Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Tarptautinės vertės Šeškinės komplekso (Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio) ir jo prieigų aplinkos pritaikymo lankymui ir pažinimui , Wilna/ Litauen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2030146
Tag der Veröffentlichung
28.10.2020
Aktualisiert am
14.04.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Abgabetermin
12.01.2021
Preisgerichtssitzung
26.03.2021

1. Preis

MB „Bauland“

2. Preis

MB „Syrusas“, veikianti pavadinimu „IMPLMNT architects“
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für ein Projekt von internationalem Nutzen zur Gestaltung des Šeškinė-Komplexes (Šeškinė Slopes Geomorphological Reserve) und seiner angrenzenden Umgebungen.

Konkurso užduotis
Tarptautinės vertės Šeškinės komplekso (Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio) ir jo prieigų aplinkos pritaikymo lankymui ir pažinimui idėjos projekto konkursas.
28/10/2020    S210
Lietuva-Vilnius: Architekt?rinio projektavimo paslaugos
2020/S 210-514061
Skelbimas apie projekto konkurs?
Teisinis pagrindas:Direktyva 2014/24/ES
I dalis: Perkan?ioji organizacija ar perkantysis subjektas
I.1) Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
Nacionalinis registracijos Nr.: 120750163
Adresas: Algirdo g. 19
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pašto kodas: LT-03219
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: ?eslava Vaznien?1
El. paštas: ceslava.vazniene@vilniausvystymas.lt
Telefonas: +370 52497051
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.vilniausvystymas.lt
Pirk?jo profilio adresas: pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5666
I.3) Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesiogin? ir nemokama prieiga prie pirkimo dokument? suteikiama: pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=545986
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasi?lymai arba prašymai dalyvauti turi b?ti siun?iami elektroniniu b?du per: pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=545986&B=PPO
Pasi?lymai arba prašymai dalyvauti turi b?ti siun?iami pirmiau nurodytu adresu
I.4) Perkan?iosios organizacijos tipas
Viešosios teis?s reglamentuojama ?staiga
I.5) Pagrindin? veikla
Bendros viešosios paslaugos
II dalis: Objektas
II.1) Pirkimo apimtis
II.1.1) Pavadinimas:
Tarptautin?s vert?s Šeškin?s komplekso (Šeškin?s šlait? geomorfologinio draustinio) ir jo prieig? aplinkos pritaikymo lankymui ir pažinimui id?jos projekto konkursas
II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas
71220000 Architekt?rinio projektavimo paslaugos
II.2) Aprašymas
II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71220000 Architekt?rinio projektavimo paslaugos
II.2.4) Pirkimo aprašymas:
Konkurso objektas: „Tarptautin?s vert?s Šeškin?s komplekso (Šeškin?s šlait? geomorfologinio draustinio) ir jo prieig? aplinkos pritaikymo lankymui ir pažinimui id?jos projekto konkursas“ projektinis pasi?lymas.
II.2.13) Informacija apie Europos S?jungos fondus
Pirkimas yra susij?s su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos S?jungos l?šomis: ne
IV dalis: Proced?ra
IV.1) Aprašymas
IV.1.2) Konkurso tipas
Atviras konkursas
IV.1.7) Jau atrinkt? dalyvi? pavadinimai (vardai ir pavard?s):
IV.1.9) Projekt? vertinimo kriterijai:
— urbanistinis integralumas – 20 (lyginamasis kriterijaus svoris),
— originali ir vientisa id?ja – 50 (lyginamasis kriterijaus svoris),
— inovatyvumas ir atitiktis darnaus vystymosi principui – 30 (lyginamasis kriterijaus svoris).
IV.2) Administracin? informacija
IV.2.2) Projekt? ar prašym? dalyvauti pri?mimo terminas
Data: 12/01/2021
Vietos laikas: 14:00
IV.2.3) Kvietim? dalyvauti pirkimo proced?roje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.2.4) Kalbos, kuriomis gali b?ti parengti projektai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvi? kalba
IV.3) Apdovanojimai ir vertinimo komisija
IV.3.1) Informacija apie priz? (-us)
Bus skiriamas (-i) prizas (-ai): taip
Skiriamo (-?) prizo (-?) skai?ius ir vert?:
— I vietos laim?tojui skiriama 20 000 EUR,
— II vietos laim?tojui skiriama 15 000 EUR,
— III vietos laim?tojui skiriama 10 000 EUR.
IV.3.2) Išsami informacija apie mok?jimus visiems dalyviams:
Pinigin?s premijos konkurso laim?tojams išmokamos ne v?liau kaip per 30 (trisdešimt) dien? nuo atid?jimo termino pabaigos, o jei atid?jimo terminas n?ra taikomas, nuo pranešimo apie sprendim? nustatyti laim?jus? (-ius) projektin? (-ius) pasi?lym? (-us) dienos. Nurodytas 30 (trisdešimt) dien? apmok?jimo terminas gali b?ti prat?siamas, bet ne ilgesniam kaip 60 (šešiasdešimt) dien? laikotarpiui.
IV.3.3) Paskesn?s sutartys
Pasibaigus konkursui bus sudaryta viešojo paslaug? pirkimo sutartis su konkurso laim?toju ar vienu iš laim?toj?: ne
IV.3.4) Vertinimo komisijos sprendimas
Vertinimo komisijos sprendimas yra privalomas perkan?iajai organizacijai ar perkan?iajam subjektui: taip
IV.3.5) Atrinkt? vertinimo komisijos nari? vardai ir pavard?s:

VI dalis: Papildoma informacija


VI.3) Papildoma informacija
:
Projektinis pasi?lymas turi b?ti pateiktas perkan?iajai organizacijai CVP IS priemon?mis, o fizin?s formos vokai (pakuot?s) su 61 punkte nurodyta medžiaga šiuo adresu: Lietuvos architekt? s?junga, Kalvarij? g. 1, LT-09310 Vilnius, Lietuva, iki skelbime apie konkurs? nurodyto termino pabaigos, Lietuvos laiku.
VI.4) Perži?ros proced?ros
VI.4.1) Perži?ros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Adresas: Gedimino pr. 40/1
Miestas: Vilnius
Pašto kodas: LT-01501
Šalis: Lietuva

VI.5) Šio skelbimo išsiuntimo data:

23/10/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen