Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Svazková základní škola VENKOV , Předklášteří/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034411
Tag der Veröffentlichung
28.06.2022
Aktualisiert am
17.12.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Koordination
Advokátní kancelář SEDLÁČEK
Bewerbungsschluss
15.07.2022 15:00
Preisgerichtssitzung
20.10.2022

1. Preis

Pelčák a partner architekti, s.r.o.

2. Preis

Atelier bod architekti s.r.o.

3. Preis

BY architects, spol. s r.o.
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist der Entwurf eines städtebaulich-architektonischen Neubaus einer gebündelten Grundschule in der Gemeinde Předklášteří, einschließlich der dazugehörigen öffentlichen Räume und der Turnhalle, die 540 Schülern aus der Gemeinde Předklášteří und aus 16 weiteren im Rahmen des Auftraggebers assoziierten Gemeinden dienen soll. Der vorgeschlagene Schulstandort sollte nicht nur verkehrstechnisch, sondern auch durch Fußgänger- und Fahrradwege an das umgebende Stadtgefüge angebunden sein, die zusammen ein einladendes und vor allem für Fußgänger sicheres Umfeld auf kurzen Strecken schaffen sollten.

Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-architektonické novostavby svazkové základní školy v obci Předklášteří včetně souvisejících veřejných prostranství a tělocvičny, které budou sloužit 540 žákům z obce Předklášteří a z dalších 16 obcí sdružených v rámci zadavatele. Navržený areál školy by měl být napojen na okolní urbánní strukturu nejen dopravně, ale i pěšími a cyklistickými tahy, kdy tyto by měly v souhrnu vytvořit přívětivé prostředí krátkých vzdáleností, které bude bezpečné zejména pro pěší uživatele.
28/06/2022    S122

Česko-Tišnov: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2022/S 122-347860

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Tišnovsko

Národní identifikační číslo: 75058944

Poštovní adresa: Radniční 14

Obec: Tišnov

Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj

PSČ: 66601

Země: Česko

Kontaktní osoba: Advokátní kancelář SEDLÁČEK, Mgr. Jan Sedláček

E-mail: souteze@aksedlacek.cz

Tel.: +420 723409175

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.dsotisnovsko.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/dobrovolny-svazek-obci-tisnovsko
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/dobrovolny-svazek-obci-tisnovsko
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/dobrovolny-svazek-obci-tisnovsko
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: Dobrovolný svazek obcí založený v souladu s ustanoveními § 49 až § 53 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Ochrana a prosazování společných zájmů a spolupráce členů svazku (obcí).

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Svazková základní škola VENKOV

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-architektonické novostavby svazkové základní školy v obci Předklášteří včetně souvisejících veřejných prostranství a tělocvičny, které budou sloužit 540 žákům z obce Předklášteří a z dalších 16 obcí sdružených v rámci zadavatele. Navržený areál školy by měl být napojen na okolní urbánní strukturu nejen dopravně, ale i pěšími a cyklistickými tahy, kdy tyto by měly v souhrnu vytvořit přívětivé prostředí krátkých vzdáleností, které bude bezpečné zejména pro pěší uživatele.

Podrobnější požadavky na předmět soutěže jsou specifikovány především v příloze P01 Soutěžních podmínek.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

 

Porota provede hodnocení předložených portfolií podle míry naplnění kritéria: celková urbanisticko-architektonická kvalita referenčních návrhů. Porota své závěry zapíše do protokolu o posuzování a navrhne zadavateli nejméně 3 a maximálně 5 z účastníků, kteří splnili uvedené kritérium v nejvyšší míře a kteří mají být vyzváni k podání soutěžních návrhů.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Minimální počet: 3
Maximální počet: 5
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Pro hodnocení návrhů v soutěži budou soutěžní návrhy vyhodnoceny na základě kritéria komplexní kvality soutěžního návrhu spočívajícího bez pořadí významnosti v:

a) urbanistické a architektonické kvalitě návrhu;

b) funkčnosti a realizovatelnosti;

c) míře naplnění požadavků soutěžního zadání;

d) hospodárnosti a udržitelnosti návrhu.

Míru naplnění kritérií, kterou v případě této soutěže nelze vyjádřit kvantitativně, bude porota hodnotit na základě zkušeností a odborných znalostí jejích jednotlivých členů. Tento způsob posouzení soutěžních návrhů je plně v diskreci poroty a účastníci Soutěže svou účastí v ní vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 15/07/2022
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

První cena se stanovuje ve výši 690.000,- Kč (slovy: šest set devadesát tisíc korun českých).

Druhá cena se stanovuje ve výši 490.000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát tisíc korun českých).

Třetí cena se stanovuje ve výši 290.000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát tisíc korun českých).

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Mezi ostatní neoceněné účastníky, jejichž soutěžní návrh nebude v průběhu posuzování vyřazen, bude rozdělena částka až 320.000,- Kč (slovy: tři sta dvacet tisíc korun českých), když jednomu návrhu bude přiznána částka 160.000,- Kč (slovy: sto šedesát tisíc korun českých).

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Řádní členové závislí: MgA. Petra Bendová, starostka Předklášteří, Jiří Dospíšil, starosta Tišnova
Řádní členové nezávislí: Ing. arch. Lada Kolaříková, Ing. arch. Adam Halíř, Ing. arch. Ondřej Píhrt
Náhradníci závislí: Ing. Petr Tesař, místostarosta Lomnička
Náhradníci nezávislí: Ing. arch. David Šrom, Ing. Mgr. Lucie Radilová

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/06/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen