Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Sportcomplex , Bree/ Belgien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033813
Tag der Veröffentlichung
18.03.2022
Aktualisiert am
08.09.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
3 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
13.04.2022 16:15
Preisgerichtssitzung
30.08.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

OSK-AR Architecten BV, Dilbeek
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Der Standort befindet sich in 3960 Bree, Rode Kruislaan und liegt in einer Zone für Gemeinschaftseinrichtungen.
Grundlegende Aufgabe ist der Bau eines Sportkomplexes mit Infrastruktur (Technik), siehe I.10 Anforderungsprogramm.

Die folgenden erforderlichen Optionen sind ebenfalls Teil des Auftrags:

1. Schwimmbad
Der öffentliche Auftraggeber hat bereits einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag vergeben für Beratung und Routenführung für die gewünschte Gebietsentwicklung.
Dieser Vertrag umfasst auch eine Marktberatung, um eine Vorstellung davon zu bekommen, welcher Standort am besten geeignet ist. geeignet für den Bau oder Nichtbau eines neuen Schwimmbads.
Auf der Grundlage der Ergebnisse der Marktkonsultation entscheidet der öffentliche Auftraggeber, ob ein Schwimmbad in Form eines Sportbeckens gehört zum Anforderungsprogramm dieses Architekturauftrag oder nicht.
Das Schwimmbad muss die unter I. 10 Anforderungsprogramm genannten Anforderungen erfüllen.

2. Ons Dak Projekt für sozialen Wohnungsbau
Als Ersatz für die bestehenden ebenerdigen Sozialwohnungen Houborn besteht die Möglichkeit, mit dem sozialen Wohnungsbauunternehmen Ons Dak zusammenzuarbeiten, um auf demselben Gelände eine Reihe von nicht ebenerdigen Wohneinheiten zu errichten. Als Ausgangspunkt wird sowohl für den Sportkomplex als auch für die Wohneinheiten eine Mindestgrundfläche von STAD BREE Ref: 2022/021/ S. 5 vorgesehen.
Die frei werdende Fläche (nach dem Abriss bestehender Wohneinheiten) bietet Platz für Grünflächen und Wasser auf dem Campus.

De site is gesitueerd te 3960 Bree, Rode Kruislaan en is gelegen in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen.
De basisopdracht is de bouw van een sportcomplex met infrastructuur (technieken), zie I.10 programma van eisen.

Volgende vereiste opties maken tevens deel uit van de opdracht:

1. Zwembad
De aanbestedende overheid heeft reeds een overheidsopdracht voor diensten uitgeschreven voor advies en trajectbegeleiding bij de gewenste gebiedsontwikkeling.
Die opdracht behelst ook een marktconsultatie om een beeld te krijgen van welke locatie de meest geschikte is voor het al dan niet bouwen van een nieuw zwembad.
Op basis van de resultaten van de marktconsultatie zal de aanbestedende overheid beslissen of een zwembad in de vorm van een sportbad behoort tot het programma van eisen van deze architectuuropdracht, of niet.
Het zwembad dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld onder I. 10 programma van eisen.

2. Sociaal woningbouwproject Ons Dak
Ter vervanging van de bestaande grondgebonden sociale woningen “ de Houborn” bestaat de mogelijkheid tot samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak voor het voorzien van een aantal niet-grondgebonden woongelegenheden op dezelfde site. Als uitgangspunt wordt een STAD BREE Ref.: 2022/021/ P. 5 minimale footprint vooropgesteld voor zowel het sportcomplex als de woongelegenheden.
De ruimte die vrijkomt (na afbraak bestaande woningen) biedt plaats aan groen en water op de campus.
18/03/2022    S55

België-Bree: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2022/S 055-144214

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Bree

Nationaal identificatienummer: 0207.471.617_21179

Postadres: Vrijthof 10

Plaats: Bree

NUTS-code: BE225 Arr. Maaseik

Postcode: 3960

Land: België

E-mail: marjolein.schelmans@bree.be

Telefoon: +32 89848515

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=440074

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=440074
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=440074
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Sven Meermans

Postadres: Vrijthof 10

Plaats: Bree

NUTS-code: BE225 Arr. Maaseik

Postcode: 3960

Land: België

E-mail: sven.meermans@bree.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bree.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Bree-2022%2F021%2F-F12
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

 

Architectuuropdracht Sportcomplex

Referentienummer: Bree-2022/021/-F12_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.2)Beschrijving
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

 

Architectuuropdracht sportcomplex.

De site is gesitueerd te 3960 Bree, Rode Kruislaan en is gelegen in een zone voor

gemeenschapsvoorzieningen.

De basisopdracht is de bouw van een sportcomplex met infrastructuur (technieken), zie I.10

programma van eisen.

Volgende vereiste opties maken tevens deel uit van de opdracht:

1. Zwembad

De aanbestedende overheid heeft reeds een overheidsopdracht voor diensten uitgeschreven voor

advies en trajectbegeleiding bij de gewenste gebiedsontwikkeling.

Die opdracht behelst ook een marktconsultatie om een beeld te krijgen van welke locatie de meest

geschikte is voor het al dan niet bouwen van een nieuw zwembad.

Op basis van de resultaten van de marktconsultatie zal de aanbestedende overheid beslissen of een

zwembad in de vorm van een sportbad behoort tot het programma van eisen van deze

architectuuropdracht, of niet.

Het zwembad dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld onder I. 10 programma van eisen.

2. Sociaal woningbouwproject Ons Dak

Ter vervanging van de bestaande grondgebonden sociale woningen “ de Houborn” bestaat de

mogelijkheid tot samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak voor het voorzien

van een aantal niet-grondgebonden woongelegenheden op dezelfde site. Als uitgangspunt wordt een

STAD BREE Ref.: 2022/021/

P. 5

minimale footprint vooropgesteld voor zowel het sportcomplex als de woongelegenheden. De ruimte

die vrijkomt (na afbraak bestaande woningen) biedt plaats aan groen en water op de campus.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.10)Criteria voor de selectie van de deelnemers:

 

- Juridische situatie van de kandidaat (uitsluitingsgronden)

- Technische en beroeps- bekwaamheid van de inschrijver:

1) referenties

2) samenstelling van team

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Deelneming is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Beroepsgroep:

 

architect

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Niet-openbaar
Minimumaantal: 5
IV.1.7)Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

 

1) Ereloonpercentage

2) Architecturaal conceptvoorstel

3) Technisch conceptvoorstel

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/04/2022
Plaatselijke tijd: 16:15
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.3)Prijzen en jury
IV.3.1)Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: neen
IV.3.2)Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:
IV.3.3)Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: neen
IV.3.4)Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: neen
IV.3.5)Namen van de geselecteerde juryleden:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen