Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Svatební síň pro Prahu 5 , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033919
Tag der Veröffentlichung
06.04.2022
Aktualisiert am
19.09.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
19 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
30.05.2022 10:00
Preisgerichtssitzung
02.09.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

Škarda architekti, Praha
Ing.arch. Škarda Václav

2. Preis

Eduard Sojka architektonický atelier, Brno

3. Preis

Ing. arch. Tomáš Hanus, Praha
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist: I. Entwurf eines neuen repräsentativen Gebäudes des Stadtteils Prag 5, das drei Einrichtungen umfassen soll: a) einen Hochzeitssaal für Hochzeiten, Bürgerempfänge und möglicherweise andere gesellschaftliche oder kulturelle Anlässe; b) eine Café-Bar; c) eine Kunstgalerie. II. konzeptioneller Vorschlag für den Standort des Kindergartengebäudes (für eine Vorschulklasse mit bis zu 28 Kindern) in dem in Frage kommenden Gebiet.

Předmětem soutěže o návrh je: I. návrh nového reprezentativního objektu městské části Praha 5, který bude zahrnovat tři provozy: a) svatební síň pro svatby, vítání občánků, případně i pro další společenské nebo kulturní příležitosti; b) kavárnu-bar; c) výtvarnou galerii. II. ideový návrh řešení umístění budovy mateřské školy (pro jednu třídu předškolních max. 28 dětí) v řešeném území.
06/04/2022    S68

Česko-Praha: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2022/S 068-181158

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Městská část Praha 5

Národní identifikační číslo: 00063631

Poštovní adresa: náměstí 14. října 1381/4

Obec: Praha

Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha

PSČ: 15022

Země: Česko

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Filip Komárek

E-mail: komarek@akegv.cz

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.praha5.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.praha5.cz/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.praha5.cz/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.praha5.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Poštovní adresa: Šafaříkova 201/17

Obec: Praha

PSČ: 12000

Země: Česko

E-mail: komarek@akegv.cz

Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://akegv.cz/
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Svatební síň pro Prahu 5

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže o návrh je: I. návrh nového reprezentativního objektu městské části Praha 5, který bude zahrnovat tři provozy: a) svatební síň pro svatby, vítání občánků, případně i pro další společenské nebo kulturní příležitosti; b) kavárnu-bar; c) výtvarnou galerii. II. ideový návrh řešení umístění budovy mateřské školy (pro jednu třídu předškolních max. 28 dětí) v řešeném území.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Kritéria hodnocení - 1. FÁZE: Kritéria kvality, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují v souladu s § 116 Zákona, a to bez pořadí významnosti následovně:

a. Kvalita architektonicko-urbanisticko-krajinářského řešení

b. Kvalita provozně-funkčního řešení

c. Předpokládaná efektivnost konstrukčního řešení a energetického konceptu z pohledu investičních a provozních nákladů (V rámci tohoto kritéria by měly návrhy respektovat ekonomické možnosti Zadavatele nejen v předpokládané výši investičních nákladů, ale i v rozumné míře budoucích provozních nákladů, tedy v logickém a efektivním provozním uspořádání, v přiměřených nákladech na potřebu energií i na úklid a údržbu navrženého řešení.).

Na základě hodnocení porota vybere nejméně 3 a nejvýše 5 soutěžních návrhů (případně porota může vybrat méně, pokud bude podáno méně než 5 soutěžních návrhů) postupujících do 2. FÁZE Soutěže o návrh.

Kritéria hodnocení - 2. FÁZE:

Pro hodnocení návrhů ve 2. FÁZI Soutěže o návrh budou použita stejná kritéria jako pro hodnocení návrhů v 1. FÁZI s tím, že při hodnocení bude přihlédnuto k míře a způsobu zapracování připomínek poroty.

Na základě řádného odůvodnění porota vybere 3 soutěžní návrhy, které se umístily na 1. až 3. místě. Porota si vyhrazuje vybrat méně než 3 soutěžní návrhy.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 30/05/2022
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

Celková částka na ceny, odměn a náhrady výloh v Soutěži se stanovuje ve výši 1.140.000,- Kč.

Porota je oprávněna v Soutěži o návrh udělit celkem 3 ceny v níže uvedené výši a těmito ocenit 3 soutěžní návrhy:

1. První cena se stanovuje ve výši 350.000,- Kč

2. Druhá cena se stanovuje ve výši 260.000,- Kč

3. Třetí cena se stanovuje ve výši 130.000,- Kč

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Účastníkům Soutěže o návrh, kteří postoupili do 2. FÁZE obdrží skicovné ve výši 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých).

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
prof. Ing. arch. Petr Hrůša
Ing. arch. Jan Aulík
Ing. et Ing. Štěpánka Šmídová
Bc. Lukáš Herold
Ing. arch. Zuzana Hamanová
Ing. arch. Jan Kasl
doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
Ing. Milan Kryl
Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph. D.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
01/04/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen