzia referent. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Szczecin.
arch. krajobrazu Marek Szeniawski – Członek Sądu Konkursowego. Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa.
arch. Wojciech Wagner – Członek Sądu Konkursowego. Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Miasta st. Warszawy.
arch. Piotr Lewicki – Członek Sądu Konkursowego. Zastępca Przewodniczącego Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Oddział Kraków, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków.
Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – Członek Sądu Konkursowego. Profesor Politechniki Gdańskiej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Konkurs jest konkursem dwuetapowym. Wykonawcy spełniające warunki oraz kryteria kwalifikacji zostaną zaproszeni do składania opracowań studialnych, po których ocenie 5 lub 6 wykonawców zostanie zaproszonych do składania prac konkursowych.

Regulamin konkursu oraz załączniki znajdują się na stronie internetowej prowadzonego konkursu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1;

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

7. Pozostałe zasady dot. środków ochrony prawnej zostały zawarte w Dziale IX ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-627

Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen