Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Stadttheater Witold Gombrowicz / Rozbudowy i przebudowy Teatru Miejskiego im Witolda Gombrowicza , Gdynia/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2025135
Tag der Veröffentlichung
17.10.2018
Aktualisiert am
20.03.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Auslober
Abgabetermin
05.11.2018
Preisgerichtssitzung
07.03.2019

Gewinner

WXCA Sp.z o.o., Warschau
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Auftrags ist die Entwicklung eines Konzeptes für die Gestaltung des Witold Gombrowicz Stadttheaters in Gdynia sowie die Entwicklung eines Straßenfragments vor dem Theater, das die Grundlage für die Entwicklung des Bau- und Ausführungsplans bilden wird. Das Konzept sollte architektonische Lösungen für die Rekonstruktion und Erweiterung des bestehenden Theatergebäudes und der Grundstückserschließung in unmittelbarer Nähe beinhalten.

---

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji na formę budynku Teatru Miejskiego im Witolda Gombrowicza w Gdyni wraz z zagospodarowaniem fragmentu ulicy przed teatrem, która będzie podstawą do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego. Koncepcja powinna zawierać rozwiązania architektoniczne dla przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku teatru oraz zagospodarowania terenu w najbliższym sąsiedztwie.
17/10/2018    S200    - - Us?ugi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 
Polska-Gdynia: Us?ugi architektoniczne i podobne
2018/S 200-455356
Og?oszenie o konkursie
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdyni
al. Marsza?ka Pi?sudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Horiszna
Tel.: +49 586688300
E-mail: t.horiszna@gdynia.pl
Faks: +49 586688302
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: www.gdynia.pl/bip/konkursy-2,6433
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem podanym powy?ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na nast?puj?cy adres:
Urz?d Miasta Gdyni, Wydzia? Inwestycji
al. Marsz. Pi?sudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Horiszna
E-mail: t.horiszna@gdynia.pl
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.gdynia.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Organ w?adzy regionalnej lub lokalnej
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Ogólne us?ugi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i przebudowy budynku Teatru Miejskiego im Witolda Gombrowicza w Gdyni przy ul. Bema 26
II.1.2) G?ówny kod CPV
71200000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji na form? budynku Teatru Miejskiego im Witolda Gombrowicza w Gdyni wraz z zagospodarowaniem fragmentu ulicy przed teatrem, która b?dzie podstaw? do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego. Koncepcja powinna zawiera? rozwi?zania architektoniczne dla przebudowy i rozbudowy istniej?cego budynku teatru oraz zagospodarowania terenu w najbli?szym s?siedztwie.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udzia?u
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
Kryterium architektoniczne - waga 70 %
Ocenie podlega? b?d?: zgodno?? rozwi?za? z wytycznymi programowo-przestrzennymi
Atrakcyjno?? proponowanych rozwi?za? architektonicznych budynku teatru (ukszta?towanie bry?y, elewacji i uk?adu wn?trz)
Kryterium urbanistyczne - waga 20 %
Ocenie podlega? b?d?: w?a?ciwe rozwi?zania przestrzenne, wykorzystanie powierzchni dzia?ki, sposób rozlokowania wej?? w kontek?cie zaw??anego chodnika,
Kryterium ekonomiczne nr 1 - waga 5 %
Ocenie podlega? b?dzie warto?? brutto podana w pkt 1 za??cznika nr 1a do Regulaminu.
Kryterium ekonomiczne nr 2 - waga 5 %
Ocenie podlega? b?dzie warto?? brutto podana w pkt 2 za??cznika nr 1a do Regulaminu.
Razem - 100 %
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 05/11/2018
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród:
Zamawiaj?cy przewiduje 3 nagrody pieni??ne:
I nagroda w wysoko?ci 40 000,00 PLN.
II nagroda w wysoko?ci 30 000,00 PLN.
III nagroda w wysoko?ci 20 000,00 PLN.
Uczestnik, który otrzyma I nagrod?, zostanie ponadto zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki na opracowanie wielobran?owej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany, na wniosek S?du Konkursowego, liczby i warto?ci nagród lub nie przyznania ?adnej nagrody, je?eli w ocenie S?du Konkursowego z?o?one Prace Konkursowe nie spe?ni? kryteriów ocen Prac Konkursowych w stopniu pozwalaj?cym na ich przyznanie, tzn. proponowane Prace nie pozwalaj? realizowa? g?ównego za?o?enia Konkursu.
W przypadku gdy z przyczyn le??cych po stronie Uczestnika Konkursu, który otrzyma? I-nagrod? zawarcie z nim umowy na wykonanie zamówienia, o którym mowa w pkt 3.5 sta?o si? niemo?liwe, Zamawiaj?cy jest uprawniony do zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki kolejno nagrodzonych Uczestników Konkursu.
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników:
Zamawiaj?cy nie przewiduje zwrotu kosztów udzia?u w post?powaniu.
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: tak
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
dr in?. arch. Andrzej Prusiewicz
dr in?. arch. Janusz Maciej Wieczorkiewicz
dr in?. arch. Marek St?pa
Wojciech Zieli?ski dyr. naczelny Teatru Miejskiego im Witolda Gombrowicza w Gdyni
Krzysztof Babicki dyr. artystyczny Teatru Miejskiego im Witolda Gombrowicza w Gdyni
mgr in?. arch. Renata Stelmach
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce

VI.3) Informacje dodatkowe
:

Warunki udzia?u w konkursie
O dopuszczenie do udzia?u w konkursie mog? ubiega? si? uczestnicy Konkursu, którzy spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej opisane w Regulaminie Konkursu zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiaj?cego, oraz nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania.
1. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Uczestnika Konkursu, w okoliczno?ciach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz w okoliczno?ciach, przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, opisanych w Regulaminie Konkursu zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
2. Zamawiaj?cy uzna za spe?nione warunki, o których mowa w Regulaminie Konkursu zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiaj?cego, je?eli Uczestnik Konkursu wyka?e, ?e:
1). posiada do?wiadczenie w realizacji zamówie? odpowiadaj?cych przedmiotowi zamówienia, tj.: wykona? w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania wniosku o dopuszczenie do udzia?u w konkursie, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy, w tym okresie - co najmniej 1 us?ug? polegaj?c? na sporz?dzeniu projektu budowlanego i wykonawczego dotycz?cego budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektów u?yteczno?ci publicznej o warto?ci brutto nie mniejszej ni? 500 000 PLN, dla których w tym okresie zosta?y wydane decyzje o pozwoleniu na budow?.
2). dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, tj. co najmniej:
a) 1 osob? posiadaj?c?, przez okres nie krótszy ni? 5 lat, uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci architektonicznej*, która by?a autorem projektu bran?y architektonicznej budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektów u?yteczno?ci publicznej o warto?ci brutto nie mniejszej ni? 500 000 PLN, dla których w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania wniosku zosta?y wydane decyzje o pozwoleniu na budow?,
b) 1 osob? posiadaj?c?, przez okres nie krótszy ni? 5 lat, uprawnienia budowl. do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej*,
c) 1 osob? posiadaj?c?, przez okres nie krótszy ni? 5 lat, uprawnienia budow. do projektowania w specj. drogowej*,
d) 1 osob? posiadaj?c?, przez okres nie krótszy ni? 5 lat, uprawnienia budowl. do projektowania bez ogr. w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych*,
e) 1 osob? posiadaj?c?, przez okres nie krótszy ni? 5 lat, uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych*,
f) 1 osob? posiadaj?c?, przez okres nie krótszy ni? 5 lat, uprawnienia budowlane w specjalno?ci instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktur? towarzysz?c? w zakresie linii, instalacji i urz?dze? liniowych*,
Zamawiaj?cy wymaga dysponowania odr?bn? osob? dla ka?dej specjalno?ci tak?e w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub wi?cej specjalno?ciach,
g) 1 osob? posiadaj?c? do?wiadczenie specjalisty ds. technologii teatru.
* Dopuszcza si? tak?e kwalifikacje równowa?ne, zdobyte w innych pa?stwach na zasadach okre?lonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332), z uwzgl?dnieniem postanowie? ustawy z dnia 22.12.2015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).
3. Uczestnikami konkursu mog? by? osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj?ce osobowo?ci prawnej. Uczestnicy konkursu mog? wspólnie bra? udzia? w konkursie.
4. O?wiadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczy? Uczestnik Konkursu w celu potwierdzenia, ?e spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu oraz nie podlega wykluczeniu zosta?y wskazane w Regulaminie Konkursu na stronie www.gdynia.pl/bip/konkursy-2,6433 (www.gdynia.pl/bip zak?adka: Zamówienia publiczne - Konkursy)
VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Krajowa Izba Odwo?awcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-672
Polska
Tel.: +48 224587701Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Uczestnikowi konkursu je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Organizatora konkursu przepisów ustawy Prawo zamówie? publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.).
?rodkami ochrony prawnej s?:
— odwo?anie zgodnie z art. 180 ustawy,
— skarga do s?du, zgodnie z art. 198a ustawy.
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Prezes Urz?du Zamówie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
12/10/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen