Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

 • Športová hala Slávia
 • Športová hala Slávia
 • Gewinner: N/A, s.r.o., Bratislava
 • Gewinner: N/A, s.r.o., Bratislava

Športová hala Slávia , Trnava/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027013
Tag der Veröffentlichung
10.07.2019
Aktualisiert am
28.11.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
8 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
08.10.2019
Preisgerichtssitzung
28.10.2019

Gewinner

N/A, s.r.o., Bratislava
 • Gewinner: N/A, s.r.o., Bratislava
 • Gewinner: N/A, s.r.o., Bratislava
 • Gewinner: N/A, s.r.o., Bratislava
 • Gewinner: N/A, s.r.o., Bratislava
 • Gewinner: N/A, s.r.o., Bratislava
 • Gewinner: N/A, s.r.o., Bratislava
 • Gewinner: N/A, s.r.o., Bratislava
 • Gewinner: N/A, s.r.o., Bratislava
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel des Wettbewerbs ist es, das beste Design für eine neue Universalsporthalle mit Mehrzwecknutzung zu erhalten.

Konkurenčné úloha
Účelom súťaže je získať najlepší návrh pre novostavbu univerzálnej športovej haly s príslušenstvom.
10/07/2019    S131    - - Služby - Sú?až návrhov - Verejná sú?až 
Slovensko-Trnava: Usporadúvanie architektonických sú?aží návrhov
2019/S 131-322609
Oznámenie o sú?aži návrhov
Legal Basis:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávate?/obstarávate?
I.1) Názov a adresy
Mesto Trnava
00313114
Hlavná 1
Trnava
917 71
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. arch. Eva Hulmanová
Telefón: +421 333236249
E-mail: eva.hulmanova@trnava.sk
Kód NUTS: SK021
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.trnava.sk/sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4767
I.2) Informácia o spolo?nom verejnom obstarávaní
I.3) Komunikácia
Sú?ažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ?i poplatkov na: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4767
?alšie informácie možno získa? na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? elektronicky prostredníctvom: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4767
I.4) Druh verejného obstarávate?a
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) Hlavná ?innos?
Iná ?innos?: Samospráva
Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov:
Verejná architektonická sú?až Športová hala Slávia v Trnave
Referen?né ?íslo: 35030/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
71230000
II.2) Opis
II.2.2) Dodato?né kódy CPV
71230000
II.2.4) Opis obstarávania:
Ú?elom sú?aže je získa? najlepší návrh pre novostavbu univerzálnej športovej haly s príslušenstvom. Viac v sú?ažných podkladoch.
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finan?né a technické informácie
III.1) Podmienky ú?asti
III.1.10) Kritériá na výber uchádza?ov:
III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Ú?as? je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uve?te profesiu:
Autorizovaní architekti


Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh sú?aže
Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádza?ov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
Uvedené v sú?ažných podkladoch.
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o ú?as?
Dátum: 08/10/2019
Miestny ?as: 16:00
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na ú?as? vybraným uchádza?om
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracova? projekty alebo žiadosti o ú?as?:
Sloven?ina, ?eština
IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Po?et a hodnota ude?ovaných ocenení:
Uvedené v sú?ažných podkladoch.
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádza?om:
Bližšie uvedené v sú?ažných podkladoch.
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledova? po sú?aži, budú pridelené ví?azovi alebo ví?azom sú?aže: áno
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávate?a/obstarávate?a záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných ?lenov poroty:
Uvedené v sú?ažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Dopl?ujúce informácie:
1. Návrhy sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému EVO.
3. Proces verejného obstarávania je v podmienkach Slovenskej republiky regulovaný zákonom ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je verejne dostupný na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky www.slov-lex.sk/pravne-predpisy. Tu sa záujemca a uchádza? dozvie o všetkých možnostiach ako je možné preukáza? splnenie podmienok ú?asti. Tento právny predpis takisto upravuje procesný postup verejného obstarávate?a vo verejnom obstarávaní. V prípade otázok na výklad právneho predpisu je možné obráti? sa na Úrad pre verejné obstarávanie so žiados?ou o metodické usmernenie. Verejný obstarávate? postupuje vo verejnom obstarávaní pod?a postupov, ktoré vyplývajú zo znenia zákona a snaží sa zoh?ad?ova? metodické pokyny Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú mu známe v ?ase realizácie postupu verejného obstarávania.
VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
Uvedené v zákone o verejnom obstarávaní § 163 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získa? informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:

08/07/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen