Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Sporthalle , Nová Paka/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027696
Tag der Veröffentlichung
25.10.2019
Aktualisiert am
25.03.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
35 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
17.01.2020
Preisgerichtssitzung
02.03.2020

Gewinner

Studený architekti, s.r.o., Bratislava
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Bearbeitung des Architektur- und Projektentwurfs des Auftrags:
Sporthalle für Sportunterricht in Nová Paka.
Die Sporthalle befindet sich auf dem Grundstück Nr. 2228/1, Stadt Nová Paka.
Der Bau der Sporthalle am Gymnasium und an der Sekundarschule in Nová Paka basiert auf zwei relevanten Gründen:
a) Die derzeitigen internen Raumbedingungen für den Sportunterricht sind absolut unbefriedigend.
b) Lokale Bereitstellung der sportlichen Selbstverwirklichung der Schüler von Nová Paka und der Öffentlichkeit von Nová Paka.

Soutěžní úkol
Předmětem soutěže je zpracování návrhu architektonického a projektového řešení zakázky:
Sportovní hala pro tělesnou výchovu Nová Paka.
Sportovní hala bude umístěna na pozemku p. č. 2228/1, obec Nová Paka, k. ú. Nová Paka.
Realizace výstavby sportovní haly u Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace vychází ze dvou zcela relevantních důvodů:
a) Interní současné prostorové podmínky pro výuku tělesné výchovy jsou naprosto nevyhovující,
b) Lokální zajištění sportovní seberealizace novopacké středoškolské mládeže a novopacké veřejnosti.
25/10/2019    S207    Služby - Výb?rové ?ízení na projekt - Otev?ené ?ízení 
?esko-Hradec Králové: Architektonické a související služby
2019/S 207-505696
Oznámení o sout?ži o návrh
Právní základ:
sm?rnice 2014/24/EU
Oddíl I: Ve?ejný zadavatel/zadavatel
I.1) Název a adresa
Ú?ední název: Královéhradecký kraj
Národní identifika?ní ?íslo: 70889546
Poštovní adresa: Pivovarské nám?stí 1245
Obec: Hradec Králové
Kód NUTS: CZ052
PS?: 500 03
Zem?: ?esko
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Bu?ková
E-mail: jbuckova@kr-kralovehradecky.cz
Tel.: +420 495817512Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.kr-kralovehradecky.cz
Adresa profilu zadavatele: zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
I.2) Informace o spole?ném zadávání ve?ejných zakázek
I.3) Komunikace
P?ístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o ú?ast musí být zaslány elektronicky prost?ednictvím: zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
Nabídky nebo žádosti o ú?ast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4) Druh ve?ejného zadavatele
Regionální ?i místní orgán
I.5) Hlavní p?edm?t ?innosti
Služby pro širokou ve?ejnost
Oddíl II: P?edm?t
II.1) Rozsah ve?ejné zakázky
II.1.1) Název:
Architektonická sout?ž o návrh „Sportovní hala pro t?lesnou výchovu - Nová Paka“
II.1.2) Hlavní kód CPV
71200000
II.2) Popis
II.2.2) Dodate?ný(-é) kód(-y) CPV
II.2.4) Popis zakázky:
P?edm?tem sout?že je zpracování návrhu architektonického a projektového ?ešení zakázky:
„Sportovní hala pro t?lesnou výchovu – Nová Paka“.
Sportovní hala bude umíst?na na pozemku p. ?. 2228/1, obec Nová Paka, k. ú. Nová Paka.
Vlastníkem pozemku je Královéhradecký kraj, Pivovarské nám?stí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, ?ESKÁ REPUBLIKA.
Vyhlašovatel upozor?uje, že do pozemku zasahuje ochranné pásmo železni?ní dráhy.
Realizace výstavby sportovní haly u Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace vychází ze dvou zcela relevantních d?vod?:
a) Interní – sou?asné prostorové podmínky pro výuku t?lesné výchovy jsou naprosto nevyhovující,
b) Lokální – zajišt?ní sportovní seberealizace novopacké st?edoškolské mládeže a novopacké ve?ejnosti.
II.2.13) Informace o financování z prost?edk? Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prost?edk? Evropské unie: ne
Oddíl III: Právní, ekonomické, finan?ní a technické informace
III.1) Podmínky ú?asti
III.1.10) Kritéria pro výb?r ú?astník?:
III.2) Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1) Informace o vyhrazení ur?ité profesi
Ú?ast je vyhrazena ur?ité profesi: ano
Uve?te profesi:
Autorizovaný architekt v oboru architektura nebo autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby.

Oddíl IV: ?ízení
IV.1) Popis
IV.1.2) Druh sout?že
Otev?ená
IV.1.7) Jména ú?astník?, kte?í již byli vybráni:
IV.1.9) Kritéria pro hodnocení projekt?:
Kritéria hodnocení návrh? jsou bez ur?ení d?ležitosti:
a) komplexní ideová, architektonická a um?lecká kvalita návrhu, ve smyslu požadavk? dle ?l. 2.1 sout?žních podmínek;
b) p?edpokládaná celková výše budoucích investi?ních náklad?;
c) provozn?-ekonomické aspekty návrhu.
IV.2) Administrativní informace
IV.2.2) Lh?ta pro doru?ení projekt? nebo žádostí o ú?ast
Datum: 17/01/2020
Místní ?as: 10:00
IV.2.3) Datum odeslání výzev k ú?asti vybraným zájemc?m
IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o ú?ast:
Ceština
IV.3) Sout?žní ceny a porota
IV.3.1) Informace o cenách
Bude ud?lena sout?žní cena ?i ceny: ano
Uve?te po?et a hodnotu cen, které mají být ud?leny:
Celková ?ástka na ceny, odm?ny a náhrady výloh v sout?ži se stanovuje ve výši 850 000 CZK (slovy: osm set padesát tisíc korun ?eských).
Ceny s DPH v sout?ži se stanovují takto:
1. cena 430 000,-
2. cena 220 000,-
3. cena 100 000,-
Pro návrhy neocen?né, které však p?inesly pozoruhodné díl?í podn?ty a ?ešení, se stanovuje k možnému rozd?lení celková ?ástka na odm?ny ve výši 100 000 CZK. Zp?sob rozd?lení celkové ?ástky ur?í porota.
IV.3.2) Údaje o platbách všem ú?astník?m:
IV.3.3) Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na sout?ž budou zadány vít?zi nebo vít?z?m sout?že: ano
IV.3.4) Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro ve?ejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5) Jména vybraných ?len? poroty:
Mgr. Martina Berdychová závislý ?len poroty
Mgr. Josef Cogan závislý ?len poroty
Ing. Václav Ný? závislý ?len poroty
Ing. arch. Pavla Pannová nezávislý ?len poroty
Ing. arch. Marek Janatka nezávislý ?len poroty
Ing. Arch. Marek Wajsar nezávislý ?len poroty
Ing. arch. Aleš Papp nezávislý ?len poroty
Mgr. Václav ?eho? závislý náhradník poroty
JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. závislý náhradník poroty
Ing. Eduard Trumm závislý náhradník poroty
MgA. Markéta Zdebská nezávislý náhradník poroty
Ing. arch. David Hlouch nezávislý náhradník poroty
Oddíl VI: Dopl?ující informace
VI.3) Další informace:
VI.4) P?ezkumná ?ízení
VI.4.1) Orgán p?íslušný k p?ezkumu
Ú?ední název: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?že
Poštovní adresa: t?. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PS?: 604 55
Zem?: ?esko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.2) Subjekt odpov?dný za media?ní ?ízení
VI.4.3) P?ezkumné ?ízení
P?esné informace o lh?tách pro p?ezkumná ?ízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?žovatel dozv?d?l o domn?lém porušení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji však do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?ž o návrh považuje po výb?ru návrhu za ukon?enou.
Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?žovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?žovateli.
Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání žádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty.
Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?žných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mž st?žovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?žného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji však do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji však do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy.
Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen složit na ú?et ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V p?ípad?, že navrhovatel nem?že stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V p?ípad? návrhu na uložení zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu složit na ú?et ÚOHS kauci ve výši 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V p?ípad?, že Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V p?ípad? návrhu na uložení zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o p?ezkumném ?ízení
Ú?ední název: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?že
Poštovní adresa: t?. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PS?: 604 55
Zem?: ?esko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení:
21/10/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen