Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

 • Sports and Culture Campus
 • Sports and Culture Campus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus

Sports and Culture Campus , Gellerup/Aarhus/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2022813
Tag der Veröffentlichung
23.12.2016
Aktualisiert am
16.12.2017
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Teilnehmer
Architekten, Ingenieure
Auslober
Bewerbungsschluss
26.01.2017
Preisgerichtssitzung
16.12.2017

1. Preis / Gewinner

Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
 • 1. Preis / Gewinner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Aarhus
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Located in a community in western Aarhus that is seeing an influx of redevelopment and revitalisation, the sprawling Gellerup Sports and Culture Campus will comprise community spaces including a library, facilities for people living in Gellerup, a playful activity house for circus, soccer, school and climbing – and potentially a unique public swimming pool. The multi-use community project is a key component of the revitalisation of the Gellerup district and will become an inspiring, welcoming and open destination for city residents and visitors.

Der weitläufige Gellerup Sport - und Kulturcampus befindet sich in einer Gemeinde im westlichen Aarhus, die einen regen Sanierungs - und Revitalisierungsprozess erlebt. Das Projekt umfasst Gemeinschaftsräume mit Bibliothek, Einrichtungen für die Bewohner von Gellerup, ein Spielhaus für Zirkus, Fußball, Schule und Klettern - und möglicherweise ein einzigartiges öffentliches Schwimmbad. Das Multi-Use-Community-Projekt ist ein wesentlicher Bestandteil der Revitalisierung des Stadtteils Gellerup und wird zu einem inspirierenden, einladenden und offenen Ziel für Stadtbewohner und Besucher.
23/12/2016    S248    - - Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Begrænset udbud  Danmark-Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
2016/S 248-455113
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Heidi Frostholm Holch
E-mail: hfh@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk

I.1) Navn og adresser
Brabrand Boligforening
Rymarken 2
Aarhus V
8210
Danmark
Kontaktperson: Kristian Bjerring Lauridsen
E-mail: kril@bbbo.dk
NUTS-kode: DK042
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bbbo.dk

I.2) Fælles udbud
Konkurrencen omfatter fælles udbud
I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:
Dansk.

I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mcnsktxfoc
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Rambøll Danmark A/S
Olof Palmes Allé 22
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Bygherrerådgiver Louise Hougaard
Telefon: +45 51617765
E-mail: lb@ramboll.dk
Fax: +45 89447625
NUTS-kode: DK042
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ramboll.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mcnsktxfoc

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Sports- og Kulturcampus i Aarhus — Projektkonkurrence.
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000

II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Sports- og Kulturcampus (S&K) skal være Aarhus' nye samlingssted med funktioner inden for bevægelse, kultur og ophold. S&K skal placeres i Gellerup og skal være med til at åbne bydelen op mod omverdenen med et besøgstal på op mod 600 000.
Det samlede S&K består af: Beboerhus, Bibliotek og Medborgercenter, Bevægelseshus, Verdensbad og Verdenspladsen samt en eksisterende kunstgræsbane og bypark.
Visionen for S&K er, at det skal være et levende centrum i en attraktiv internationalt orienteret bydel og understøtte det gode liv for alle via rammer og tilbud inden for bevægelse, kultur og ophold.
Projektkonkurrencen er med prækvalifikation og skal vise løsninger på et samlet S&K og konceptløsninger på de enkelte bebyggelser, efterfulgt af et udbud med forhandling u. forudg. offentliggørelse med henblik på at lave en rådgiveraftale for Beboerhus og Bibliotek samt evt. Bevægelseshuset og Verdenspladsen der begge udbydes som option. Aftalen vil ikke indeholde projektering af Verdensbadet.
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:

Ansøgning om prækvalifikation skal indeholde:
Personlige forhold:
A. Firmanavn, adresse, CVR-nr., telefon-nr., e-mailadresse samt kontaktperson hos ansøger.
B. Beskrivelse af eventuelle underrådgivere med angivelse af firmanavn, adresse, CVR-nr., samt navn på kontaktpersoner.
C. Ansøger må ikke befinde sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §135 stk. 1 og 3 samt §136. Tro og love-erklæring udlagt på iBinder kan anvendes som egenerklæring vedr. §135 stk. 1 og 3. Frivillige udelukkelsesgrunde i §137 vil indgå i 2. fase — udbud med for forhandling.
D. Såfremt ansøger er et konsortium, skal de i pkt. A.-C krævede oplysninger vedlægges for alle konsortiedeltagere og roller i konsortiet skal angives. Ved tilbudsafgivelsen skal konsortiedeltagere påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse.
Økonomisk kapacitet:
E. Egenerklæring med oplysning om hovedansøgers økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende omsætning, resultat og egenkapital. For nystartede virksomheder kan der vedlægges nøgletal fra seneste regnskabsår.
F. I det omfang ansøgeren ønsker, at der skal lægges vægt på underrådgiveres økonomiske forhold ved vurderingen, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, at underrådgiveren stiller sine økonomiske kompetencer til rådighed for ansøgeren i forbindelse med projektets udførelse.
G. Såfremt ansøger er et konsortium, skal de i pkt. E-F krævede oplysninger vedlægges for samtlige konsortiedeltagere.
Teknisk kapacitet:
H. Ansøger skal vedlægge referencer med beskrivelse af ansøgers — og evt. underrådgiveres — referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver/projekter udført/igangsat inden for de sidste 5 år. Referencerne skal angive kunde, projektets størrelse (areal og/eller værdi), rådgivningsopgavens størrelse (rådgivningsomfang og/eller honorar), beskrivelse af egne ydelser samt udførelsesperioden (status).
Ansøger opfordres til tydeligt at angive referencens sammenlignelighed med det udbudte under beskrivelsen af projektet. Referencer på engelsk vil blive accepteret.
Der må (samlet set) maksimum afleveres 10 referencer i alt for både hovedansøger og evt. underrådgivere, og såfremt der vedlægges flere referencer, vil alene de første 10 indgå i udvælgelsen.
I. I det omfang ansøgeren ønsker, at der skal lægges vægt på underrådgiveres tekniske forhold (referencer) ved vurderingen, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, at underrådgiveren stiller sine kompetencer til rådighed for ansøgeren i forbindelse med projektets udførelse.
Udvælgelsen:
Deltagerne i projektkonkurrencen vil blive udvalgt mellem de ansøgere, der har den tilstrækkelige økonomiske kapacitet til at kunne gennemføre det udbudte projekt. Såfremt der modtages mere end 5 egnede ansøgninger, vil udvælgelsen af konkurrencedeltagerne ske på baggrund af en vurdering af relevansen og kvaliteten af ansøgerens referencer inden for sammenlignelige projekter.
Med sammenlignelige projekter menes:
— Projekter hvor der er skabt en helhedsplan/masterplan for bebyggelser og/eller udearealer indeholdende kultur-, fritids- og/eller idrætsfunktioner, f.eks. en campusløsning.
— Projekter hvor der er lavet design og projektering af kultur- og/eller idrætsfunktioner samt offentlige samlingssteder, såsom biblioteker, beboer- og kulturhuse, sportshaller, alternative sports- og fritidsfaciliteter etc.
For begge type projekter/referencer vægtes det positivt, hvis der har været fokus på at skabe sammenhænge og synergi mellem forskellige funktioner, at imødekomme en mangfoldig brugergruppe, at projektet har været en del af en bydelstransformation og at projektet har skabt interesse på et internationalt niveau.
Der vil blive lagt vægt på både arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørfaglige kompetencer.
Ansøgningen skal afleveres digitalt på iBinder i en samlet pdf-fil.
Udbuds- og kontraktsprog er dansk, men for at imødekomme evt. udenlandske underrådgivere/ansøgere vil konkurrenceprogrammet blive oversat til engelsk.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession


Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence

Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 5
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:

Bedømmelseskriterierne vil være:
— Arkitektur og funktionalitet:
Der vil blive lagt vægt på at konkurrenceforslagets helhedsløsning for et samlet S&K viser et stærkt og robust arkitektonisk koncept som er skalerbart og fleksibelt overfor etapeopdelt projektering og udførelse.
Der vil blive lagt vægt på, at de viste koncepter for de enkelte bebyggelser er stærke, robuste og fleksible overfor tilpasninger inden for de enkelte funktioner.
Konkurrenceforslag vil blive bedømt ud fra deres evne til at opfylde vision, kerneværdier samt krav og ønsker i konkurrenceprogrammet, herunder forslagets evne til på konceptniveau at skabe:
o Stor tiltrækningskraft, som et aktiv for bydelen og for hele Aarhus
o Levende fællesskaber, herunder et koncept som inviterer til bevægelse, fordybelse og oplevelse
o Rum til forskelle, herunder fleksible og rummelige rammer for S&K's mange funktioner, driftsscenarier og brugere
o International puls, herunder et koncept som er unikt i både dansk og international kontekst.
Flere temaer inden for bæredygtighed vil blive vurderet som en del af kriteriet Arkitektur og funktionalitet.
— Teknik og økonomi:
Der vil blive lagt vægt på forslagets kvalitet af koncepter for bæredygtighed og tekniske løsninger samt realiserbarhed i forhold til forventet anlægs- og driftsbudget
— Rådgiverhonorar:
Der vil blive lagt vægt på de tilbudte honorarsatser, der ønskes så lave som muligt, inden for realistiske rammer i forhold til ydelsesbeskrivelsen.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse

Dato: 27/01/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:

Dansk

IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)

Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:
Alle deltagere i projektkonkurrencen der afleverer et konditionsmæssigt forslag i overensstemmelse med konkurrenceprogrammet, vil modtage et konkurrencevederlag på 250 000 DKK ekskl. moms.
Vinderen eller vinderne af projektkonkurrencen, der afslutter forhandlingerne i fase 2 med et konditionsmæssigt endeligt tilbud i henhold til udbudsbetingelserne, vil desuden modtage et vederlag på 200 000 DKK ekskl. moms.
Vederlaget på 200 000 DKK ekskl. moms for deltagelse i udbuddet med forhandling (fase 2) vil i forhold til vinderen af den endelige kontrakt om rådgivning blive betragtet som et acontohonorar.
IV.3.3) Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
Eventuelle spørgsmål til udbuddet kan blive stillet og vil blive besvaret på iBinder.dk under Spørgsmål/Svar.
Samtidig med nærværende udbud gennemfører Aarhus Kommune et udbud for at finde en innovationspartner til opførelse, drift og ejerskab af Verdensbadet. I udbud med forhandling i nærværende udbud vil der skulle foregå en koordinering mellem de 2 udbud.
Den rådgiverkontrakt, der forventes indgået med vinderen af forhandlingsudbuddet, vil forventeligt i det væsentligste være baseret på principperne i ABR 89 og ydelserne vil i det væsentligste være beskrevet iht. Danske ARK og FRI's ydelsesbeskrivelser for teknisk rådgivning.
Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at overdrage rollen som rådgiverens kontraktspart til en totalentreprenør, og rådgiverens kontrakvilkår vil i så fald bliver fastholdt.
Tidsplanen forventes at være:
Udsendelse af udbudsmateriale: ultimo feb. 2017
Aflevering af konkurrenceforslag: ultimo april 2017
Udbud med forhandling: aug.-dec. 2017.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dkInternetadresse:www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dkInternetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2016

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen