Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Szombathely, Szent Márton Lovas Sport, Hagyományőrző és Rendezvényközpont kialakításához kapcsolódó tervpályázat elkészítése , Szombathely/ Ungarn

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024750
Tag der Veröffentlichung
07.08.2018
Aktualisiert am
07.08.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Auslober
Bewerbungsschluss
25.06.2018
Preisgerichtssitzung
27.07.2018

Gewinner

A&D Stúdió Kft., Budapest

Gewinner

Másfél Építész Stúdió KFT., Pécs

Gewinner

Dancs Tamás egyéni vállalkozó, Pécs

Gewinner

B3 Építész Stúdió Kft., Budapest
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
A SZOVA Nonprofit Zrt. tulajdonában álló ingatlanon, Szent Márton Lovas Sport, Hagyományőrző és Rendezvényközpont kialakításához kapcsolódó tervpályázat elkészítése.
17/04/2018    S74    - - Szolgáltatások - Tervpályázat - Nyílt eljárás 
Magyarország-Szombathely: Építészeti tervezési szolgáltatások
2018/S 074-165256
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkér?
I.1) Név és címek
SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
AK07477
Welther K. utca 4.
Szombathely
9700
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Tünde
Telefon: +36 94522968
E-mail: Meszaros.Tunde@szova.hu
Fax: +36 94314743
NUTS-kód: HU222
Internetcím(ek):
Az ajánlatkér? általános címe: www.szova.hu
A felhasználói oldal címe: www.szova.hu
I.2) Közös közbeszerzés
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes kör?en, közvetlenül és díjmentesen elérhet? a következ? címen: tricsok.hu/kozbeszerzes-dokumentacio
További információ a következ? címen szerezhet? be másik cím:
TriCSÓK Zrt
Teréz krt. 19. III. emelet 32.
Budapest
1067
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bábosik Roland Ottó
Telefon: +36 13542760
E-mail: kozbeszerzes@tricsok.hu
Fax: +36 13542768
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkér? általános címe: www.tricsok.hu
A felhasználói oldal címe: www.tricsok.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következ? címre:
TriCSÓK Zrt
Teréz krt. 19. III. emelet 32.
Budapest
1067
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bábosik Roland Ottó
Telefon: +36 13542760
E-mail: kozbeszerzes@tricsok.hu
Fax: +36 13542768
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkér? általános címe: www.tricsok.hu
A felhasználói oldal címe: www.tricsok.hu
I.4) Az ajánlatkér? típusa
Egyéb típus: Gazdasági társaság
I.5) F? tevékenység
Egyéb tevékenység: Vagyonhasznosítás és városgazdálkodás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: Szombathely, Szent Márton Lovas Sport, Hagyomány?rz? és Rendezvényközpont kialakításához kapcsolódó tervpályázat elkészítése.
II.1.2) F? CPV-kód
71220000
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok)
71221000
71223000
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: A SZOVA Nonprofit Zrt. tulajdonában álló ingatlanon, Szent Márton Lovas Sport, Hagyomány?rz? és Rendezvényközpont kialakításához kapcsolódó tervpályázat elkészítése.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és m?szaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvev?k/részvételre jelentkez?k kiválasztásának szempontjai:
III.2) A szerz?déssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát: A 266/2013. (VII. 11.) számú, az építésügyi és az építésüggyel összefügg? szakmagyakorlási tevékenységekr?l szóló Korm. rendeletben foglaltak szerinti építész tervez?i tevékenység.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.2) Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7) A már kiválasztott résztvev?k neve:
IV.1.9) A pályam?vek értékelésének szempontjai: A bírálóbizottság a tervpályázati kiírás részletes programjában megfogalmazott célok és szempontok alapján értékeli az egyes pályam?veket, különös tekintettel az alábbiak szerint: — A programnak és a funkcionális követelményeknek való megfelelés, — településrendezési, építési el?írások betartása a kiírással összhangban, — az új épületek környezetének és közlekedési kapcsolatainak alakítása, — az építészeti kialakítás min?sége, — a környezetbe illesztés, — gazdaságos üzemeltetés, energiatakarékosság, — bekerülési költség mértéke, — modularitás megvalósítása, — tervpályázati m? kidolgozottsága, amelyen belül különösen fontos: a m?szaki tartalom pontos megfogalmazása. (VI.4.3 pontban folytatva)
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályam?vek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 25/06/2018
Helyi id?: 11:00
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkez?k részére történ? megküldésének dátuma
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályam?vek vagy részvételi jelentkezések elkészíthet?ek:
Magyar
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zs?ri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélend? díjak száma és értéke: A pályam?vek díjazására és megvételére nettó 6 000 000 Ft áll rendelkezésre. A díj legnagyobb összege: 3 000 000 Ft. A megvétel legkisebb összege: 500 000 Ft. Díjak száma: 0-5 db.
IV.3.2) Az összes pályázónak történ? kifizetésekre vonatkozó adatok: A bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. Megfelel? színvonalú pályam?vek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy egy gy?ztes pályázót hirdessen ki. A bírálóbizottság eredménytelennek min?síti a pályázatot, ha egyetlen pályam?vet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra és/vagy megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent érték?nek min?síti. A díjazásban és megvételben részesült pályam?vek a ajánlatkér? tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerz?i jogi el?írások betartásával, a tervpályázati dokumentációban foglaltak szerint.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követ? szerz?dések
A tervpályázati eljárást követ?en a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerz?dést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelez? az ajánlatkér? számára: igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
1. Elnök: Dr. Németh Gábor - a SZOVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
2. Társelnök: Lakézi Gábor - városi f?építész
3. Tag: Szalai Attila - építész tervez? szakmérnök
4. Tag: Horváth Gábor - építész tervez? szakmérnök
5. Tag: Patonai Dénes DLA - okl. építész
6. Póttag: Piroska László - okl. építész
7. Jogi szakért?: Dr. Németh László - a SZOVA Nonprofit Zrt. jogi és közbeszerzési osztályvezet?je
VI. szakasz: Kiegészít? információk

VI.3) További információk
: 1) A kiíró jelen tervpályázatot a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 310/2015.(X.28.) kormányrendelet szerinti általános tervpályázatként, lebonyolítási formáját tekintve pedig általános, titkos tervpályázatként bonyolítja le. A pályázati kiírásban, illetve a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet, valamint a Kbt. tervpályázati eljárásra vonatkozó el?írásai az irányadóak. 2) A dokumentáció beszerzése: A jelen tervpályázathoz kapcsolódó dokumentumok korlátozás nélkül, teljeskör?en, közvetlenül és díjmentesen elérhet?ek a benyújtási határid? lejártáig ezen a címen: tricsok.hu/kozbeszerzes-dokumentacio A közbeszerzési dokumentumokat pályázatonként legalább egy pályázónak vagy a pályázatban megnevezett szerz?nek elektronikus úton el kell érnie a benyújtási határid? lejártáig. Az elérés regisztrációhoz kötött. 3) A Bírálóbizottság döntése alapján az ajánlatkér? 2018/07/27-én 11:00 órakor a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket, a díjazott m?vek szerz?inek legkés?bb az eredményhirdetést követ? 30 napon belül kifizeti. 5) A ajánlatkér? 2018/04/18-án 14:00 helyszíni bejárást tart. Találkozó helyszíne: 9700 Szombathely, Homok út, 4425/3. hrsz. A helyszíni bejárásról jegyz?könyv készül, melyet ajánlatkér? öt napon belül valamennyi érdekl?dését jelz? (dokumentációt letölt?, elér?) gazdasági szerepl? részére egyidej?leg megküld. 6) A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat az ajánlatkér? a pályázóknak visszaadja. A pályázó a pályaterv m?leírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. Ez esetben a pályázó az eredményhirdetést követ?en,a pályam?vek nyilvános bemutatása után az ajánlatkér? címén veheti át pályázatát. A pályam? azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik 7) Az ajánlatkér? a díjazásban, illetve megvételben nem részesült pályázatokat a nyilvános eredményhirdetést?l számított 50 napig ?rzi meg. A határid? elteltét követ?en megsemmisíti, annak kés?bbi visszakövetelésére nincs lehet?ség. 8) Ajánlatkér? a tervpályázati eljárást követ?en a szolgáltatás (tervszolgáltatás, továbbtervezés) megrendelésére irányuló szerz?dést a nyertessel (els? díjazottal) vagy a nyertesek (díjazottak) valamelyikével köti meg, a szolgáltatás (tervszolgáltatás, továbbtervezés) megrendelésére a Kbt. 98. § (5) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alapján, amennyiben a pályázó a Kbt.-ben meghatározott feltételeknek megfelel. Utóbbi esetben a tervpályázati eljárásban a bírálóbizottság által ajánlott összes pályázót vagy ajánlattev?t meg kell hívni. 9) Az eljárásban közrem?köd? felel?s akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Csók István Áron Lajstromszám: OO118 [helyettese dr. Sz?cs Gabriella Lajstromszám OO868].

VI.4) Jogorvoslati eljárás


VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Dönt?bizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint. IV.1.9) pont folytatása: Pályázó személye. A tervpályázat résztvev?je – pályázó – (azaz a pályam? szerz?je) az a természetes személy vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet lehet, aki, illetve amely: a) jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik, b) pályam?vét benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelez?nek elfogadta, c) akivel, amellyel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. §-a szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn, d) a feladat ellátásához és megtervezéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet, I. Tervezés, 2. része (Építészeti tervezési terület) szerinti „É” jogosultsággal rendelkezik/rendelkeznek, a tervpályázat benyújtási határidejének id?pontjában. Ajánlatkér? a jogosultságot a Magyar Építész Kamara honlapján szerepl? hivatalos Névjegyzékben (www.mekon.hu) szerepl? adatok alapján ellen?rzi(alkalmassági követelmény). Pályázó társszerz?je. A tervpályázat résztvev?jének (szerz?jének) társtervez?je, munkatársa az lehet, akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. §-a szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társszerz?k és a szerz?k munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályam?ben is közrem?ködhetnek. Pályázó által benyújtható pályam?vek száma. A tervpályázaton a pályázó csak egy pályam?vel vehet részt. A tervpályázatból történ? kizárás. Boríték bontás el?tt. A bírálóbizottság. a) a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a benyújtási határid? után benyújtott pályam?vet, b) kizárja a tervpályázati dokumentációban meghatározott kötelez? tartalmi követelményeket nem teljesít? pályam?veket, c) kizárja a titkosságot sért? pályam?vet, d) kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesít?, illetve hiányos pályam?veket, feltéve, hogy a formai hiba a pályam? bírálatát ellehetetleníti. e) kizárja a fenti - a pályázó személyére, a pályázó társszerz?jére, illetve a pályam?vek számára vonatkozó - „részvételi feltételek”-et nem teljesít? pályázókat. f) azt a pályam?vet, amelynek szerz?ivel szemben a 17. § (3) bekezdése és a 18. § értelmében kizáró ok áll fenn. Boríték bontás után. Amennyiben a kizárás okai: a) a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a bírálóbizottság a pályam?vek megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott és megvett pályam?veket, és a szabálytalanság miatt kizárt pályázók pályázati díját illetve megvételét nem adja ki, b) amennyiben a bírálóbizottság utolsó plenáris ülését követ?en, a tervezett hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötend? szerz?déskötésig bizonyosodik be a „részvételi feltételek” teljesítésének elmaradása, úgy az ajánlatkér? a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti, és ilyen esetben a pályázati díj, illetve a megvétel díja az ajánlatkér?nek visszajár.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következ? szervt?l szerezhet? be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Dönt?bizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
12/04/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen