Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

SPORTHOTEL PELHŘIMOV , Pelhřimov/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034412
Tag der Veröffentlichung
28.06.2022
Aktualisiert am
09.06.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
3 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
23.09.2022
Preisgerichtssitzung
07.10.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

Boele s.r.o.

Gewinner

studený architekti s.r.o.

Gewinner

at DESTYL s.r.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Gestaltung des Unterkunftsgebäudes, die Gestaltung der neuen Hülle des Eissporthallengebäudes und die Gestaltung der angrenzenden Bereiche des öffentlichen Raums in Pelhřimov (S. 232/1, 323/3, 323/5, 323/6, 323/8). Der Wettbewerb umfasst auch eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung der Investitionskosten für die Realisierung des Gebäudes und dessen Betrieb. Er umfasst auch eine Bewertung der Energieparameter des Gebäudeentwurfs.

Předmětem soutěže je návrh ubytovacího objektu, návrh nového opláštění obálky budovy zimního stadionu a návrh řešení přilehlých ploch veřejného prostranství v Pelhřimově (p. č. 232/1, 323/3, 323/5, 323/6, 323/8). Úkolem soutěže je dále předběžné ekonomické posouzení investičních nákladů na realizaci stavby a její provoz. Součástí bude také vyhodnocení energetických parametrů návrhu budov.
28/06/2022    S122

Česko-Pelhřimov: Architektonické a související služby

2022/S 122-347859

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Pelhřimov

Národní identifikační číslo: 00248801

Poštovní adresa: Pražská 2460

Obec: Pelhřimov

Kód NUTS: CZ06 Jihovýchod

PSČ: 393 01

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing.arch. Igor Kovačević PhD.

E-mail: igor@cceamoba.cz

Tel.: +420 60381008

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.mupe.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

SPORTHOTEL PELHŘIMOV - otevřená jednofázová projektová architektonická soutěž o návrh

II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71300000 Technicko-inženýrské služby
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže je návrh ubytovacího objektu, návrh nového opláštění obálky budovy zimního stadionu a návrh řešení přilehlých ploch veřejného prostranství v Pelhřimově (p. č. 232/1, 323/3, 323/5, 323/6, 323/8). Úkolem soutěže je dále předběžné ekonomické posouzení investičních nákladů na realizaci stavby a její provoz. Součástí bude také vyhodnocení energetických parametrů návrhu budov.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

 

Účastníci soutěže musí splnit profesní kvalifikaci, tj. být autorizovanými osobami podle Zákona o výkonu povolání, případně autorizovanými architekty a inženýry podle práva státu, jehož jsou občany nebo v němž mají své sídlo

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

kvalita architektonického a funkčně-provozního řešení sporthotelu

kvalita architektonického a technického řešení nové fasády

kvalita krajinářského řešení veřejného prostranství

konstrukční a technologická řešení s přihlédnutím k investičním a provozním nákladům

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 23/09/2022
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

Celková částka na ceny a odměny se stanovuje ve výši 1.200.000,- Kč

První cena se stanovuje ve výši 500.000,- Kč

Druhá cena se stanovuje ve výši 350.000,- Kč

Třetí cena se stanovuje ve výši 200.000,- Kč.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Všem účastníkům nebudou poskytnuty platby za účast. Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se na odměny stanovuje částka k rozdělení ve výši 150.000,- Kč.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/06/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen