Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Svazková základní škola Dr. Václava Kounice , Slavkov u Brna/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
2033544
Tag der Veröffentlichung
08.02.2022
Aktualisiert am
01.07.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
6 Arbeiten
Auslober
Koordination
LAWYA tender, s.r.o., JUDr. Michal Šilhánek
Bewerbungsschluss
24.02.2022 10:00
Preisgerichtssitzung
09.06.2022

1. Preis

A99 | Atelier 99 s.r.o.
UYO architekti, s.r.o.

2. Preis

Pelčák a partner architekti

3. Preis

Ing. arch. Pavel Jura

4. Preis

TŘI.ČTRNÁCT architekti s.r.o.

5. Preis

re:architekti

6. Preis

SOA architekti
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Gestaltung der Grundschule Dr. Václav Kounice, Slavkov u Brna.

Předmětem soutěže je návrh svazkové základní školy Dr. Václava Kounice, Slavkov u Brna.
08/02/2022    S27

Česko-Slavkov u Brna: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2022/S 027-069647

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice

Národní identifikační číslo: 10821139

Poštovní adresa: Palackého nám. 65

Obec: Slavkov u Brna

Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj

PSČ: 68401

Země: Česko

Kontaktní osoba: LAWYA tender, s.r.o., JUDr. Michal Šilhánek

E-mail: slavkov@lawya.cz

Tel.: +420 602162198

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.dsokounic.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/dsokounic
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://nen.nipez.cz/profil/dsokounic
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://nen.nipez.cz/profil/dsokounic
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: Dobrovolný svazek obcí
I.5)Hlavní předmět činnosti
Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Svazková základní škola Dr. Václava Kounice, Slavkov u Brna

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže je návrh svazkové základní školy Dr. Václava Kounice, Slavkov u Brna.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

 

Porota provede posouzení a hodnocení předložených portfolií podle míry naplnění kritérií:

a) celková architektonická kvalita,

b) relevance prezentovaných referencí vzhledem k zaměření a rozsahu předmětu soutěže.

Porota své závěry zapíše do protokolu o posuzování a hodnocení portfolií a navrhne zadavateli maximálně čtyři z účastníků, kteří splnili uvedené kritérium v nejvyšší míře a kteří mají být vyzváni k podání soutěžních návrhů. V případě, že by počet zájemců byl roven minimálnímu zákonnému počtu, snížení počtu účastníků se neprovede. Zadavatel tedy vyzve k podání soutěžního návrhu maximálně 7 účastníků.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Počet účastníků, kteří budou zváženi: 3
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
Pelčák a partner architekti, s.r.o.
Ing. arch. Pavel Jura
SOA architekti, s.r.o.
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy hodnoceny, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

a) kvalita urbanisticko-architektonického řešení;

b) kvalita provozního a dispozičního řešení;

c) kvalita stavebně-technického řešení.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 24/02/2022
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

První cena se stanovuje ve výši 800 000 Kč.

Druhá cena se stanovuje ve výši 450 000 Kč.

Třetí cena se stanovuje ve výši 250 000 Kč

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Zadavatel vyplatí odměny mezi neoceněné účastníky, kteří podali soutěžní návrh, ve výši 400 000 Kč, a to na základě rozhodnutí poroty, které bude řádně zdůvodněno.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Řádní členové závislí Bc. Michal Boudný, předseda Dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice, Ing. Marie Jedličková, místostarostka města Slavkov u Brna, Martin Krátký, starosta obce Němčany
Řádní členové nezávislí prof. Ing. arch. Jan Jehlík, Praha, Ing. et Ing. arch. David Mikulášek, Brno, Ing. arch. Ondřej Tuček, Praha, Ing. arch. Aleš Burian, Brno
Náhradníci závislí Blahoslava Suchánková, Mgr. Jiří Půček, ředitel ZŠ Tyršova, Slavkov
Náhradníci nezávislí Ing. arch. Rudolf Grimm, Žďár nad Sázavou, Ing. arch. Petr Bořecký, Brno

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/02/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen