Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Spomenika odnosno umjetničkog obilježja moru na Centralnom , Punat/ Kroatien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026996
Tag der Veröffentlichung
08.07.2019
Aktualisiert am
24.09.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
20 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
03.09.2019
Preisgerichtssitzung
16.09.2019

Gewinner

Ured ovlaštene arhitektice Marina Kontić, Motovun
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Entwicklung einer städtebaulich-landschaftskünstlerischen Konzeption eines Denkmals, genauer eines künstlerischen Elements des Meeres auf dem zentralen Platz in Punt.

Natjecateljski zadatak
Izrada urbanističko-arhitektonsko-krajobrazno-likovnog idejnog rješenja spomenika točnije umjetničkog obilježja moru na centralnom trgu u Puntu.
08/07/2019 S129 - - Usluge - Natječaj za projektiranje - Otvoreni postupak
Hrvatska-Punat: Arhitektonske i srodne usluge
2019/S 129-317244
Obavijest o projektnom natječaju
Legal Basis:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Primorsko-goranska županija, Općina Punat
59398328383
Novi Put 2
Punat
51521
Hrvatska
Osoba za kontakt: Anamarija Rimay Bjelobaba
Telefon: +385 51855689
E-pošta: anamarija.rimay@punat.hr
Telefaks: +385 51854840
NUTS kod: HR031
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.punat.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+F12-0026438
Dodatne informacije dostupne su na drugoj adresi:
Društvo arhitekata Rijeka
Ivana Dežmana 2a
Rijeka
51000
Hrvatska
Telefon: +385 919251526
E-pošta: info@d-a-r.hr
NUTS kod: HR031
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.d-a-r.hr
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo

I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:
Urbanističko, arhitektonsko, kroajobrazno, likovno idejno rješenje spomenika odnosno umjetničkog obilježja moru na Centralnom trgu u Puntu, na otoku Krku
Referentni broj: PN 1/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71200000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.4)Opis nabave:
Izrada urbanističko-arhitektonsko-krajobrazno-likovnog idejnog rješenja spomenika točnije umjetničkog obilježja moru na centralnom trgu u Puntu.
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.10)Kriteriji za odabir sudionika:

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natječaja
Otvoreni
IV.1.7)Imena već odabranih sudionika:
IV.1.9)Kriteriji za ocjenjivanje projekata:
Ocjenjivački sud natječajne radove ocjenjuje u pogledu ispunjavanja formalnih uvjeta raspisa natječaja i obzirom na urbanističko-arhitektonsku-umjetničku uspješnost predloženog rješenja.
Primjenom kriterija usklađenosti natječajnog rada s formalnim uvjetima raspisa natječaja, iz postupka ocjenjivanja isključiti će natječajne radove:
— koji su predani poslije roka navedenog u Uvjetima natječaja,
— koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima natječaja,
— čija oprema rada nije u skladu s Uvjetima natječaja,
— koji nisu u skladu s drugim tehničkim uvjetima i programom natječaja, te prostornim planom.
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:
— prostorni koncept u odnosu na ambijentalni kontekst,
— prostorna, funkcionalna i oblikovna kvaliteta,
— harmonija suvremenog izričaja s krajobraznim i ambijentalnim vrijednostima, kreativnost, originalnost,
— racionalnost i ekonomičnost rješenja,
— tehničku uvjerljivost i izvedivost rješenja.
Rezultati ocjene prema navedenim kriterijima pisano će se obrazložiti.
Ocjenjivački sud ima pravo donošenja preporuka Raspisivaču natječaja i autoru prvonagrađenog rada.
Ocjenjivački sud će ocjenjivati natječajne radove koji zadovolje sve uvjete natječaja, poštujući pri ocjenjivanju i obrazloženju rada anonimnost autora.

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu projekata ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 03/09/2019
Lokalno vrijeme: 16:30
IV.2.3)Datum slanja poziva na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski

IV.3)Nagrade i ocjenjivački sud
IV.3.1)Podaci o nagradi(ama)
Bit će dodijeljena(-e) nagrada(-e): da
Broj i vrijednost nagrade(-a) koja(-e) će se dodijeliti:
1. Nagrada: 25 000,00 HRK,
2. Nagrada: 15 000,00 HRK,
3. Nagrada: 10 000,00 HRK.
IV.3.2)Podaci o isplatama svim sudionicima:
IV.3.3)Dodatni ugovori nakon provedenog natječaja
Svi ugovori o uslugama nakon provedenog natječaja sklopit će se s dobitnikom ili jednim od dobitnika natječaja: da
IV.3.4)Odluka ocjenjivačkog suda
Odluka ocjenjivačkog suda obvezujuća je za javnog naručitelja/naručitelja.: da
IV.3.5)Imena odabranih članova ocjenjivačkog suda:
Ida Križaj Leko, mag. ing. arh
Marinko Žic, načelnik Općine Punat
Igor Eškinja, umjetnik, akademski slikar

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/07/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen