Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Bahnhof Veleslavín / Stanice Veleslavín , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2025815
Tag der Veröffentlichung
05.02.2019
Aktualisiert am
02.01.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
22 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
02.04.2019
Preisgerichtssitzung
22.11.2019

Gewinner

Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D., Prag
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Entwurfswettbewerbs ist die architektonischen Gestaltung des Bahnhofs Veleslavín im Rahmen der anstehenden Eisenbahnverbindung „Prag - Veleslavín (inklusive) - Flughafen Prag - Václav Havel (inklusive)“ als wesentliches und verbindendes Element der einzelnen Haltestellen auf der betreffenden Strecke festzustellen.

Konkurenční úkol
Předmětem Soutěže o návrh je návrh architektonického řešení železniční zastávky Veleslavín v rámci připravovaného železničního spojení trať „Praha – Veleslavín (včetně) – Praha – Letiště Václava Havla (včetně)“ a zároveň návrh „libreta“, které by Zadavatel mohl na základě svého zvážení užít jako signifikantní a spojující prvek jednotlivých zastávek, které budou na dotčené trati zřízeny.
05/02/2019 S25 - - Služby - Výběrové řízení na projekt - Otevřené řízení
Česká republika-Praha: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
2019/S 025-056782
Oznámení o soutěži o návrh
Legal Basis: směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
70994234
Dlážděná 1003/7
Praha 1-Nové Město
110 00
Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Kamila Kulhánková
E-mail: veleslavin@havelpartners.cz
Kód NUTS: CZ010
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.szdc.cz
Adresa profilu zadavatele: zakazky.szdc.cz

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek

I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: zakazky.szdc.cz
Další informace lze získat na jiné adrese:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
70994234
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955
Praha 9
190 00
Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Kamila Kulhánková
Tel.: +420 734437881
E-mail: veleslavin@havelpartners.cz
Kód NUTS: CZ010
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.szdc.cz
Adresa profilu zadavatele: zakazky.szdc.cz
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Havel&Partners s.r.o., advokátní kancelář
26454807
Na Florenci 2116/15
Praha 1
110 00
Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Kamila Kulhánková
Tel.: +420 734437881
E-mail: veleslavin@havelpartners.cz
Kód NUTS: CZ010
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.havelpartners.cz
Adresa profilu zadavatele: zakazky.szdc.cz

I.6)Hlavní předmět činnosti
Železniční služby

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:
Návrh architektonického řešení stanice Veleslavín
Spisové číslo: 18258/2018-SŽDC-SSZ-OVZ
II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000

II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71240000
II.2.4)Popis zakázky:
Předmětem Soutěže o návrh je návrh architektonického řešení železniční zastávky Veleslavín v rámci připravovaného železničního spojení trať „Praha – Veleslavín (včetně) – Praha – Letiště Václava Havla (včetně)“ a zároveň návrh „libreta“, které by Zadavatel mohl na základě svého zvážení užít jako signifikantní a spojující prvek jednotlivých zastávek, které budou na dotčené trati zřízeny. Bližší podmínky předmětu plnění soutěže o návrh jsou uvedeny v soutěžních podmínkách a jejích přílohách.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:
Základní kritéria hodnocení: celková funkční, konstrukční a architektonická kvalita návrhu; výše investičních nákladů a jejich dodržení; kvalita návrhu provozního řešení - blíže viz soutěžní podmínky (včetně způsobu hodnocení návrhů).

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 02/04/2019
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština

IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:
1. cena: 1 000 000 CZK
2. cena: 700 000 CZK
3. cena: 600 000 CZK
4. cena: 300 000 CZK
5. cena: 300 000 CZK
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje porotě k možnému rozdělení celková částka ve výši 300 000 CZK.
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
Účastníkům Soutěže o návrh není poskytováno skicovné. V rámci Soutěže o návrh je porota oprávněna udělit 5 cen, a tímto způsobem ocenit 5 soutěžních návrhů, které budou vybrány do 2. fáze Soutěže o návrh, přičemž výše soutěžních cen je následující:
1. cena se stanovuje ve výši 1 000 000 CZK
2. cena se stanovuje ve výši 700 000 CZK
3. cena se stanovuje ve výši 600 000 CZK
4. cena se stanovuje ve výši 300 000 CZK
5. cena se stanovuje ve výši 300 000 CZK
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje porotě k možnému rozdělení celková částka ve výši 300 000 CZK.
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
1) ING. PAVEL PAIDAR (člen poroty závislý)
2) ING. ARCH. EVA SMUTNÁ (člen poroty závislý)
3) MGA. MAREK KOPEĆ (člen poroty závislý)
4) HELGE LUNDER (člen poroty nezávislý)
5) SANDOR FINTA, MSC. ARCH. (člen poroty nezávislý)
6) ING. ARCH. JAKUB FIŠER (člen poroty nezávislý)
7) ING. ARCH. MGA. DAVID MATEÁSKO (člen poroty nezávislý)
1) ING. ARCH. BOHUMIL BERÁNEK (náhradník poroty závislý)
2) ING. LUDĚK MINÁŘ (náhradník poroty závislý)
3) ING. DAVID OLŠA (náhradník poroty závislý)
4) ING. PETR PAVELKA (náhradník poroty závislý)
5) ING. ARCH. ONDŘEJ BENEŠ, PH.D. (náhradník poroty nezávislý)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
Informace pro 1. fázi soutěže o návrh:
Na adrese uvedené pod bodem I.3) se podává pouze grafická část návrhu (panely) v listinné podobě, a to ve lhůtě nejpozději do 2.4.2019 12:00 hod. Elektronické soubory Kontaktní adresa a Autor musí být podány elektronicky ve lhůtě nejpozději do 2.4.2019 12:00 hod. Od tohoto okamžiku bude elektronický nástroj přepnut do režimu přijímání portfolia návrhu a soubory Kontaktní adresa a Autor tak již nebude možné podat. Portfolio soutěžního návrhu musí být podáno elektronicky dne 2.4.2019 od 15:00 do 22:00 hod. Blíže viz soutěžní podmínky.
Zadavatel doporučuje všem soutěžícím před podáním soutěžních návrhů pečlivě prostudovat přílohu soutěžních podmínek, která je návodem pro podání soutěžních návrhů.
Pro zájemce o účast v Soutěži o návrh bude dne 4.3.2019 od 10:00 zorganizována prohlídka řešené lokality.
Soutěže o návrh se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich společnosti, které:
a) prokážou, že nikdo z autorů, popř. spoluautorů soutěžního návrhu a jejich spolupracovníků uvedených v seznamu vloženém v obálce „Autor“ a v případě právnických osob též nikdo ze statutárních orgánů:
1. se neúčastnily bezprostředně na přípravě soutěžního zadání a na vyhlášení Soutěže o návrh;
2. nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem návrhů nebo přizvaným znalcem/odborníkem poroty této soutěže;
3. nejsou manžely, příbuznými, sešvagřenými v prvním stupni, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými nebo spolupracovníky osob, které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vypsání této soutěže nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty, přezkušovatele soutěžních návrhů nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito budou uvedeni v Soutěžních podmínkách;
4. nejsou zaměstnanci úřadu Zadavatele nebo právnických osob zřízených Zadavatelem, kteří se podíleli na projednávání a schvalování Soutěžních podmínek, soutěžního zadání anebo se budou podílet na projednávání a schvalování výsledků Soutěže o návrh, výsledků řízení o zadávání JŘBU v návaznosti na Soutěž o návrh a výsledků zakázky zadané v návaznosti na Soutěž o návrh;
b) splňují základní způsobilost podle § 74 odst. 1 ZZVZ;
c) splňují profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ.
Zadavatel požaduje prokázat splnění základní způsobilosti postupem dle § 75 odst. 1 ZZVZ a splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ ve vztahu k České republice předložením výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Výše uvedené podmínky a podmínky základní způsobilosti a profesní způsobilosti může dodavatel prokázat předložením čestného prohlášení.
Soutěž o návrh je vyhlášena jako dvoufázová. Do druhé fáze postoupí 5 soutěžních návrhů vybraných odbornou porotou v 1. fázi soutěže na základě hodnotících kritérií (případně méně soutěžních návrhů, pokud by bylo podáno méně než 5 soutěžních návrhů). Lhůta pro podání soutěžních návrhů v druhé fázi soutěže se předpokládá v délce cca 8 týdnů od doručení výzvy účastníkům o jejich postoupení do druhé fáze soutěže.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česko
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česko
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
01/02/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen