Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Rekonstruktion des Széchenyi-Platzes / Széchenyi tér rekonstrukciója , Szeged/ Ungarn

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024836
Tag der Veröffentlichung
03.09.2018
Aktualisiert am
11.01.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
6 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
20.11.2018
Preisgerichtssitzung
07.12.2018

1. Preis

Fontos mérnök stúdió Kft., Szeged

2. Preis

Lépték-Terv Tájépítész Iroda Kft., Budapest

3. Preis

Gardenworks mérnöki, Budaörs
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel und Zweck des Wettbewerbs ist die Auswahl eines Designers für die Rekonstruktion des Széchenyi-Platzes in Szeged. Die geplante Investition ist im Rahmen des Modern Cities Programms geplant.

---

A tervpályázat tárgya és célja: Szeged, Széchenyi tér rekonstrukciója tervezőjének kiválasztása. A tervezett beruházás megvalósítása Modern Városok Program keretein belül tervezett.
01/09/2018    S168    - - Szolgáltatások - Tervpályázat - Nyílt eljárás 
Magyarország-Szeged: Építészeti tervezési szolgáltatások
2018/S 168-383197
Tervpályázati kiírás
Legal Basis:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkér?
I.1) Név és címek
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
EKRSZ_80770932
Széchenyi tér 10.
Szeged
6720
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Tapasztó Magdolna
Telefon: +36 625643630
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
NUTS-kód: HU333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkér? általános címe: www.szegedvaros.hu
I.2) Információ közös közbeszerzésr?l
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes kör?en, közvetlenül és díjmentesen elérhet? a következ? címen: ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000565442018/reszletek
További információ a következ? címen szerezhet? be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000565442018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4) Az ajánlatkér? típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5) F? tevékenység
Általános közszolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
Széchenyi tér rekonstrukciója-tervpályázati elj.
Hivatkozási szám: EKR000565442018
II.1.2) F? CPV-kód
71220000
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok)
71220000
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervpályázat tárgya és célja: Szeged, Széchenyi tér rekonstrukciója tervez?jének kiválasztása. A tervezett beruházás megvalósítása Modern Városok Program keretein belül tervezett. Az Ajánlatkér? célja, hogy a pályázati kiírásban megfogalmazott tervezési programnak megfelel?, legszínvonalasabb, megvalósításra legalkalmasabb tervjavaslatot megtalálja. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a legmegfelel?bb tervjavaslat kidolgozójával szerz?dést kíván kötni az építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére. A tervezési szerz?dés a Kbt. 98. § (5) bek., valamint a Tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása után kerül megkötésre. A tervezésre vonatkozó szerz?déses feltételeket a tervpályázati dokumentáció 5. sz. mellékletét képez? szerz?déstervezet tartalmazza.
A Széchenyi tér a város központi tere, a település legfontosabb zöldfelülete: a Kárász utca gyalogostengelyének folytatása, a m?emléki védettséget élvez? belváros legnagyobb összefügg? parkja. Funkciója szerint díszpark, pihen? park, reprezentatív városi zöldfelület, egyes id?szaki rendezvényeinek helyt adó szabad tér. A teret jelent?s középületek határolják, így a városlakók szempontjából látogatottság tekintetében is a legfontosabb terek egyike. A Széchenyi tér Szeged egyik hangsúlyos tömegközlekedési „csomópontja”. A tér helyi jelent?ség? védett természeti terület. A növényzet lombtömege jelent?s biológiai aktív felület a belváros közepén, jelent?s szerepe van a városrész élhet?ségének biztosításában. Védelmét értékes növényállománya, illetve városszerkezeti jelent?sége adja, valamint sok értékes emlékm?, szobor díszíti.
A tervpályázat lebonyolításának id?táblázata
a) Kérdések határideje: 2018. október 8 (hétf?)
b) Kérdésekre adott válaszok határideje: 2018. október 19. (péntek)
c) Pályam?vek beérkezésének határideje és az ajánlat EKR rendszerbe való benyújtása: 2018. november 20. (kedd) 13.00 óra
d) Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása, 2018. december 20. (csütörtök) 10.00 óra
e) a tervpályázat nyilvános bemutatása: 2018. december 20. (csütörtök) 10.00 óra
f) Díjazásban nem részesült pályam?vek visszaadása: 2019. január 21. (hétf?)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és m?szaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvev?k/részvételre jelentkez?k kiválasztásának szempontjai:
III.2) A szerz?déssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát:
Az építésügyi és az építésüggyel összefügg? szakmagyakorlási tevékenységekr?l szóló 266/ 2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti tervez?i tevékenység

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.2) Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7) A már kiválasztott résztvev?k neve:
IV.1.9) A pályam?vek értékelésének szempontjai:
Általános követelmények Elvárt követelmény a részletes program betartása. A tervezett tér megjelenése tükrözze, hogy az a város legfontosabb, központi tere. Kiíró nemzetközi színvonalú, de túlzásoktól mentes megoldásokat vár. Szempont a fenntarthatósági elvárásoknak való megfelelés. A Kiíró megvalósítható terveket vár, melyek becsült beruházási költsége összhangban van a megadott pénzügyi kerettel. A konkrét bírálati szempontok az alábbiak: Ezen szempontoknak való megfelelés
Igazolásául szövegesen ismertetni kell a kidolgozott javaslatok alábbi szempontoknak való megfelelésének módját. 1. A tervezési program megvalósítási szintje 2. Építészeti, esztétikai értékek, valamint környezetbe való illeszkedés 3. M?emléki elvárások teljesítése 4. Megvalósíthatóság (reális költségeken való kivitelezhet?ség) 5. Fenntarthatóság
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályam?vek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 20/11/2018
Helyi id?: 13:00
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkez?k részére történ? megküldésének dátuma
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályam?vek vagy részvételi jelentkezések elkészíthet?ek:
Magyar
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zs?ri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélend? díjak száma és értéke:
A pályam?vek díjazására és megvételére bruttó 30 millió HUF áll rendelkezésre; A díj legnagyobb összege: bruttó 8 millió HUF; A megvétel legkisebb összege: bruttó 1,5 millió HUF;
IV.3.2) Az összes pályázónak történ? kifizetésekre vonatkozó adatok:
A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A díjak és a megvételek a törvény szerinti mérték? ÁFÁ-t tartalmaznak, és adóköteles bevételek.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követ? szerz?dések
A tervpályázati eljárást követ?en a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerz?dést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelez? az ajánlatkér? számára: igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
Elnök: Nagy Sándor SZMJV Önkormányzata
Társelnök: Sz. Fehér Éva építészmérnök - SZMJV Önkormányzata, városi f?építész
Vukoszávlyev Zorán - építészmérnök, m?emlékvédelmi szakmérnök, a Miniszterelnökség delegált
Vesmásné Zákányi Ildikó - építészmérnök, Csongrád Megyei Építész Kamara delegáltja
Fekete Zoltán - okl. táj- és kertépítészmérnök, okl. városépítési-városgazdasági szakmérnök,
Schulcz Péter - építészmérnök, Csongrád Megyei Építész Kamara elnöke/delegáltja
Egedi Gergely - építészmérnök, SZMJVÖ Fejlesztési Iroda Városrendezési Osztály
Póttagok: Kiss Lajos - építészmérnök, Csongrád Megyei Építész Kamara delegáltja
Bódyné Máthé Ildikó - építészmérnök, m?emlékvédelmi szakmérnök, a Miniszterelnökség delegáltja
VI. szakasz: Kiegészít? információk

VI.3) További információk
:
1.Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet el?írásainak megfelel?en 2018. április 15. napjától közbeszerzési eljárások lebonyolítása EKR-en keresztül történik. Ennek megfelel?en az ajánlatkér? és a gazdasági szerepl?k között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos írásbeli kommunikáció f?szabály szerint elektronikus úton, az EKR-ben történik. Tekintettel a tervpályázati eljárásban kiadásra kerül? dokumentumok nagy méretére, ajánlatkér? a tervpályázat m?szaki specifikációját és mellékleteit a csatolt dokumentumban szerepl? file.szeged.eu/dl/?t=bdd1fdc38b0e964109fac55bb8749784 weboldalról való letöltés biztosításával teszi elérhet?vé.
2. A pályam?vek benyújtására vonatkozóan a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés d) pontja alapján írja el? az ajánlatkér?, hogy azokat A1-es méret? habkartonra kasírozott formában, a Dokumentációban el?írt m?szaki mellékletekkel együtt kell benyújtani a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6722 Szeged, Püspök utca 9. városi f?építész titkárságára a megadott benyújtási határid?ig.
3. Az ajánlatkér? a csatolt egységes szerkezet? felhívásban és Dokumentációban el?írt nyilatkozatokat elektronikusan kéri benyújtani az EKR rendszeren keresztül.
4. A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák az Ajánlatkér? tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerz?i jogi el?írások betartásával.
További információ a csatolt dokumentációkban.

VI.4) Jogorvoslati eljárás


VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következ? szervt?l szerezhet? be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
29/08/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen